Acords del ple municipal del mes de novembre de 2023
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
16 NOVEMBRE 2023


El ple municipal ordinari del mes de novembre es va celebrar el dimecres 15 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:


Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Modificació de les assignacions dels grups municipals Es porta a la consideració del Ple l'actualització de les retribucions dels grups municipals, amb caràcter retroactiu des de la constitució del nou mandat, de conformitat amb l'increment retributiu del 0,5% recollit en els pressupostos generals de l'estat de 2023 com a formula per a compensar la pèrdua de poder adquisitiu per la inflació.  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de novembre de 2023 La ordenança fiscal 2.5 de l'Impost sobre construccions i obres estableix una bonificació potestativa del 50% en la quota de l'impost per les obres de millora de la façana dels edificis. Prèviament aquestes obres han de ser declarades com d'especial interès o utilitat municipal, pel Ple Municipal.  El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les qual s'han demanat les bonificacions del ICIO, presentades per l'ORGT en el mes de novembre 2023.  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Delegació a la Diputació de Barcelona de les competències de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic L'Ajuntament té delegades en la Diputació de Barcelona, facultats de gestió, liquidació i recaptació d'ingressos de dret públic locals, mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris. La delegació vigent va ser aprovada pel Ple Municipal en data 21 de gener de 2015. Des d'aquesta data fins l'actual hi ha hagut diverses variacions en aquests ingressos i, més recentment, s'ha modificat l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals que ha passat a regular la gestió de residus comercials i industrials assimilables a municipals (RECOM) que entra en vigor a partir de l'1 de gener de 2024. A més ha comportat la derogació del seu preu públic inclòs en els anteriors acords, per tal de mantenir les mateixes competències en la recaptació d'aquesta taxa es fa necessària entre altres motivacions la modificació de l'acord de delegació de funcions amb la Diputació que serà ratificat per aquest organisme en el mes de desembre.  És molt important per al procediment tributari que es tingui la seguretat de que l’òrgan actuant sigui el competent pel la qual cosa es fa necessària la major clarificació possible en l'abast de les funcions concretes que s'exerceixen per els Ens delegats, motiu pel qual es convenient disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions, que és el que es porta a aprovació del Ple Municipal.  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Adscripció definitiva mitjançant sistema de provisió de concurs al lloc de treball de Gestora d'OAC  Es proposa al Ple l'adscripció definitiva al lloc de treball de Gestora de l'OAC, mitjançant el sistema de provisió de concurs de l'empleada Nuria Mestre Lloveras, una vegada superat el període de pràctiques.  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Rectificació d'ofici acord Ple municipal de 27 de setembre 2023 d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal del Maresme per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat internacional jove del Maresme 2023-2024  En data 27 de setembre de 2023, es va aprovar per Ple el conveni encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Maresme per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 2023-2024. El pacte SEGON. B) j) del conveni estableix que el cost del servei que assumeix l'Ajuntament es pagarà directament al Consell Comarcal: “Realitzar els pagaments corresponents a l'encàrrec de gestió del servei a partir de les liquidacions que emeti el Consell Comarcal, en els termes establerts en la següent clàusula.  Amb posterioritat a l'aprovació del Ple, s'ha detectat un error material en l'acord tercer de la part resolutiva pel que fa al tercer a qui s'ha d'autoritzar i disposar la despesa, per la qual cosa s'ha de procedir a la seva rectificació.  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Mocions no resolutives Moció presentada pels grups municipals EP-JUNTS, ERC-AM, C's, PP, PSC-CP per a la constitució de la taula de la discapacitat i per una tasca planificada, participada i transversal en aquest àmbit  Els grups municipal EP-JUNTS, ERC-AM, C's, PP, PSC-CP proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acord:  

 • 1. “Constituir la Taula de la Discapacitat de Premià de Mar, integrada pels grups polítics, les entitats del tercer sector i agents comunitaris així com representants  del col·lectiu de les persones amb discapacitat amb l'objectiu d'incorporar la mirada de la discapacitat al màxim d'actuacions municipals.  
 • 2. Desplegar un punt d'atenció a les persones amb Discapacitat a Premià de Mar, amb especial atenció a aquelles famílies amb infants que inicien el camí en el món de la discapacitat i que necessiten tot l'acompanyament i el suport de l'administració pública.  
 • 3. Establir i mantenir de manera estable canals de comunicació entre l'ajuntament i les entitats de l’àmbit.  
 • 4. Continuar fent de Premià de Mar una ciutat de referència en l’àmbit de l'accessibilitat física i cognitiva.  
 • 5. Programar activitats de sensibilització i informació a l'entorn de la discapacitat i l'autonomia personal.  
 • 6. Revisar, ampliar i millorar els serveis destinats a les persones amb discapacitat.”  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Moció presentada pel grup municipal PECP 25N Dia internacional per l'erradicació de les violències masclistes  El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:  

