Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) 2023-2027
^