Seu electr˛nica de Primilia Serveis
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
PolÝtica de protecciˇ de dades

Per mitjà de la present Política de Privacitat, li informem sobre la recopilació, tractament i ús de les dades personals recollides per Premià Serveis Municipals, S.L.U. (en endavant, “PRIMILIA”).  

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?  

Identitat del responsable:PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, S.L.U. NIF B64995871
Direcció:Plaça de l'Ajuntament, n. 1, 08330 Premià de Mar
Telèfon:93 741 74 01
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:dpdprimilia@premiademar.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i quina és la base que legitima aquest tractament?  

Des de PRIMILIA tractem les seves dades personals que ens facilita així com les que deriven de la relació amb nosaltres, per a les següents finalitats:  

  1. Comunicacions i consultes

PRIMILIA tracta les seves dades personals amb la finalitat de donar resposta a les comunicacions que vostè ens enviï, així com les consultes o suggeriments que ens faci arribar.   La base que legitima el present tractament és el consentiment que atorga l'interessat, d'acord amb l'article 6.1 a) del RGPD.    

  1. Gestió de proveïdors

 PRIMILIA tracta les seves dades personals amb la finalitat de mantenir les relacions corresponents sobre els serveis prestats per PRIMILIA.   La base que legitima el present tractament és L'execució d'un contracte en el que l'interessat és part, d'acord amb l'article 6.1 b) del RGPD.   

  1. Videovigilància

 PRIMILIA les seves instal·lacions, així com aquelles les que gestiona amb l'objecte de preservar la seguretat de les persones, béns, així com les seves instal·lacions.     La base que legitima el present tractament és el compliment d'una missió realitzada en l'interès públic d'acord amb l'article 6.1. e) RGPD, i en virtut del que disposa l'article 22 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  

Quant temps conservarem les seves dades?  

PRIMILIA conservarà les seves dades personals mentre sigui necessari per a la finalitat per a la qual es van recaptar o bé mentre que vostè no retiri el seu consentiment o sol·liciti la supressió de les mateixes i, en tot cas, mentre es puguin derivar obligacions legals o responsabilitats. Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé hagi sol·licitat la seva supressió o retirat el seu consentiment, atès l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les seves dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.   Concretament, amb relació a l'activitat de videovigilància, les dades personals que siguin tractades es suprimiran en el termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte que hagin de ser conservades per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o de les instal·lacions. En tal cas, les imatges hauran de ser posades a disposició de l'autoritat competent en un termini màxim de 72 hores des de que es te coneixement de l'existència de la gravació. Respecte al bloqueig de les dades personals previst a l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, no serà d'aplicació per aquest tractament.  

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?  

PRIMILIA no comunicarà les seves dades a cap destinatari excepte quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.    

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?  

PRIMILIA no preveu la transferència internacional de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s'aplicarà el previst a la normativa aplicable de Protecció de dades.    

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent a les dades personals facilitades?  

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.  

Quins son els seus drets com titular de les dades?  

Els drets que vostè pot exercir, com titular de les seves dades personals, són els que s'indiquen a continuació:

DretContingutCanals d'atenció
Retirar el consentimentTindrà dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. No obstant, la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a  Premià Serveis Municipals: Plaça de l'Ajuntament, 1, Premià de Mar, 08330, Barcelona, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent:   dpdprimilia@premiademar.cat     Per a l'exercici dels seus drets haurà d'adjuntar una còpia del seu DNI o d'un altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir.
AccésPodreu obtenir confirmació si  Premià Serveis Municipals tracta les dades personals, així com, consultar les dades personals incloses en els tractaments de   Premià Serveis Municipals.
RectificacióPodreu modificar les dades personals quan siguin inexactes, i completar aquelles dades que siguin incompletes.
SupressióPodreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per què van ser recollides.
OposicióPodreu sol·licitar que no es tractin les dades personals.  Premià Serveis Municipals deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o defensa  de possibles reclamacions.
Limitació del tractamentPodreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:   -         Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades; -         Quan el tractament es il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús; -         Quan  Premià Serveis Municipals no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l'exercici o defensa de reclamacions; -         Quan s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
PortabilitatPodrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin obtingut de la seva relació contractual amb  Premià Serveis Municipals , així com a transmetre'ls a una altra entitat.
Si considereu que Premià Serveis Municipals no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
L'exercici d'aquests drets és gratuït.
 
 
^