Escut de Premià de Mar
 
Seu electrònica
Tauler d'Anuncis Oficials
24 MAIG 2023
 • Places a seleccionar i requisits específics de participació: 

  Titulació: Estar en possessió del graduat en ESO o equivalent, que habiliti per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball que proveeixen aquestes places.

  Nivell de Coneixements de la Llengua Catalana: certificat de nivell de suficiència (C1)

  Nombre de places convocades: 2

  Classe: Funcionari de carrera

  Escala: Escala d'Administració General

  Subescala: Serveis Auxiliar Administrativa

  Grup: C2

  Funcions genèriques dels llocs de treball que proveeixen:

  • Mantenir dades, fitxers i inventaris relacionats amb l'activitat de la unitat organitzativa i extreure'n informació.
  • Transcriure i/o redactar, d'acord amb els criteris o models establerts, documentació diversa relacionada amb l'activitat de la unitat organitzativa.
  • Rebre, registrar, despatxar i arxivar correspondència, sol·licituds, reclamacions i qualsevol altra documentació relacionada amb l'activitat de la unitat organitzativa.
  • Atendre i informar les persones usuàries respecte qüestions relacionades amb l'activitat de la unitat organitzativa.
  • Donar suport en l'organització i logística d'activitats pròpies de la unitat organitzativa.
  • Realitzar consultes i cercar informació a petició de personal de la unitat organitzativa.
  • Mantenir l'estoc de material de la unitat organitzativa i efectuar les comandes oportunes.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de Gestió Integrat de l'Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

  Condicions de treball generals:

  Jornada: 35 hores setmanals, en còmput anual.

  Retribucions:

  • Sou base grup de classificació C2
  • Complement de destinació 15
  • Complement específic 7.357,12 € bruts/any

  Requisits de participació: A més de complir els requisits recollits a les Bases Generals, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits específics per ser admeses a les proves selectives convocades:

  1) Ser personal funcionari de carrera o laboral fix a l'Ajuntament de Premià de Mar, propietari d'alguna de les places o categories que s'especifiquen a continuació:

  1. De la plantilla de personal funcionari:
   Qualsevol plaça de la plantilla de personal funcionari, de l'escala d'administració general o de l'escala de l'administració especial, de qualsevol de les possibles subescales, classes i categories, corresponent al grup AP. 
  2. De la plantilla de personal laboral: 
   Qualsevol plaça de la plantilla de personal laboral corresponent al grup AP.

   2) Antiguitat: Tenir un mínim de dos anys d'antiguitat a l'Ajuntament de Premià de Mar en la plaça o categoria amb la qual s'acredita el compliment del requisit anterior.

   3) Servei actiu: Trobar-se en situació administrativa de servei actiu a l'Ajuntament de Premià de Mar, serveis especials o serveis en altres administracions públiques.

   4) Tots aquests requisits i els de caràcter general, s'hauran de complir abans de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

  Termini de presentació d'instàncies: Pendent publicació convocatòria al DOGC

  Modalitat del procés: Promoció interna concurs-oposició

  Bases: Aquest procés es regeix també per les bases generals reguladores dels processos selectius de l'Ajuntament de Premià de Mar que podeu consultar en el següent enllaç: Bases generals reguladores processos selectius.
  Les bases específiques reguladores d'aquest procés les trobeu publicades a sota d'aquesta publicació. 
  És necessària la lectura de les bases generals i de les específiques del procés per conèixer els requisits de participació i la resta d'informació del procés.

  Procediment presentació d'instàncies:
  Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar tota la documentació al registre electrònic de l'Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Caldrà d'accedir a l'enllaç https://www.epremia.net/ovac/catala, entrar a Tràmits i Gestions / Recursos Humans / Sol·licitud participació processos de selecció, i tramitar aquest tipus d'instància, adjuntant la resta de documentació que cal aportar en el procés.

  Documentació que cal aportar amb la sol·licitud:

  • Sol·licitud de participació en processos selectius (veure punt anterior sobre com fer aquesta presentació)
  • Declaració responsable participació procés selectiu (el model específic el trobeu publicat en aquest anunci en el moment que s'aprovi la convocatòria)
  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de la llengua catalana del nivell exigit a la convocatòria.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida.
  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • Declaració responsable de l'historial professional (el model específic el trobareu publicat en aquest anunci en el moment que s'aprovi la convocatòria)

  Drets d'examen: Al tractar-se d'un procés selectiu de promoció interna no correspon el pagament de taxa.

 • Publicació bases convocatòria

  Publicació bases convocatòria

  CATCert certifica que en data 24-05-2023 14:21:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 250.35 kB

  Anunci calendari previst

  Anunci calendari previst

  CATCert certifica que en data 20-06-2023 14:03:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Mida: 169.72 kB