Portada Alcaldia
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Alcaldia

.

Els serveis que Depenen directament de l´Alcaldia són:

.

Gerència
 • Proposar, dissenyar i planificar les línies d´actuació i els objectius a assolir pels diferents àmbits, assumint la direcció tècnica i la supervisió dels programes i treballs de caràcter transversal.
 • Dirigir i gestionar els recursos humans i materials per tal d´assegurar l'assoliment d'objectius en les àrees competència directa de l'Alcalde.
 • Organitzar i coordinar la gestió administrativa i les relacions del Gabinet d'Alcaldia.
 • Elaborar, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern del Pla d'Actuació Municipal. Coordinar i fer el seguiment de la seva execució.
 • Controlar els expedients que depenen d'institucions supramunicipals.
 • Col·laborar i assessorar l'Alcalde en la resolució i tractament dels assumptes municipals.
 • Orientar i supervisar la gestió de l'agenda de l'Alcalde, controlant les necessitats que poden sorgir per l'organització i suport dels actes programats.
 • Organitzar actes institucionals (xerrades, conferències, exposicions, etc.), si s´escau, en coordinació amb les altres entitats implicades en l'organització d'aquests.
 • Fer el seguiment de les reunions de les Comissions Informatives d'Alcaldia o de la resta de la Corporació quan el contingut sigui d'especial interès.
 • Coordinar els altres Caps de Servei per a temes interdepartamentals i fer el seguiment de les comissions de treball amb els responsables municipals, mantenint informat l'Alcalde.
 • Donar suport a l'Alcalde en qüestions d´agenda, mitjançant la planificació, organització i coordinació operativa dels seus afers.
 • Altres funcions que per disposició de l'Alcaldia o altres normatives, li siguin atribuïdes.

Gerent:

Ana Àlvarez

Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1
Telèfon:
937417401 ext 1305

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Bústia Ciutadana

.

Projectes estratègics
 • Assessorament de l´alcalde i elaboració d'informes sobre polítiques públiques i projectes estratègics municipals
 • Redacció dels projectes estratègics proposats pel govern i, quan escaigui, desenvolupament i coordinació de la seva execució
 • Col·laboració amb tot el personal de la corporació municipal i coordinació dels projectes transversals entre diverses àrees
 • Aportació d'alternatives i noves línies d'actuació als projectes operatius que ho requereixin.
 • Suport a la coordinació tècnica municipal


Responsable de Projectes Estratègics:

Toni Civit

Adreça: Antiga fàbrica del Gas
Telèfon: 937529191
Correu-e: projectes@premiademar.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Bústia Ciutadana

.

Secretaria
 • Convocatòries i actes dels òrgans unipersonals i col·legiats de l'Ajuntament: Alcalde, Ple, Junta de Govern Local, Organismes Autònoms,
 • Comissions Informatives
 • Procediments contenciosos-administratius
 • Control exposició pública edictes d´altres administracions
 • Patrimoni municipal i inventari municipal de béns

Secretaria:

Elisa Almirall

Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1
Telèfon: 937417414
Correu-e: secretaria@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Bústia Ciutadana

.

.

OFICINA D´ATENCIÓ CIUTADANA

Accedir a l'OAC

.

Altres
 • Agenda alcalde.
 • Atenció presencial i virtual del ciutadà.
 • Protocol actes institucionals.
 • Tramitació expedients celebració matrimonis civils oficiats per l'alcalde.
 • Tramitació expedients propis d´Alcaldia.
 • Altes i manteniment del Registre Municipal d´Entitats Ciutadanes.

.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 937417412
Correu-e: alcaldia@premiademar.cat

Bústia ciutadana

Agenda de l'Alcalde i notícies relacionades
 
DIMARTS
21.01.2020
10:15 h
Agenda de l'Alcalde - Agenda institucional
DIMECRES
29.01.2020
17:00 h
(*fins al 15-7-2020)
Agenda de l'Alcalde
DIMECRES
29.01.2020
18:00 h
(*fins al 15-7-2020)
Agenda de l'Alcalde
 
^