Portada Gabinet d'Alcaldia i Relacions Institucionals
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Gabinet d'Alcaldia i Relacions Institucionals

Gabinet d'alcaldia

 • Organitzar i coordinar la gestió administrativa i les relacions del Gabinet d'Alcaldia.
 • Elaborar, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern del Pla d'Actuació Municipal. Coordinar i fer el seguiment de la seva execució.
 • Controlar els expedients que depenen d'institucions supramunicipals.
 • Col·laborar i assessorar l'Alcalde en la resolució i tractament dels assumptes municipals.
 • Orientar i supervisar la gestió de l'agenda de l'Alcalde, controlant les necessitats que poden sorgir per l'organització i suport dels actes programats.
 • Organitzar actes institucionals (xerrades, conferències, exposicions, etc.), si s'escau, en coordinació amb les altres entitats implicades en l'organització d'aquests.
 • Fer el seguiment de les reunions de les Comissions Informatives d'Alcaldia o de la resta de la Corporació quan el contingut sigui d'especial interès.
 • Donar suport a l'Alcalde en qüestions d'agenda, mitjançant la planificació, organització i coordinació operativa dels seus afers.
 • Altres funcions que per disposició de l'Alcaldia o altres normatives, li siguin atribuïdes.

Cap de gabinet:   Toni Civit


Adreça: Carrer del Nord, 60
Telèfon:
937417401 ext 1305

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Bústia Ciutadana

.

Projectes estratègics

 • Assessorament de l'alcalde i elaboració d'informes sobre polítiques públiques i projectes estratègics municipals
 • Redacció dels projectes estratègics proposats pel govern i, quan escaigui, desenvolupament i coordinació de la seva execució
 • Col·laboració amb tot el personal de la corporació municipal i coordinació dels projectes transversals entre diverses àrees
 • Aportació d'alternatives i noves línies d'actuació als projectes operatius que ho requereixin.
 • Suport a la coordinació tècnica municipal

 

Responsable de Projectes Estratègics: Toni Civit

Adreça: Carrer del Nord, 60
Telèfon: 937529191
Correu-e: projectes@premiademar.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Bústia Ciutadana

.

Secretaria

 • Convocatòries i actes dels òrgans unipersonals i col·legiats de l'Ajuntament: Alcalde, Ple, Junta de Govern Local, Organismes Autònoms,
 • Comissions Informatives
 • Procediments contenciosos-administratius
 • Control exposició pública edictes d'altres administracions
 • Patrimoni municipal i inventari municipal de béns

Secretari: Jofre Clofent

Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1
Telèfon: 937417414
Correu-e: secretaria@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Bústia Ciutadana

.

.

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA

Accedir a l'OAC

.

Altres

 • Agenda alcalde.
 • Atenció presencial i virtual del ciutadà.
 • Protocol actes institucionals.
 • Tramitació expedients celebració matrimonis civils oficiats per l'alcalde.
 • Tramitació expedients propis d'Alcaldia.
 • Altes i manteniment del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

.

Agenda de l'Alcalde i notícies relacionades
 
 
 
^