Tributs, finances i gestions administratives
Informació actualitzada sobre el permís retribuït recuperable, ajuts a autònoms, ajudes per cessament d'activitats i restriccions d'activitats a conseqüència de la COVID-19
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Documents
 

Sobre el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials

1) Què és el permís retribuït recuperable?

És una figura per la qual les persones treballadores d'activitats no essencials que no poden assistir al seu lloc de treball continuaran rebent el seu salari però, un cop finalitzat el confinament, hauran de recuperar les hores no treballades, en un termini que finirà el 31 de desembre de 2020. El permís és de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril.

2)  A qui afecta?

El permís afecta les persones treballadores per compte d'altri que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials que no hagin estat paralitzades com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

Per tant, resten excloses les persones treballadores que tinguin un contracte suspès durant el període entre el 30 de març i el 9 d'abril, aquelles que puguin continuar prestant serveis a distància, aquelles que es trobin de baixa per incapacitat temporal i, per últim, les que prestin serveis essencials.

Pel que fa al sector públic, resta exclòs el personal d'empreses adjudicatàries de contractes d'obres, serveis i subministrament del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat d'edificis públics i la prestació adequada dels serveis públics.

3) Quin salari es percebrà?

Els treballadors percebran la quantia íntegra del seu salari, tant el salari base com els complements i sense deixar de cotitzar.

4) Com es durà a terme la recuperació de les hores de treball?

La recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït s'ha de negociar en un període de consultes entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores o una comissió representativa d'aquestes.

Aquest període de consultes té una durada màxima de set dies. La recuperació d'hores es podrà fer efectiva des del dia de finalització de l'estat d'alarma fins el 31 de desembre de 2020.

5) Què és l'activitat mínima indispensable?

Si és necessari les empreses afectades pel present Reial decret llei podran establir un nombre mínim de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable.
Aquests mínims s'han de fixar d'acord amb l'activitat mantinguda en cap de setmana o en festius.

Sobre les ajudes a autònoms

1) A qui van dirigides?

A les persones treballadores autònomes, persones físiques que:

 • estiguin donades d'alta al règim especial de la Seguretat Social (RETA)
 • tinguin domicili fiscal a Catalunya
 • desenvolupin la seva activitat econòmica a Catalunya

2) Quines persones treballadores autònomes no poden accedir a aquest ajut?

 • Les que són socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats  i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
 • Les que són perceptores de qualsevol altra ajuda, prestació o subsidi.

3) Quins requisits s'han de complir?

 • No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imponible de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en  relació a la part de la base imponible corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. 
 • Estar donat d'alta al RETA, com a mínim durant  el primer trimestre de 2020.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVIDF-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA.
 • En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció.

4) Sóc autònom i soci d'una cooperativa. Tinc dret als ajuts?

No.

5) Em vaig donar d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) al febrer. Tinc dret als ajuts?

No. Un dels requisits és haver estat donat d'alta com a mínim durant  el primer trimestre de 2020.

6) Puc accedir a l'ajut si l'any passat ja vaig rebre'n un del programa de Garantia Juvenil?

En cas d'haver rebut l'ajut del Programa de Garantia Juvenil per l'autoocupació de l'any 2019, només es pot demanar aquest ajut si la data d'alta com a  autònom va ser entre l'1 d'octubre de 2018 i l'1 de març 2019.

7) Puc optar a l'ajut si tinc fons alternatius d'ingressos?

Sí, però només en cas que la base imposable de la darrera declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

A més, tampoc es pot ser perceptor de qualsevol altre ajut, prestació o subsidi per a la mateixa finalitat.

8) Puc demanar l'ajut sí també demano la prestació extraordinària per cessament d'activitat?

No. Cal tenir en compte que l'àmbit d'aplicació d'aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l'ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció  per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

9) L'ajut per a autònoms és compatible amb la capitalització de l'atur?

Sí, és compatible.

10) Puc demanar l'ajut si estic cobrant una pensió de viudetat? O una altra prestació de la Seguretat Social?

Sí, sempre i quan la prestació o subsidi no sigui per a la mateixa finalitat i que la base imponible de la darrera declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 euros.

11) Els professionals que no paguen mútua professional poden demanar l'ajut (advocats, arquitectes..)?

Es pot acollir a l'ajut qualsevol treballador autònom, persona física que compleixi els requisits per accedir a l'ajut. No poden sol·licitar l'ajut els treballadors autònoms societaris i tampoc els que cotitzen a una mutualitat com a sistema alternatiu al Règim Especial del Treball Autònom (RETA).

