Portada Gerència
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Gerència


Missió:
Impulsar, coordinar i dirigir l'activitat conjunta dels diversos àmbits de l'ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global, d'acord amb les directrius de l'equip de govern de la corporació i la normativa vigent.

Objectiu fonamental del lloc: Dirigir, planificar i avaluar la gestió municipal per tal que les decisions dels òrgans municipals i les directrius de l'alcalde/ssa es portin a terme de manera eficient i eficaç, tot gestionant els recursos públics amb eficiència, planificant estratègicament l'evolució de la Corporació i definint un model de prestació de serveis que tinguin com a objectiu final satisfer les necessitats de la ciutadania.

Objectius:

 • Impulsar, coordinar i dirigir els projectes transversals i formular les propostes que consideri adients per tal de donar compliment al Pla d'Actuació Municipal
 • Coordinar i avaluar els serveis municipals per tal d'assolir els objectius institucionals i introduir les millores necessàries per a aconseguir un ús racional i òptim del recursos de l'Ajuntament
 • Proposar les directrius i àrees de prioritat per a la confecció del pressupost municipal i coordinar els estudis necessaris per conèixer l'evolució econòmica de l'ajuntament
 • Supervisar la política de planificació de recursos humans, fixant les estratègies a seguir respecte als diferents processos de selecció i contractació, de relacions laborals, d'avaluació, de formació, de desenvolupament i de comunicació amb els empleats.

Funcions específiques:

 • Dirigir l'organització técnico administrativa de l'ajuntament i coordinar les diferents àrees municipals amb l'objectiu d'harmonitzar i agilitar els processos de gestió.
 • Impulsar i coordinar l'execució dels acords presos pels òrgans de govern municipal, informant dels resultats obtinguts pels diferents àmbits funcionals respecte als objectius fixats en la prestació dels serveis.
 • Coordinar i fer el seguiment dels diferents plans i programes d'actuació municipal, vetllant per l'acompliment dels seus objectius.
 • Proposar les directrius i àrees de prioritat per a la confecció del pressupost municipal i coordinar els estudis necessaris per conèixer l'evolució econòmica de l'ajuntament.
 • Supervisar la política de planificació de recursos humans, fixant les estratègies a seguir respecte als diferents processos de selecció i contractació, de relacions laborals, d'avaluació, de formació, de desenvolupament i de comunicació amb els empleats.
 • Fer el seguiment i l'avaluació, tècnica i econòmica, del Pla d'Actuació Municipal
 • Dirigir de forma executiva les direccions de serveis
 • Definir els models de gestió (contractació, pressupostaris, de gestió administrativa, de recursos humans, etc.) de la Corporació
 • Coordinar i avaluar els serveis municipals per tal d'assolir els objectius institucionals i introduir les millores necessàries per a aconseguir un ús racional i òptim del recursos de l'Ajuntament
 • Dirigir de forma coordinada les direccions de les Àrees i Regidories de Govern i els serveis 
 • Impulsar, coordinar i dirigir els projectes transversals i formular les propostes que consideri adients, per tal de donar compliment al Pla d'Actuació Municipal
 • Coordinar els estudis necessaris per a conèixer l'evolució dels serveis municipals i les seves perspectives, així com la detecció de necessitats d'infraestructura, d'equipament i de funcionament
 • Donar suport a l'alcalde  en el compliment de les seves funcions mantenint-lo informat/da dels desenvolupament de la gestió municipal
 • Assessorar i fer propostes als òrgans de govern en assumptes de la seva competència
 • Impulsar i coordinar les relacions institucionals en l'àmbit tècnic i exercir funcions de representació i negociació que li siguin delegades
 • Impulsar i coordinar l'elaboració de la memòria anual com a eina de rendició de comptes dela gestió municipals
 • Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d'acord amb criteris d'ètica i transparència
 • Donar compliment i assegurar l'aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals, d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna de la Corporació
 • Realitzar activitats de preparació i impartir formació interna en aquelles matèries que li siguin encomanades
 • Representar a l'Ajuntament a l'exterior i a fòrums, fires i congressos quan així se li encomani
 • Convocar i presidir espais de coordinació executiva i tècnica de caràcter transversal
 • Qualsevol altra que li sigui encomanada per l'Alcalde i/o la Junta de Govern Local.

RESPONSABLES

Gerent Municipal:  Carme Bastida


Adreça: Carrer del Nord, 60
Telèfon:
937417401 ext 1305

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Bústia Ciutadana

 
 
 
 
^