Anunci modificació estatuts de Primilia Serveis
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicCompartir
Imprimir
Primilia Serveis Municipals SLU
18 NOVEMBRE 2010

La Junta General de la societat mercantil “Premià Serveis Municipals, SLU”, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 d´octubre de 2010, adoptà els acords següents:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l´article 2on (Objecte Social)
dels Estatuts de la societat municipal de capital integrament propietat de
l´Ajuntament de Premià de Mar, Premià Serveis Municipals, SLU en el sentit
d´afegir el paràgraf següent:

La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l´Ajuntament de Premià
de Mar que li podrà efectuar encàrrec de gestió de les prestacions relacionades
amb el seu objecte social.

SEGON.- EXPOSAR LA MODIFICACIO AL PÚBLIC, per termini de trenta dies,
mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d´anuncis
de l´Ajuntament i a la web de la societat, a efectes de presentació d´al.legacions
i/o suggeriments.

TERCER.- CONSIDERAR-LA DEFINITIVAMENT APROVAT, elevant aquests acords a
definitius, en el supòsit que no es presentin al.legacions i/o suggeriments durant
el termini d´exposició pública , procedint a la publicació integra dels estatuts en el
Butlletí Oficial de la Província (BOP), tauler d´anuncis de l´Ajuntament i web de la
societat, inserint una referència de la publicació al BOP al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Premià de Mar, 25 d´octubre de 2010

El president,

Miquel Buch i Moya

^