Portada Alcaldia Regidoria de Serveis Econ˛mics
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Regidoria de Serveis Econ˛mics

Serveis i tasques

 • Intervenció: Control i fiscalització interna respecte de la gestió econòmic-financera i pressupostària i la comptabilitat.
 • Tresoreria: Gestionar els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits, de l'entitat local, tant per operacions pressupostàries com per extrapressupostàries i la prefectura dels serveis de recaptació.
 • Gestió Tributària: Procediment integrat per totes les activitats tendents a quantificar i determinar el deute tributari i no tributari així com la comprovació mitjançant la inspecció.
 • Direcció dels serveis econòmics: Assessorament i realització de treballs econòmics, financers i pressupostaris.
 • Gestió de compres: Realitza totes les activitats relacionades amb les adquisicions de béns que l'entitat necessita per tal de complir amb els seus objectius.

.

Intervenció

 • Control intern respecte a la gestió econòmica de l'entitat, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils en les funcions interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.
 • Funció comptable
 • Registre auxiliar de factures en paper i electròniques.
 • Emissió dels informes trimestrals de morositat.
 • Confecció de la liquidació del pressupost.
 • Formació del Compte General.
 • Remissió de les dades econòmiques als diferents organismes.

.

Tresoreria

 • Realització dels pagaments i dels ingressos pressupostaris i no pressupostaris
 • Confeccionar el Pla de Tresoreria
 • Gestió amb les entitats financeres
 • Realitzar els arquejos de fons.

.

Gestió tributària

 • Establiment, modificació i derogació de les ordenances fiscals i dels preus públics.
 • La gestió, recaptació i inspecció de tributs i de la resta d'ingressos públics i privats.
 • En aquesta matèria moltes funcions estan delegades en l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona.
 • Conveni de delegació
 • Punt d'informació cadastral (PIC).

.

Direcció de Serveis Econòmics

 • Elaboració del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Execució del pressupost. Link Publicitat Activa
 • Relació de proveïdors amb els que es contracti per un import superior superiors a 18.000,00€ Link Publicitat Activa
 • Relació de les subvencions atorgades per l'entitat. Link Publicitat Activa
 • Elaboració de modificacions pressupostàries. Link Publicitat Activa
 • Assessorament en els aspectes econòmics, financers i patrimonials.

.

Gestió de compres

 • Gestió dels subministraments de béns fungibles, mobiliari d'oficina i material no inventariable.
 • Recepció i identificació dels lliuraments
 • Inspecció dels materials comprats
 • Custòdia i lliurament de béns i equips
 • Prospeccions de mercat per satisfer les necessitats de l'Ajuntament.
 • Selecció de proveïdors
 • Negociació de compres
 • Interlocutors amb els comercials de les empreses que ofereixen els seus béns i/o serveis a l'Ajuntament.

RESPONSABLES

Polític:

Marta Ariño

Marta Ariño

+ INFORMACIË

Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 937417400
Correu-e: serveiseconomics@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Bústia Ciutadana

^