Portada Àrea d'Organització Regidoria de Recursos Humans
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Regidoria de Recursos Humans

.

Serveis i Tasques

.

Planificació de recursos humans
 • Participa en la definició pel que fa a l'Ajuntament, Organismes autònoms, i Societats Municipals les polítiques de gestió de recursos humans i les estructures organitzatives més adequades per a la consecució dels objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries.
 • Proposa anyalment el pressupost i la plantilla de personal de l'Ajuntament, i Societat Municipal, d´acord amb les necessitats i objectius establerts.

.

Retribució
 • Gestiona les retribucions del personal, realitzant la nòmina mensual i la resta de documentació relativa a les obligacions socials de l´Ajuntament i la resta d´entitats municipals.
 • Gestiona i formalitza la documentació administrativa necessària segons les variacions de personal per mobilitat interna i carrera professional.

.

Avaluació i desenvolupament de persones
 • Proposa el sistema d´avaluació de l´acompliment i coordina l´avaluació periòdica dels empleats, sistematitzant criteris i supervisant els resultats globals.

.

Selecció
 • Planificar i dur a terme els processos de selecció per la incorporació de personal amb caràcter permanent o temporal. Gestiona les bosses de treball per necessitats temporals de personal.

.

Formació
 • Planifica i gestiona el Pla de formació pels empleats municipals, d´acord amb els objectius establerts i les necessitats o prioritats detectades.

.

Jornada de treball
 • Aplica la jornada de treball d´acord amb el calendari laboral anyal i les necessitats dels diferents serveis, gestiona les llicències i permisos del personal, l´absentisme laboral i controla el compliment de la jornada establerta.

.

Seguretat i salut laboral
 • Gestiona les actuacions tècniques realitzades pels serveis de prevenció concertats, manté actualitzat el Pla de Prevenció i les avaluacions de riscs. Coordina la política prevencionista pels diferents departaments i entitats municipals.

.

Negociació col·lectiva
 • Participa assessorant a l´equip de govern i realitzant propostes, en la negociació dels acords de condicions i convenis col·lectius, i en general gestiona la participació de la representació social dels empleats, dins del marc de relacions laborals de l´Ajuntament i la resta d´entitats municipals.

.

Polítiques d'ocupació
 • El servei de recursos humans participa activament en la realització de projectes d´ocupació, coordinant la detecció de necessitats, tramitació administrativa, retribució, contractació i formació dels empleats aturats participants.

.

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: Carrer Sant Antoni, 25
Telèfon: 937417400 ext. 1200
Correu-e: rrhh@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 7,30 a 15,00 h

Bústia Ciutadana

Destaquem:
 
 
 
^