12) Si l'activitat que realitzo no apareix explícitament en el RD 463/2020 ni en el RD 465/2020 ni en el Real Decreto-ley 10/2020 però a conseqüència del COVID la meva facturació s'ha reduït dràsticament, puc acollir-me a l'ajut?

No, atès que el Decret Llei 7/2020 estableix que tenen dret a l'ajut les persones treballadores autònomes, persona física, que se'ls ha reduït dràsticament la seva facturació com a conseqüència del Covid-19 i que duen a terme activitats per les quals s'ha decretat el seu tancament.

13) Durant el mes de març la meva facturació s'ha reduït molt tot i que no he suspès la meva activitat econòmica. Puc optar als ajuts?

No. Un dels requisits per poder demanar els ajuts és que s'hagi suspès l'activitat a conseqüència de l'aplicació de la normativa dictada en relació a la crisi sanitària pel COVID-19.

14) Com he de demanar l'ajut?

La única manera vàlida de demanar l'ajut és per internet, a través de Tràmits gencat o de Canal Empresa.

15) Puc presentar la sol·licitud si no tinc certificat digital?

Sí, pots fer-ho utilitzant l’idCAT Mòbil.

16) El meu gestor em pot presentar la sol·licitud d'ajut?

Les dades que han de constar en el formulari (tant les d'identificació de la persona sol·licitant com les relatives a la seva activitat econòmica) les pot informar qualsevol persona però la tramesa del formulari només la pot signar la persona sol·licitant (persona treballadora autònoma).

17) Què cal fer abans d'emplenar el formulari de sol·licitud?

Cal tenir preparades les següents dades econòmiques relatives a l'activitat:

En cas de tributar pel SISTEMA D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA (mòduls):

 • Rendiment net anual establert al mòdul segons model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.
 • Caldrà que verifiqueu que l'import consignat al formulari de sol·licitud coincideix amb el del model 131 del primer trimestre de 2020.

En cas de tributar pel SISTEMA D'ESTIMACIÓ DIRECTA:

Calcular prèviament els resultats de l'activitat fent servir el document Excel “Estimació directa ingressos i despeses” (G146NTA-107)”.

 • Els treballadors autònoms donats d'alta abans de l'1 de març de 2019 han d'emplenar la TAULA 1. Aquesta taula calcula:
  • Resultat març 2020
  • Resultat març 2019
 • Els treballadors autònoms donats d'alta a partir de l'1 de març de 2019 emplenaran la TAULA 2. Aquesta taula calcula:
  • Resultat març 2020
  • Promig de resultats des de l'alta fins al mes de febrer de 2020

Caldrà que verifiqueu que l'import consignat al formulari de sol·licitud coincideix amb els del document Excel “Estimació directa ingressos i despeses”. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol·licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.

18) S'ha d'omplir i enviar l'Excel “Estimació directa ingressos i despeses”?

Les persones que tributen pel sistema d'estimació directa han d'emplenar el formulari Excel, ja que calcula els imports que hauran de consignar en el formulari de sol·licitud. Però no s'ha d'adjuntar a la sol·licitud. El sol·licitant haurà de conservar aquest document juntament amb la documentació que acredita els valors d'ingressos i despeses indicats. Cal que la guardi per poder-la presentar amb posterioritat quan l'Administració faci controls i verificacions.

19) He d'adjuntar alguna documentació al formulari de sol·licitud?

No. Només amb l'enviament de la sol·licitud ja és suficient. Ara bé, caldrà que conserveu la documentació que acredita els valors dels ingressos obtinguts i les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud, per poder-la aportar quan el Departament de Treball dugui a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades a la sol·licitud.

20) Dins del formulari, què he de posar en el camp “Títol de l'activitat”?

Heu d'especificar en què consisteix la vostra activitat, per exemple: restaurant, cafeteria, perruqueria...

21) Els imports dels ingressos i despeses que he d'indicar al document Excel “Estimació directa ingressos i despeses” són amb IVA o sense IVA?

En cas de persones treballadores autònomes que presenten les declaracions periòdiques d'IVA a l'Agència Tributària, d'acord amb models normalitzats previstos a l'efecte, han de consignar la base imposable sense IVA, tant a l'apartat d'ingressos com a l'apartat de les despeses.

