Les zones verdes i l'arbrat públic
  • La superfície del municipi és de 1.98 km2
  • La superfície àrees verdes urbanes és de 96.142 m2
  • L'arbrat viari és de +/- 2.726 Exemplars

El desenvolupament de la xarxa verda a l'interior de l'àrea urbana està condicionat per les reduïdes dimensions de les àrees disponibles. L'existència de barreres antròpiques (carretera nacional, autopista del Maresme, via fèrria) sumada a l'elevada ocupació del sòl es tradueix en una baixa disponibilitat de sòl lliure per a la instal · lació de zones verdes urbanes.

Gran part de la superfície del municipi corresponen a zones urbanitzades. Les Arbratlimitades zones disponibles es troben orientades a l'agricultura intensiva de regadiu i cultius protegits (hivernacles).

La zona de desenvolupament anterior del municipi (centre) es caracteritza per l'alta densitat d'edificis, amb limitats espais oberts i poques àrees verdes. Les limitades dimensions dels carrers fan difícil, per una altre banda, la incorporació d'arbrat viari.

Per tot això, és objectiu desenvolupar un pla estratègic de zones verdes i arbrat viari que ha partir de l'estructura actual es dirigeixi a una adaptació al canvi climàtic, amb espècies autòctones i creació de corredors biològics que afavoreixin la biodiversitat urbana i constitueixin un hàbitat confortable i sostenible.

.

Informació al ciutadà:
  • Tipologia d'esporga
  • Calendari de tractaments fitosanitaris
  • Informació malalties dels arbres a Premià de Mar
  • Especies d'arbrat en el nostre Municipi
Destaquem:
Sense imatge destacada

Actuació processionàriaL'àrea de Medi Ambient ha iniciat a tots els parcs amb pins una inspecció individualitzada de cada arbre per detectar la presència de processionària i evitar-ne la propagació. La inspecció la fa l'empresa encarregada de la gestió de l'arbrat, Urbaser. Paral·lelament, la Brigada de jardineria s'encarregarà de renovar la sorra de tots els parcs a on s'hagi detectat presència de l'oruga. Els treballs es faran al llarg de tota aquesta setmana.

 
Treballs d'esporga a la Riera de Premià

Es fa una esporga “de manteniment” perquè l'arbrat no pateixi i assegurar que hi hagi prou ombra vegetal als carrers el pròxim estiu, minvant així l'efecte “illa de calor”, i procurant la millora de la captació de contaminants atmosfèrics.Més informació...

Aspecte actual de la plaça de Joan Font
Aquesta setmana s'inicien els treballs d'arranjament i enjardinament de les places de Joan Font i de Can Boter.Més informació...
Plaça de l'U d'Octubre de 2017
Premià de Mar ha passat a formar part de les Viles Florides, una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que distingeix els municipis que dediquen esforços en la millora dels espais públics.Més informació...
Un dels dispositius TAG
S'han instal·lat dispositius TAG a les zones d'esbarjo de gossos i parcs infantils del municipi. Aquests dispositius permeten recollir i digitalitzar la informació sobre les tasques de manteniment que es facin.Més informació...
 
^