Portada Junta de Govern Local (2023-2027)
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Junta de Govern Local (2023-2027)

.

Rafa Navarro Álvarez (Estimem Premià) 2023-2027

Alcalde

Regidor de Comunicació i Relacions Institucionals, Relacions Ciutadanes, Igualtat i Femenismes, Cooperació, Seguretat Ciutadana i Oficina d'Atenció Ciutadana.

Fitxa Regidor

Biografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Rafa Navarro

.

Pep Ripollès i Ballesteros (ERC-AM) 2023-2027

1r tinent d'alcalde

Regidor de Planificació i Projectes Estratègics, Recursos Humans, Medi ambient, Espais Verds i Transició Ecològica, Esports.

Fitxa Regidor

Biografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte


 

Pep Ripollès

Toni Subirà Comas (Estimem Premià) 2023-2027

2n tinent d'alcalde.

Regidor de Serveis Municipals, Mobilitat, Urbanisme.


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Toni Subirà
.

Elisenda Busquets Ferrando (Estimem Premià) 2023-2027

3a tinent d'alcalde.

Regidora d'Educació


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Elisenda Busquets
  
Bàrbara Anglí Ritter (ERC-AM) 2023-2027

4a tinent d'alcalde.

Regidora de Cultura, Festes i Museus.


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Bàrbara Anglí
.
Marta Ariño Castillo (Estimem Premià) 2023-2027

Regidora de Hisenda i Serveis Generals, Serveis Jurídics i Contractació.


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Marta Ariño
.

Xavier Gatius i Vallès (ERC-AM) 2023-2027

Regidor de Promoció Econòmica.


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Xavier Gatius

Cesca Domènech i Ruera (Estimem Premià) 2023-2027

Regidora Serveis Socials


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Cesca Domènech

Imma Morales García (Estimem Premià) 2023-2027

Regidora de Gent Gran i Habitatge.


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Imma Morales

Magda Franquesa Congost (Estimem Premià) 2023-2027

Regidora de Joventut, Salut Pública i Benestar Animal.


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Magada Franquesa
.<span >

Competències:

  Contractació i Patrimoni:

 1. Aprovar els expedients de contractació de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis, inclosos els acords marc (exclosos els contractes menors), la durada dels quals no superi els 4 anys (pròrrogues incloses) ni la quantia del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
 2. Modificar, prorrogar, interpretar i/o resoldre anticipadament els contractes de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis (exclosos els contractes
  menors).
 3. Aprovar els convenis de cooperació horitzontal per a la contractació conjunta esporàdica amb altres administracions públiques, així com modificació, pròrroga,
  interpretació o resolució anticipada de contractes de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis resultants d'aquesta cooperació horitzontal (convenis
  de 4 o menys anys).
 4. Aprovar l'adhesió a centrals de contractació d'altres administracions públiques (convenis de 4 o menys anys).
 5. Atorgar les concessions demanials d'ocupació temporal sobre bens de dominipúblic.
 6. Aprovar i adjudicar els contractes privats (excepte contractes d'espectacles).
 7. Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l'article 100.1 LCSP, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros
 8. Alienar el patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats a l'apartat anterior.

No obstant, l'aprovació dels projectes tècnics d'obres i serveis que es delega només procedirà quan estiguin previstos en el pressupost atès que, en altre cas, la competència correspon al Ple municipal.

Urbanisme i llicències:

 1. Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del pla d'ordenació urbanística municipal no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes d'urbanització.

Intervenció:

 1. Sol·licitar subvencions d'entitats públiques per a obres, serveis i subministraments.
 2. Acceptar subvencions d'entitats públiques per a obres, serveis i subministraments.
 3. Aprovar les bases específiques de les subvencions de concurrència competitiva.
 4. Aprovar l'atorgament de subvencions de concessió directa, i la seva justificació en el cas que aquesta sigui simultània, amb l'excepció de les atorgades pel Reglament per la Gestió de prestacions econòmiques de caràcter social. Aquesta delegació arriba fins a l'ordenació del pagament pels casos de les subvencions
  prepagables.
 5. Aprovar la devolució de les fiances dipositades quan la Junta de Govern Local, en ús de les delegacions conferides per l'alcalde, hagi estat l´òrgan que ha determinat el seu dipòsit.
 6. Sol·licitar i acceptar subvencions d'entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la normativa específica de la subvenció no determini que la sol·licitud o acceptació serà competència del Ple municipal.

Recursos Humans:

 1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

Secretaria:

 1. Aprovar convenis amb altres administracions públiques que no comportin transferència de funcions o activitats, en quin cas serà competència del Plemunicipal per majoria absoluta.

Calendari:

Tots els divendres a les 8 h.+ informació:

 
 
 
 
^