Alcaldia
Salutació de l'alcalde
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Documents
 

Com a alcalde de Premià de Mar us dono la benvinguda a aquesta pàgina web pensada perquè pugueu accedir fàcilment a la informació municipal. Des de l'Ajuntament treballem dia a dia perquè aquest sigui un canal d'informació, però també una eina de comunicació, de proximitat i de transparència, de rendició de comptes de la nostra gestió amb tots vosaltres.

Un dels meus objectius principals és millorar l'atenció ciutadana des de tots els àmbits, també a través d'aquesta pàgina web. El meu propòsit és que aquí hi pugueu trobar tota la informació referent als serveis i en l'actualitat del nostre municipi. Però hem d'anar més enllà i també volem que aquí hi trobeu un canal de comunicació eficient per poder dir la vostra sobre aquells temes que us preocupen del nostre municipi. El meu compromís és donar-vos resposta al més aviat possible.

Com a part d'aquest compromís, disposem d'un canal de comunicació via whatsapp que permet que la ciutadania es pugui adreçar directament a mi per a qualsevol tipus de consulta, queixa o suggeriment, i també de la bústia ciutadana, des de la qual donarem resposta als vostres comentaris, suggeriments o queixes.

M'agradaria comptar amb tots vosaltres i per això us animo a fer ús d'aquests canals. Perquè entre tots, ciutadania, entitats i Ajuntament puguem fer un Premià de Mar millor.

Miquel Àngel Méndez

Whatsapp de l'AlcaldeBústia ciutadana

Les competències de l'alcalde són les següents:
 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i dequalsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat (substituir per: quan) s'atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d'acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d'alcalde.
^