Animals domèstics
Obligacions dels propietaris d´animals

Animals de companyiaLes persones propietàries i posseïdores d´animals de companyia, tenen l´obligació de mantenir-los en condicions higienico-sanitàries, i de benestar i seguretat adequades a la seva espècie i raça.

L´ajuntament de Premià de Mar, ha elaborat l´Ordenança Municipal reguladora de la tinença d´animals, amb l´objectiu de regular no salament les mesures que garanteixen una saludable relació dels animals amb les persones en l´aspecte higiènic sanitari, sinó també una eficaç protecció dels animals, adequant el seu contingut a la Llei de protecció dels animals.

.

Identificació i inscripció en el cens municipal d´animals de companyia

Es obligatori que els animals de companyia (gossos, gats i fures) estiguin correctament identificats i siguin inscrits en el cens municipal d´animals de companyia.

Preguntes freqüents:Identifica'l

 • Com s´identifica un animal de companyia?
  Amb un xip + una placa amb el nom de l´animal, i el nom i telèfons del propietari Que és el xip? Es un dispositiu de la mida d´un gra d´arròs que conté un codi numèric al que s´associen les dades de l´animal i les del propietari. El xip el posen els veterinaris i s´implanta mitjançant una xeringa sota la pell en la zona de la creu o el coll de l´animal.
 • Perquè es posa?
  A través del xip coneixem les dades del propietari i d´aquesta manera en cas de pèrdua es pot retornar als propietaris. No identificar i censar un animal de companyia, està sancionat amb una multa de fins a 400 €.
 • Què haig de fer per inscriure el meu animal en el cens municipal d´animals de companyia?
  Un cop l´animal disposa de xip, pot realitzar el tràmit d´inscripció de dues maneres: Oficina d´Atenció al Ciutadà (Plaça Ajuntament, 1) aportant la cartilla sanitària de l´animal i el DNI del propietari. Un cop finalitzat el tràmit es lliurarà el corresponent comprovant conforme l´animal està inscrit en el registre municipal.

Formulari Inscripció cens animals de companyia

.

Tinença de gossos potencialment perillosos

Gossos considerats potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu);

b) Aquells gossos que tot i no pertànyer a una raça considerada potencialment perillosa, compleixen totes o la majoria de les característiques següents (se n'exceptuen els gossos guia o d'assistència ensinistrats en centres oficialment reconeguts):

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
 • Marcat caràcter i gran valor
 • Pèl curt
 • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades.
 • Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
 • Coll ample, musculós i curt
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat

c) gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos

d) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa

.

Llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys, i passat aquest termini s´ha de renovar.

Tramitació de la llicència:
Per sol·licitar la corresponent llicència, us heu de dirigir a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà (Plaça Ajuntament, 1) , els quals us lliuraran la Sol·licitud de tramitació de llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos que haureu d´emplenar i entregar juntament amb la següent documentació:

 1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d´Identitat del sol·licitant
 2. Cartilla sanitària del gos, on ha de constar el número de xip de l´animal.
 3. Certificat de capacitat física i d´aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement autoritzat.
 4. Acreditació de la formalització d´una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos cents cinquanta-tres (150.253) euros. En l´assegurança haurà de constar la identificació de l´animal amb el número de xip.

Un cop entregada la sol·licitud, es comprovarà que tota la documentació sigui correcte i d´ofici l´ajuntament sol·licitarà al Ministeri de Justícia de Catalunya, el Certificat de penals tal i com marca la legislació per comprovar que el titular que sol·licita la llicència, no ha estat condemnat/da per delictes d´homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d´animals potencialment perillosos.

Preguntes freqüents:

 • Qui pot sol·licitar la llicència?
 1. Ser major d´edat.
 2. No haver estat condemnat/ada per delictes d´homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d´animals potencialment perillosos.
 3. No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l´article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d´animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l´obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d´aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

  Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l´animal, d´acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Mesures de seguretat que s´han d´adoptar:
  1. Els gossos han de dur obligatòriament morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal.
  2. Han de ser conduïts i controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i no es poden dur més d´1 gos per persona.
  3. La persona que els condueix, ha de portar sempre la llicència administrativa

.

Servei de recollida de gossos abandonats o perduts a la via pública

El servei de recollida de gossos perduts o abandonats a la via pública, el realitza el Centre d´Atenció d´Animals de Companyia del Maresme.

Preguntes freqüents:

 • Has perdut el teu gos o gat? Truca al CAAD Maresme per tal de comprovar si es troba en el seu centre. CAAD del Maresme c/Can Carmany, s/n Argentona Telèfon 93.797.42.72
 • Has trobat un gos perdut pel carrer? Truca a la Policia Local per tal que els agents comprovin si l´animal disposa de xip per tal de localitzar als propietaris o en cas que no estigui identificat, avisar al servei de recollida del CAAD del Maresme perquè el portin al seu centre.

.

Control sanitari i esterilització dels gats del carrer

Anualment es realitza una campanya de control sanitari i esterilització dels gats que es troben al carrer amb l´objectiu d´assegurar que no pateixen malalties, i mantenir la població estable.

La campanya d´esterilització es realitza a través dels professionals i voluntaris de la Societat Protectora d´Animals de Mataró i amb la col·laboració dels membres de la Protectora Els 400 Gats de Premià de Mar .

Les colònies de gats en l´àmbit urbà

 
 
 
 
^