Gabinet d'Alcaldia i Relacions Institucionals
Salutació de l'alcalde
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Documents
 

Un dels principals compromisos de les administracions locals és el de la proximitat amb la ciutadania. És per això que a través d'aquest web trobareu tota la informació relacionada amb l'actualitat del nostre municipi i dels serveis que ofereix l'Ajuntament. Alhora, volem comptar amb la vostra participació i també hi trobareu un canal per poder realitzar els vostres tràmits i per interactuar-hi, fent-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments o les vostres queixes. 

Tant des del web com des del Portal de Transparència també posem a la vostra disposició totes les dades i els continguts d'informació pública com ara l'organització i l'estructura administrativa, la gestió econòmica i la gestió administrativa, sense oblidar el retiment de comptes. 

Us convido doncs a accedir al web municipal de Premià de Mar, a fer-vos-el vostre, a participar-hi i a fer-nos arribar les vostres opinions. I, si voleu, a través d'aquest web també podeu donar un cop d'ull a les xarxes socials de l'Ajuntament, on trobareu informació constant i actualitzada sobre el dia a dia de la nostra vila. 

Alhora,  a través de l'adreça de correu navarroar@premiademar.cat o de les meves xarxes socials ( Facebook i Instagram) em podeu fer arribar els vostres comentaris i us donaré resposta.

Les competències de l'alcalde són les següents:

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i dequalsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d'acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Nomenar els tinents d'alcalde.
 • Altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

^