Escut de PremiÓ de Mar
Notes de Premsa
26 GENER 2023

El ple municipal ordinari del mes de gener es va celebrar el dimecres 25 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Imposició sanció procediment sancionador per infracció de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals Imposició sanció per l'incompliment de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animalsL'article 65.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals atribueix al Ple municipal la competència per resoldre procediments sancionadors quan es tracta d'infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, PSC-UxP-CP i C'S i les abstencons de CP-AMUNT i PECP. 

Aprovació inicial modificació POUM en l'àmbit de 4 masies de la clau 13d "cases amb jardí" Es presenta a aprovació inicial la Modificació Puntual del POUM de Premià de Mar en l’àmbit de 4 masies de la clau 13d “cases amb jardí” (Can Tarter, Can Segales, Can Fontanills i Can Pou) que consisteix en l'increment del nombre màxim d'habitatges passant de dos a tres.

No aprovada, amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT i PSC-UxP-CP, els vots en contra de PECP i les abstencions d' ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i C'S. 

Mocions no resolutivesMoció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per la implementació de mesures locals per lluitar contra l'emergència habitacional, la desocupació permanent anòmala d'habitatges i de mesures per promoure la contenció i moderació voluntària de lloguersEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Elaborar un cens d'habitatges buits de Premià de Mar, utilitzant les eines disponibles segons recull la Llei 18/2007 i tot aquell marc legal que se'n derivi, com per exemple la informació del padró, requerir comprovació de subministraments a les companyies d'aigua, electricitat o gas o utilitzar l'eina d'inspecció, emprant la definició d'habitatge buit “aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys” o també fomentat als propietaris a inscriure's de manera voluntària en el cens d'habitatges buits.
 2. Estudiar com implementar mesures locals per promoure i incentivar la contenció voluntària dels alts preus dels lloguers al nostre municipi.
 3. Participar en els procediments de tanteig i retracte amb la finalitat d'adquirir algun immoble, si és possible, en condicions de compra favorables, en els propers anys per crear un parc municipal d'habitatge d'emergència.
 4. Encarregar al Servei Municipal d'Habitatge i d'altres àrees tècniques municipals que es considerin necessàries, dissenyar un paquet de mesures dirigides a propietaris, grans tenidors o petits propietaris, perquè nodreixin una futura borsa d'habitatge de lloguer assequible municipal que hauria de ser una realitat en menys de 2 anys i que hauria de donar cobertura, principalment, a l'emancipació de joves o a famílies amb situació de vulnerabilitat social, famílies nombroses o monoparentals.
 5. Fer possible, si s'escau, signar conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) per poder accedir al suport econòmic de la Diputació de Barcelona a projectes que permetin mantenir, ampliar i millorar les actuals i futures accions de l'Ajuntament de Premià de Mar per al foment del lloguer.
 6. Preveiem que un cop finalitzada la moratòria antidesnonaments recentment aprovada pel govern de l'estat fins al juny del 2023 i que podria comportar un augment dels desnonaments al nostre municipi, demanem el compromís per part de l'equip de govern a habilitar el més aviat possible el Centre d'Acollida Municipal al carrer Unió 40, així com el compromís dels grups municipals resultant de les eleccions municipals del 28 de maig del 2023 i que donin suport a la present moció.
 7. Convocar la Taula Local d'habitatge abans de finalitzar l'actual mandat per tal de poder discutir els acords d'aquesta moció i la seva aplicabilitat i tots aquells punts que es consideren rellevant, tant a nivell d'actualització de la normativa legal, com d'altres mesures per afavorir accions locals per lluitar contra l'emergència habitacional, la desocupació permanent anòmala d'habitatges i la contenció i moderació dels lloguers.”

Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT,  PSC-UxP-CP i PECP i les abstencions de C'S.  Moció presentada pel grup municipal PECP per la inversió i descentralització dels espais culturals i activitats culturals de Premià de MarEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. “Programar la descentralització d'activitats que es realitzen durant tot l'any en espais públics, siguin organitzades per l'Ajuntament.
 2. Facilitar la descentralització dels actes organitzats per les entitats del poble, creant un ajut econòmic per tal de facilitar la comunicació i organització dels actes que es realitzin en carrers i places ubicats per sobre de la Gran Via.
 3. Prioritzar el trasllat de les fires que ja tenen alta participació i dels actes i activitats infantils a carrers i places ubicats per sobre de la Gran Via.
 4. Crear un centre cívic al futur espai que serà propietat de l'Ajuntament de Premià de mar del solar de la cantonada dels carrers Ramon y Cajal i Carme (Fàbrica de pijames). Traslladar aquests acords a totes les entitats inscrites en el Registre d'Entitats de Premià de Mar.”

  Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per revisar els recursos municipals i, si cal, ampliar-los per donar una resposta que garanteixi una infància-joventut emocionalment estableEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 1. “Generar un espai-observatori entre la regidoria d'Ensenyament i la de Serveis Socials (770 usuaris menors de 18 anys atesos pels S.B.A.S.) per valorar la situació actual i poder donar-lo-hi la resposta més adient.
 2. Valorar la creació i el funcionament d'un Servei d'Atenció de Psicopedagogia i Logopèdia per coordinar-se amb els centres educatius, l'OME i poder ajudar a les famílies amb pocs recursos.
 3. Ampliar la intervenció dels educadors de carrer tal com es fa en l'institut de Premià de Mar als altres centres del municipi on s'imparteix l'educació secundaria obligatòria. Crear un pla comunitari de salut mental per a infants i joves, per millorar la prevenció i la gestió del malestar i la superació dels trastorns.

 Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció presentada pels grups municipals ERC-JxP-AM i JxCATPDeCAT en defensa dels Jutjats de PauEls grups municipals ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Rebutjar l'eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen.  
 2. Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia.  
 3. Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l'ajuntament de la tasca que realitza el Jutge de Pau i identificar el Jutge de Pau de Premià de Mar com un element essencial pel conjunt de la comunitat.  
 4. Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l'eliminació dels jutjats de pau d'aquest projecte de llei.  
 5. Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau de Premià de Mar.”

Aprovada amb els vots dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, i CP-AMUNT), els vots en contra de PSC-UxP-CP i  C'S i les abstencions de PECP.

Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-AM a favor de la racionalització de pilones i bol·lards a Premià de Mar per a la millora de l'accessibilitat en itineraris per vianantsEl grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Instar a l'Ajuntament a fer un inventari urgent de tots aquells carrers amb voreres que tinguin un pas lliure reduït i en les que estiguin instal·lades pilones o bol·lards per tal de planificar quant abans sigui possible la seva eliminació, amb l'excepció d'aquells llocs en què per seguretat es considerin necessàries.  
 2. Estudiar la possibilitat d'eliminar totes les pilones o bol·lards amb l'excepció d'aquells llocs en què per seguretat es considerin necessaris.  
 3. Estudiar la possibilitat de reemplaçar determinades pilones, quan el pas lliure sigui suficient, per altres elements de mobiliari urbà més funcionals com ara bancs o papereres.  
 4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a les associacions de veïns i veïnes de Premià de Mar i a les associacions de comerciants del municipi.”

 Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pels grups municipals JxCAT-PDeCAT, ERCJxP-AM, CP-AMUNT, PSC-UxP-CP i PECP, a petició d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), en relació al Decret d'Educació Inclusiva i la manca de compliment per part del Departament d'Educació a la major part dels centres educatius públics de Premià de Mar Els grups municipals JxCAT-PDeCAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, PSC-UxP-CP i PECP, proposen al Ple municipal l'adopció dels següent acord:

 1. “Que s'incorpori l'educació inclusiva com una prioritat del Departament d'Educació que afecti i condicioni l'agenda política del govern català.
 2. Que s'estableixin les mesures necessàries per al desplegament efectiu del Decret d'educació inclusiva aprovat l'any 2017.
 3. Que s'actuï amb transparència i es faci pública la despesa destinada al desplegament del Decret d'educació inclusiva mitjançant la publicació dels pressupostos amb el detall dels conceptes.
 4. Que s'estableixin mecanismes per a detectar i denunciar mancances en l'aplicació de les mesures destinades a desplegar el Decret d'educació inclusiva.
 5. Que s'estableixin sistemes i canals de coordinació entre departaments per agilitzar la detecció de necessitats i la dotació de recursos segons les necessitats de cada centre educatiu.  
 6. Que es redueixin i s'agilitzin els processos burocràtics als que s'han de sotmetre les famílies per al reconeixement de les necessitats específiques de suport educatiu dels seus fills, filles i menors a càrrec, així com per obtenir els recursos necessaris per a que aquests infants i joves puguin gaudir del seu dret a l'educació en condicions d'igualtat i no discriminació.”

 Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.