Escut de Premià de Mar
Portada POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Documents
 

Amb aquesta Política de privacitat, us informem sobre la recopilació, tractament i ús de les dades personals recollides per l'Ajuntament de Premià de Mar.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat del responsable:

Ajuntament de Premià de Mar amb NIF P0817100A

Direcció:

Carrer del Nord, 60, (08330) Premià de Mar

Telèfon:

937417400

Adreça electrònica:

oac@premiademar.cat

Contacte del delegat de Protecció de Dades:

dpd@premiademar.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Des de l'Ajuntament de Premià de Mar tractem les dades personals que ens faciliteu així com les que deriven de la relació amb nosaltres, amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud i/o la seva participació en el procés de "Participació ciutadana". 

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en l'interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD, tal com s'estableix a l'article 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

També  tractarem la vostra imatge, en el cas que ens doneu el consentiment exprés, per fer-ne difusió per part de l'Ajuntament de Premià de Mar.

La base que legitima aquest tractament és el consentiment exprés d'acord amb l'article 6.1 a) del RGPD i que ens heu atorgat en omplir i enviar aquesta sol·licitud. També es legitima el tractament de la vostra imatge en el consentiment exprés de l'article 6.1 a) del RGPD si marqueu la corresponent casella del formulari.

Teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quant temps conservarem les vostres dades?

L'Ajuntament de Premià conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per a les quals es van recollir o bé fins que en retireu el consentiment o mentre no sol·liciteu suprimir-les.

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals, o n'hàgiu retirat el consentiment o bé hàgiu sol·licitat la seva supressió, atès l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

L'Ajuntament de Premià podrà comunicar les vostres dades a altres administracions competents en la matèria d'acord amb l'art. 16.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.

Així mateix, per prestar-vos els serveis, comptem amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les vostres dades i actuaran en nom i per compte de l'Ajuntament de Premià, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les dades per finalitats pròpies.

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

No hi ha transferència internacional de dades personals.

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent les dades personals facilitats?

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

Quins són els vostres drets com a titular de les dades?

Els drets que podeu exercir, com a titular de les vostres dades personals, són els que s'indiquen a continuació:

Dret

Contingut

Canals d'atenció

Accés

Podreu obtenir confirmació si  l'Ajuntament de Premià de Mar tracta les dades personals, així com, consultar les dades personals incloses en els tractaments de  l'Ajuntament de Premià de Mar.

Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a  l'Ajuntament de Premià de Mar:  Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar, a l'atenció del delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a l'adreça electrònica següent:  dpd@premiademar.cat

Per a l'exercici dels vostres drets haureu d'adjuntar una còpia del DNI o d'un altre document que acrediti la vostra identitat, i indicar el dret que vol exercir.

Rectificació

Podreu modificar les dades personals quan siguin inexactes, i completar aquelles dades que siguin incompletes.

Supressió

Podreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per què van ser recollides.

Oposició

Podreu sol·licitar que no es tractin les dades personals. L'Ajuntament de Premià de Mar deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o defensa  de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en els supòsits següents:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades;

  • Quan el tractament és il·lícit, us oposeu a la supressió de les dades, i sol·liciteu la limitació del seu ús;

  • Quan  l'Ajuntament de Premià de Mar no necessiti tractar les dades, però les necessiteu per a l'exercici o defensa de reclamacions;

  • Quan us hàgiu oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.

Portabilitat

Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat i aquelles que s'hagin obtingut de la vostra relació contractual amb  l'Ajuntament de Premià de Mar, així com a transmetre'ls a una altra entitat.

Si considereu que  l'Ajuntament de Premià de Mar no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

L'exercici d'aquests drets és gratuït.

Als components menors de 14 anys, se'ls demanarà autorització expressa de pare/mare o tutor/a.
Les comunicacions de la seva sol·licitud d'inscripció es faran via l'e-mail i/o telèfon facilitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants han de declarar-se autors de les composicions, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals. 

Els drets d'autor de les obres premiades seguiran essent de l'artista.

Els participants autoritzen l'Ajuntament de Premià de Mar, respecte a les composicions presentades, a que faci ús, pugui reproduir, mostrar i presentar públicament, en qualsevol de les formes possibles ( Internet, Xarxes socials, etc.), per promocionar el concurs o per a d'altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom del grup i del/s l'autor/s, eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat.

Els grups participants, autoritzen l'Ajuntament de Premià de Mar l'accés a l'enllaç on escoltar temes o vídeos del grup, en un dels següents llocs web: youtube, google drive o dropbox.

DIFUSIÓ D'IMATGES

Atès que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; els concursants de forma individual donaran el seu consentiment a l'Ajuntament de Premià de Mar per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques, veu i música), corresponents a aquest concurs puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

Als components menors de 14 anys, se'ls demanarà autorització expressa de pare/mare o tutor/a. 

RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS

L'Ajuntament de Premià de Mar, queda eximit i alliberat de tota reclamació i responsabilitat provocades per les seves actuacions, si fa documents fotogràfics, videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats) i a les seves instal·lacions, i queda sota la seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció de dades, honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats (inclòs a Internet).

La participació en aquest concurs implica l'acceptació i el compromís del compliment d'aquestes bases.

L'Ajuntament de Premià de Mar es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.