Escut de Premià de Mar
Els pròxims dies s'anunciaran les sessions informatives que es faran al Punt d'Informació d'Habitatge per explicar les novetats i la tramitació
Notes de Premsa
18 ABRIL 2019

Els pròxims dies s'anunciaran les sessions informatives que es faran al Punt d'Informació d'Habitatge per explicar les novetats i la tramitació

L’Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer. Els ajuts tenen per objectiu facilitar l'accés a l'habitatge a les persones amb dificultats econòmiques i es poden sol·licitar fins al 7 de juny.

Requisits per a la tramitació de l'ajut:


• Tenir la residència legal a Catalunya.

• Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme. No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC indicat, els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l'import del lloguer.

• Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

• No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les convocatòries corresponents.

• Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

• Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

• Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca.

• No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

• Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Com a novetats respecte les convocatòries anteriors, cal destacar:


• L'import màxim de lloguer són 750 €/mes i per a les famílies nombroses arriba fins als 900 €/mes.

• S'han de declarar uns ingressos mínims iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC (això representa 4.780,64 €/any) i uns ingressos màxims de 2,83 vegades l'IRSC (això representa 22.558,77 €/any). Només, en el cas que l'import del lloguer anual sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC, els ingressos mínims seran els equivalents a l'import del lloguer que es paga.

• No s'accepta cap pagament fet en mà (tampoc per a les mensualitats pagades anteriors a la presentació de la sol·licitud).

La tramitació dels ajuts es pot fer al Punt d'atenció de l'Oficina comarcal d'habitatge ubicat a les dependències de l'antiga Fàbrica del Gas de Premià de Mar (carrer Joan XXIII, 2), els dijous de 9 a 13 h, o bé a la seu de l'oficina al Consell Comarcal del Maresme. 


Tota la informació i la documentació que cal aportar es troba al web de l'Agència de l'Habitatge.  Les persones interessades també es poden adreçar al Consell Comarcal del Maresme o bé per mitjà de l'adreça habitatge@ccmaresme.cat o del telèfon 937411616.

Els pròxims dies s'anunciaran els dies i horaris de les sessions informatives que es faran al Punt d'Informació d'Habitatge per poder aclarir qualsevol dubte.