D'altra banda, les persones treballadores autònomes que desenvolupen activitat exempta de declarar IVA en virtut dels preceptes jurídics establerts a la llei 37/1992 de 28 de desembre de l'impost sobre valor afegit, podran consignar la base imposable mes l'IVA quan correspongui.

22) Quins conceptes es poden incloure a l'apartat “Subministraments”?

Es poden consignar despeses d'electricitat, aigua i gas, sempre i quan la despesa estigui directament relacionada amb l'activitat econòmica, es pugui justificar a traves de factura o rebut i s'hagi registrat als llibres de comptabilitat corresponents a cada període.

23) Al document Excel, on he de posar les despeses de compra de material?

No es poden imputar aquest tipus de despeses perquè no tenen la consideració de despeses fixes.

24) Com puc obtenir l'idCAT Mòbil?

Pots fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya, triant l'opció “Alta sense certificat” i prement el botó “Comença”.

25) Si no estic d'acord amb la resolució, puc reclamar?

Sí, es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes.

26) Sóc estranger i no disposo de certificat digital. Què puc fer?

Si sou estranger extracomunitari i disposeu de TIE heu d'obtenir l'idCAT Mòbil per internet. Un cop el tingueu, heu d'omplir i enviar el formulari de Sol·licitud de l'ajut per a les persones que disposen de signatura electrònica.

En cas de ser d'un estat de la Unió Europea, heu d'omplir i enviar el “Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica” ja que és el destinat exclusivament a les persones que no disposen dels mitjans per obtenir l'idCAT Mòbil i tampoc disposen de cap certificat vàlid per poder signar la sol·licitud.

27) He vist que hi ha dos formularis per demanar l'ajut. He d'enviar els dos?

No. El “Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica” és exclusiu per a aquelles persones que no disposen de cap certificat vàlid per poder signar la sol·licitud i que no poden obtenir l'idCAT Mòbil.

Les persones que ja disposen de certificat digital o que poden obtenir l'idCAT Mòbil han d'omplir i enviar signat el formulari “Sol·licitud de l'ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus”

28) Quan accedeixo al “Formulari excepcional per a persones que no tinguin ni puguin obtenir cap mecanisme de signatura electrònica” em surt l'opció amb signatura i l'opció sense signatura. Quina he de triar?

Aquest formulari és d'us exclusiu per a aquelles persones que no tenen cap certificat digital i que tampoc poden obtenir-ne un (ex: persones estrangeres). Si és el teu cas, has de triar l'opció sense signatura.

29) He rebut un requeriment per tal que acrediti les dades bancàries que vaig informar al formulari. Què he de fer?

Cerqueu el tràmit a La Meva Carpeta de Canal Empresa i afegiu el document que acredita que les dades que heu informat en el formulari de sol·licitud són les vostres: ho podeu acreditar a través d'una còpia de la vostra llibreta d'estalvis, un xec o extracte tramès pel banc, o qualsevol altre document on consti el nom del titular i el número de compte IBAN. La vostra sol·licitud quedarà a l'espera de rebre aquesta documentació i no es tramitarà fins que es comprovi que és correcta. Per tant,  interessa que l'aporteu amb caràcter urgent. En cas que no presenteu aquesta documentació dins del termini previst, s'entendrà que desistiu de l'ajut.

30) Quan i com sabré si se'm concedeix l'ajut?

Es preveu que la resolució de concessió o denegació de l'ajut es dicti com a molt tard el 6 de juny de 2020 i es publicarà al Tauler electrònic de la Generalitat. La persona beneficiària de l'ajut rebrà simultàniament a l'adreça de correu electrònic que ha indicat en la seva sol·licitud el missatge següent: “S'ha notificat la resolució pel mitjà establert a les bases que regeixen aquests ajuts. Si la notificació es realitza mitjançant la publicació en seu electrònica la podeu consultar a https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html

31) Quina quantitat rebré d'ajut?

Dependrà de cada cas però l'import de l'ajut no pot ser inferior a 100€ ni superior a 2000€.

32) on puc calcular la quantitat que cobraré si tributo pel Sistema d'estimació objectiva (mòduls)?

El càlcul de l'ajut es determina a partir del rendiment net anual establert al mòdul segons model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març que el treballador autònom ha tancat  el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Exemple: L'import del rendiment net anual a consignar al model 131 del primer trimestre de 2020, és igual a 18.000€.

L'import de l'ajut serà la part proporcional a la meitat del mes de març. Import ajut = 750€.

