Ajuntament de Premià de Mar

Premià Serveis Municipals S.L.U.
Primilia Serveis

La Societat Premià Serveis Municipals, S.L.U, amb nom comercial PRIMILIA SERVEIS es constitueix per l´Ajuntament de Premià de Mar com a societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la gestió directa de serveis urbanístics i municipals.

 
Forma part del seu objecte social la realització de les funcions d´àmbit municipal que li siguin encomanades per l´Ajuntament de Premià de Mar relacionades amb:
  • Promoció, gestió i execució urbanística; remodelació o reforma de zones urbanes i realització d´obres urbanes; redacció de plans urbanístics, projectes d´urbanització i d´obres  i tots aquells instruments i documents d´ordenació i gestió urbanística que es contemplen a la legislació; promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles; manteniment elements públics; gestió d´instal•lacions energètiques; gestionar l´adquisició de mobiliari i material d´oficina.
  • Gestió dels mitjans de comunicació pública. Promoció d´espectacles, festes i actes esportius
  • Gestió de transports, gestió i explotació d´ aparcaments i  dels espais d´aparcament sota control horari (zona blava)
  • I, en general, gestió i explotació de tot tipus de serveis públics que li siguin encomanats.

.

POrtal de la Transparència:

.

Perfil del contractrant

.Més informació: Gerència de PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U.
Tel. 93 741 74 01 ext. 2004

Formulari de contacte: Primilia Serveis
Formulari de contacte: Perfil del Contractant de Primilia Serveis

.

Informació i notícies:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^