Moció per al desplegament d'accions locals d'anàlisi de la gestió urbanística en l´àmbit de l'habitatge de nova construcció o en estat de desocupació anòmala i de mesures pel foment d'habitatge de lloguer assequible a Premià de Mar
Propostes de La Crida Ple octubre 2023.
Crida Premianenca - Alternativa Municipalista
(CP-AMUNT) 2023-2027
06 OCTUBRE 2023
Proposta de moció per fer una anàlisi del futur urbanístic de Premià de Mar en les darreres grans parcel·les d'Hortes de Ponent, Can Sanpere, Transmesa i Metal·logènia i per a polítiques local de contenció del lloguer d'habitatges.

Atès que en el ple municipal del 25 de gener de 2023 es va aprovar amb una àmplia majoria la moció de Crida Premianenca que proposava la implementació de mesures locals per lluitar contra l'emergència habitacional, la desocupació permanent anòmala d'habitatges i de mesures per promoure la contenció i moderació voluntària de lloguers.

Atès que en els acords aprovats es recollien propostes com:

  • Elaborar un cens d'habitatges buits de Premià de Mar.
  • Implementar mesures locals per promoure i incentivar la contenció voluntària dels alts preus dels lloguer al nostre municipi.
  • Participar en els procediments de tanteig i retracte amb la finalitat d'adquirir algun immoble en els anys vinents per crear un parc municipal d'habitatge d'emergència.
  • Dissenyar un paquet de mesures dirigides a propietaris, grans tenidors o petits propietaris, perquè nodreixin una futura borsa d'habitatge de lloguer assequible municipal.

Atès que Premià de Mar es situa com a quarta població catalana major de 20.000 habitants amb més densitat demogràfica, segons dades de l'Idescat del 27 de desembre de l'any 2022³, per darrere d'Hospitalet de Llobregat, Sant Coloma de Gramenet i Barcelona i per davant de Cornellà de Llobregat, Badalona, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besos.

Atesa la Resolució TER/2940/2023¹, d'11 d'agost, per la qual es declaren zona de mercat residencial tensionat 140 municipis de Catalunya, d'acord amb la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, entre els quals figura Premià de mar.

Atès que en aquests 140 municipis és on el Govern de la Generalitat ha d'aplicar les mesures de contenció de les rendes que recull la llei estatal, que té molts punts en comú amb la llei pionera que Catalunya va impulsar l'any 2020 en matèria de contenció de lloguers (Llei 11/2020) i que el Tribunal Constitucional va tombar. Així, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte. I, a més, quan es tracti d'un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l'Índex de referència del preu de lloguer.²

Atesa la situació de saturació i preus desmesurats del mercat d'habitatge de lloguer al nostre municipi.

Atesa la situació actual de desenvolupament del Pla Parcial de les Hortes de Ponent i la possibilitat de revisar-lo arran de la finalització del termini màxim d'execució i els actuals canvis legislatius en matèria d'habitatge de nova construcció.

Atesa la situació de les grans parcel·les de Transmesa i Metal·logènia i el recent inici de procés d'expropiació dels terrenys de l'antiga fàbrica de Can Sanpere, com a darrers grans espais del municipi a desenvolupar urbanísticament.

Per tot això el grup municipal de Crida Premianenca porta al ple la següent proposta d'acords:

Primer.- Desplegar, en el marc de la nova Taula d'Urbanisme, una anàlisi tècnica, política i social de l'estat urbanístic del municipi, la seva densitat demogràfica, la declaració de zona de mercat residencial tensat, i les seves repercussions, i les futures gestions de les parcel·les de Can Sanpere, Metal·logènia, Transmesa i Hortes de Ponent.

Segon.- Aturar temporalment qualsevol acció de govern sobre els espais i temàtiques recollides a l'acord anterior, fins a finalitzar el procés d'anàlisi i conclusions, en el marc de la Taula d'Urbanisme.

Tercer.- Engegar de manera prioritària i abans de finalitzar el 2024 el cens d'habitatges desocupats.

Quart.- Activar abans de finalitzar el 2024 mesures que, de manera inicial, ajudin a contenir els preus dels lloguers i a promocionar l'habitatge de renda assequible o d'emergència social.

FONTS:

¹ https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=967258
² https://govern.cat/govern/docs/2023/06/22/09/57/de1a0c44-1c60-4a22-b8be-0b5b1d82cded.pdf
³ https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15228&lang=es

^