33) Com puc calcular la quantitat que cobraré si tributo pel Sistema d'estimació directa?

Per determinar l'import de l'ajut, prèviament s'ha d'emplenar el document excel “Estimació directa ingressos i despeses” (G146NTA-107), el qual conté dues taules:

 • La TAULA 1: l'han d'emplenar els treballadors autònoms amb data d'alta al RETA anterior a l'1 de març de 2019. Aquesta taula calcula els imports que posteriorment s'hauran de consignar al formulari de sol·licitud: Resultat del mes de març de 2020 i Resultat del mes de març de 2019. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol·licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.
 • La TAULA 2: l'han d'emplenar els treballadors autònoms amb data d'alta al RETA a partir de l'1 de març de 2019. Aquesta taula calcula els imports que posteriorment s'hauran de consignar al formulari de sol·licitud: Resultat del mes de març de 2020 i mitjana dels resultats des de l'alta fins al mes de febrer de 2020. IMPORTANT: En cas que el resultat sigui negatiu: recordeu que en la casella del formulari de sol·licitud heu de posar el signe menys abans de la quantia: per exemple -250.

Un cop emplenada la taula corresponent, els requisits que s'han de complir per poder gaudir de l'ajut són els següents:       

 • El resultat del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros.
 • El resultat de març de 2020 ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35%  respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Càlcul de l'import de l'ajut

 • En cas que el resultat del mes de març 2019 (Taula 1) o mitjana resultats des de l'alta (Taula 2) sigui igual o superior a 950€: En aquests casos, l'import de l'ajut es calcula amb l'objecte de garantir el mes de març de 2020 un salari mínim de 950€.
 • En cas que el resultat del mes de març 2019 (Taula 1) o mitjana resultats des de l'alta (Taula 2) sigui inferior a 950€: En aquests casos l'import de l'ajut es calcularà amb la finalitat de garantir el mes de març de 2020 un salari equivalent al resultat del mes de març de 2019 (o mitjana de resultats des de l'alta).

Exemple 1: L'import del resultat de març de 2019 (o del resultat mitjà des de l'alta fins al mes de febrer de 2020) és de 950€ o superior. El mes de març de 2020 s'han obtingut pèrdues per import de 600€. L'import de l'ajut serà igual a 600€ + 950€ = 1.550€

Exemple 2: L'import del resultat de març de 2019 (o del resultat mitjà des de l'alta fins al mes de febrer de 2020) és de 950€ o superior. El mes de març de 2020 s'han obtingut beneficis per import de 200€. L'import de l'ajut serà igual a 950€ - 200€ = 750€

Exemple 3: L'import del resultat del mes de març de 2019 (o del resultat mitjà des de l'alta fins al mes de febrer de 2020) és de 800€. El mes de març de 2020 s'han obtingut pèrdues per import de 600€. L'import de l'ajut serà igual a 600€ + 800€ = 1.400€

35) Hi ha algun ajornament en el pagament de tributs?

S'ajorna el pagament dels deutes tributaris derivats de declaracions-liquidacions i autoliquidacions en què el termini de presentació i ingrés estigui afectat per l'entrada en vigor del Reial decret 7/2020. Es manté aquest ajornament fins al 30 de maig de 2020.

També afecta el tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

36) Puc demanar l'ajut si també demano la prestació extraordinària per cessament d'activitat?

No. Cal tenir en compte que l'àmbit d'aplicació d'aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l'ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

Sobre l'ajuda extraordinària per cessament d'activitats:

1) Quina vigència té l'ajuda extraordinària per cessament d'activitats?

Vigència limitada a un mes, a partir del 14 de març de 2020 (coincident amb l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19) o fins l'últim dia del mes en que finalitzi l'estat d'alarma.

2) Quins són els requisits per a l'ajuda extraordinària de cessament d'activitats?

 • Estar afiliada i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, al RETA.
 • Acreditar la reducció de la facturació del 75% en relació amb l'efectuada en el semestre anterior, en els casos que l'activitat no es vegi directament suspesa per la declaració de l'estat d'alarma.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament a la persona treballadora autònoma perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes.

3) Quina serà la quantia de l'ajuda extraordinària de cessament d'activitats?

La quantia de la prestació es determina aplicant el 70% a la base reguladora de cotització.
No obstant això, la seva percepció és incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social i el règim de pluriactivitat.

