Regidoria d'Hisenda

Miquel Àngel Méndez

.

Serveis i tasques
 • Intervenció: Control i fiscalització interna respecte de la gestió econòmic-financera i pressupostària i la comptabilitat.
 • Tresoreria: Gestionar els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits, de l´entitat local, tant per operacions pressupostàries com per extrapressupostàries i la prefectura dels serveis de recaptació.
 • Gestió Tributària: Procediment integrat per totes les activitats tendents a quantificar i determinar el deute tributari i no tributari així com la comprovació mitjançant la inspecció.
 • Direcció dels serveis econòmics: Assessorament i realització de treballs econòmics, financers i pressupostaris.
 • Gestió de compres: Realitza totes les activitats relacionades amb les adquisicions de béns que l´entitat necessita per tal de complir amb els seus objectius.

.

Intervenció
 • Control intern respecte a la gestió econòmica de l´entitat, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils en les funcions interventora, funció de control financer i funció de control d´eficàcia.
 • Funció comptable
 • Registre auxiliar de factures en paper i electròniques.
 • Emissió dels informes trimestrals de morositat.
 • Confecció de la liquidació del pressupost.
 • Formació del Compte General.
 • Remissió de les dades econòmiques als diferents organismes.

.

Tresoreria
 • Realització dels pagaments i dels ingressos pressupostaris i no pressupostaris
 • Confeccionar el Pla de Tresoreria
 • Gestió amb les entitats financeres
 • Realitzar els arquejos de fons.

.

Gestió tributària

.

Direcció de Serveis Econòmics
 • Elaboració del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Execució del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Relació de proveïdors amb els que es contracti per un import superior superiors a 18.000,00€ Link Publicitat Activa
 • Relació de les subvencions atorgades per l´entitat. Link Publicitat Activa
 • Elaboració de modificacions pressupostàries. Link Publicitat Activa
 • Assessorament en els aspectes econòmics, financers i patrimonials.

.

Gestió de compres
 • Gestió dels subministraments de béns fungibles, mobiliari d´oficina i material no inventariable.
 • Recepció i identificació dels lliuraments
 • Inspecció dels materials comprats
 • Custòdia i lliurament de béns i equips
 • Prospeccions de mercat per satisfer les necessitats de l´Ajuntament.
 • Selecció de proveïdors
 • Negociació de compres
 • Interlocutors amb els comercials de les empreses que ofereixen els seus béns i/o serveis a l´Ajuntament.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 937417400
Correu-e: serveiseconomics@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Bústia Ciutadana

Destaquem:
 
 
Imatge del ple de l'Ajuntament de Premià de Mar
El ple d'octubre va aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2019, que no presenten variacions substancials respecte a l'any anterior i que, per tant, mantenen la contenció fiscal a Premià de Mar.Més informació...
 
^