Seguretat i higiene dels aliments
Vigilància i control d'establiments

Vigilància i controlEs competència municipal la vigilància i control dels establiments alimentaris minoristes per tal d'assegurar que els responsables d'aquestes activitats compleixin la normativa vigent i així garantir la innocuïtat i salubritat dels aliments elaborats i/o comercialitzats en el nostre municipi.

L'ajuntament ha editat una guia simplificada, per tal de facilitar als operadors econòmics dels establiments minoristes que es dediquen al sector de l'alimentació, l'elaboració dels autocontrols que són d'obligat compliment.

Gestionem el cens municipal d'establiments alimentaris, així com la seva inscripció en el registre municipal.

Actualment s'està duent a terme la classificació d'establiments en funció del risc, per tal de planificar la vigilància amb una freqüència apropiada.

.

Formació en manipulació d'aliments

Es recomana que el personal que treballa en el sector de l'alimentació, realitzi periòdicament formació en manipulació d'aliments, per tal d'estar al dia en quan a la normativa sanitària. Es recomana que en funció de la manipulació que realitzin es faci formació cada 2 o 4 anys.

.

Alguns Consells DE LA GENERALITAT pels consumidors
^