4) Tots els treballadors autònoms poden sol·licitar aquesta prestació extraordinària)

Tots els treballadors autònoms, inclosos els societaris, tarifa plana, familiar col·laborador I agraris, tenen dret a aquesta prestació extraordinària.

5) Si sóc autònom cobert per l'INSS, a qui he d'adreçar-me per a aquesta prestació extraordinària?

Hauràs de dirigir-te al SEPE i realitzar la sol·licitud allà.

6) He de tenir la cobertura per cessament d'activitat?

No és necessari tenir la cobertura per cessament d'activitat per a tenir dret a aquesta prestació extraordinària.

7) He d'estar donat d'alta com autònom a data de la declaració de l'estat d'alarma?

Tots els treballadors autònoms que vulguin sol·licitar la prestació extraordinària, han d'estar  d'alta a data 14/03/2020, si s'ha causat Baixa amb anterioritat a aquesta data no podrà accedir a la prestació.

8) He de causar Baixa en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social?

No serà necessari tramitar la Baixa a la Seguretat Social, així com tampoc serà necessari tramitar la baixa en l'activitat a Hisenda.

Si la sol·licitud es realitza per reducció del ingressos en un 75%, es obligatori que continuï donat d'alta com autònom durant tot el període de percepció de la prestació.

9) Quina serà la quantia de la prestació?

La prestació consistirà en el abonament del 70% de la base reguladora i s'aplicaran els mateixos criteris que en els supòsits generals en quant a quanties mínimes i màximes.

La durada d'aquesta serà inicialment d'un mes i es podrà prorrogar tàcitament fins que finalitzi l'estat d'alarma.

10) Haig de continuar abonant la quota d'autònoms a efectes de cotització?

No serà obligatori que el treballador autònom realitzi les cotitzacions durant el període en el qual estigui rebent la prestació econòmica extraordinària.

Preguntes sobre les restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya

1) Estaràn obertes les botigues d'aliments, supermercats i similars?

Si, com a serveis essencial qualsevol botiga de venda d'aliments, inclosos els preparats.

2) Els subministraments a botigues d'aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l'arribada de productes bàsics.

3) Cliniques veterinàries?

La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

4). Perruqueries?

L'obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l'activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

5). Ferreteries?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

6). Botigues d'electrodomèstics?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

7). Botigues de recanvis?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

8). Immobiliàries i altres de similars?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

9). Notaries?

Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

10). Botigues de cigarretes electròniques?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

11). Botigues de mòbils?

Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions)

12). Llibreries i quioscos?

Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

13). Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?

Només està específicament permesa l'entrega a domicili.

14). Els establiments d'alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l'establiment.

15). Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l'establiment.

16) Estan oberts els hotels?

Se n'ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n'ha previst l'ús extraordinari amb motiu de l'emergència de la COVID-19 a través de l'autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l'atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d'allotjament d'aquestes persones.

17) I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?

Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d'allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s'acceptaran nous allotjats en cap cas.

18) Els centres comercials estaran oberts?

Estan obligats a tancar

19) I el mercat setmanal?

Pot funcionar però només les parades d'alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia

20) Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

21) Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l'estat d'alarma només permet el desplaçament per les vies d'ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

22) Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

No, excepte que es considerin servei essencial.

23) Les botigues que fan reparació d'electrodomèstics o similar poden obrir?

No, perquè no es consideren un servei essencial.

24) Pot obrir el restaurant o cafeteria d'una àrea de servei o benzinera?

No, però la botiga pot facilitar la venda d'aliments, sense consumició en el local.

25) Poden obrir els planters d'hort?

Sí, per la part d'horta que forma part de la cadena agroalimentària. No per al públic en general, només per als professionals.

26) Es pot treballar en una explotació forestal?

Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.

27)  Està permesa la venda de bombones de butà?

Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d'activitats laborals considerades servei essencial.

28) Estan permeses les reparacions d'urgència?

Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l'aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l'obertura del local comercial al públic.

29) Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

30) Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?

Han d'evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d'1/3 de l'espai i que sols s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d'aforament. Dins del mercat, les parades s'han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d'un sol ús.

Informació actualitzada sobre el permís retribuït recuperable, ajuts a autònoms, ajudes per cessament d'activitats i restriccions d'activitats a conseqüència de la COVID-19

Informació actualitzada sobre el permís retribuït recuperable, ajuts a autònoms, ajudes per cessament d'activitats i restriccions d'activitats a conseqüència de la COVID-19

Fitxer: Resum_Preguntes_Frequents_convertido.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 13
Mida: 213,13 kB

^