 • “PRIMER. Desenvolupar una estratègia de ciutat contra les violències masclistes que articuli la xarxa assistencial amb el conjunt d'àrees del consistori i la resta d'agents locals unificant els esforços en un enfocament coordinat i integral.  
 • SEGON. Establir procediments i mesures per evitar la violència institucional sancionant quan qui pertany o treballi per a l'administració municipal exerceixi actes de discriminació. És imprescindible que institucions, serveis i professionals es preguntin, en tot moment, quins drets estan essent vulnerats, com i per qui, amb l'objectiu d'adoptar respostes concordants que evitin la revictimització i assoleixin tant la reparació com la prevenció.  
 • TERCER. Instar el Govern de la Generalitat i concretament la Conselleria d'Igualtat i Feminismes a transferir els recursos econòmics suficients als ens locals per al desenvolupament de l'estratègia local contra les violències masclistes.  
 • QUART. Ampliar el pressupost municipal en els diferents àmbits d'intervenció en violències masclistes: sensibilització i prevenció, detecció,  atenció, recuperació i reparació. Amb un pla d'abordatge i amb avaluació de l'impacte d'aquesta ampliació i compromís de seguiment.
 • CINQUÈ. Impulsar un Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista al municipi establint circuits ben definits de comunicació fluida i interconnectada, per tal de tenir clares les actuacions, funcions i responsabilitats de cada servei municipal en la intervenció.  
 • SISÈ. Millorar les polítiques de prevenció de les violències masclistes, especialment, aquelles adreçades a la comunitat educativa, aprofundint en la "coeducació" com una eina transformadora i duent a terme actuacions que impliquin les famílies, per tal d'estendre la corresponsabilitat de la prevenció a tots els agents educatius.   Ç
 • SETÈ. Incloure la mirada intercultural en els equips professionals dels recursos municipals d'atenció directa per a donar una resposta adequada a les diverses realitats de les dones i evitar la revictimització. Cal formació específica sobre interseccionalitat i antiracisme per tal d'oferir-los eines i erradicar les pràctiques i els prejudicis cap a les dones en situació administrativa irregular i/o racialitzades.  
 • VUITÈ. Garantir l'habitatge social immediat per a dones en situació de violència masclista que estan vivint en condicions de precarietat residencial, ampliant les places d'emergència i els recursos d'habitatge d'inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer.  
 • NOVÈ. Desenvolupar plans d'ocupació per dones en situació de violències masclistes, alta vulnerabilitat, en situació administrativa irregular, etc. en el marc d'una estratègia més àmplia per combatre la feminització de la pobresa.  
 • DESÈ. Garantir els drets i les necessitats de les persones professionals que intervenen en situacions de violències masclistes, ja que la cura i el benestar d'aquests equips és fonamental. Això implica mesures que permetin millorar aquestes condicions, que garanteixin la formació professional i que promoguin mecanismes que facin sostenible i desitjable la permanència en la intervenció directa evitant l'esgotament professional o burnout.  
 • ONZÈ. Promoure masculinitats antimasclistes i igualitàries amb propostes de sensibilització i prevenció, amb estratègies diferenciades per a la població adulta, jove, adolescent i la infantesa, i amb una línia de treball específic amb homes que han exercit violència.  
 • DOTZÈ. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Igualtat, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, l'Institut Català de les Dones, els grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.”  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Moció presentada pel grup municipal PECP per demanar la pacificació urgent de l'N-II  El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:    

 • 1. “Instar al Govern de la Generalitat a desbloquejar immediatament la partida de 49 milions d'euros dels pressupostos del 2022 per dur a terme la pacificació de l'N-II al Maresme i el carril bici.  
 • 2. Instar al Govern de la Generalitat a complir la moció sobre les necessitats econòmiques i socials del Maresme aprovada el març del 2023 al Parlament de Catalunya.  
 • 3. Instar al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat a donar compliment al protocol firmat el juliol entre l'Estat i la Generalitat i que ha de desbloquejar 384 milions d'euro, en part destinats a la pacificació de l'N-II.  
 • 4. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern d'Espanya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme i a la plataforma Recuperem el Baix Maresme.”  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Moció presentada pel grup municipal CP per a la implementació de mesures locals de coeducació per promoure l'erradicadió de tots els tipus de violències El grup municipal CP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:  

 • “Primer.- Que el govern local treballi en l'elaboració del Pla Local de Coeducació de Premià de Mar i convidi a centres educatius i teixit associatiu a col·laborar en la seva construcció i disposar d'un primer esborrany abans de finalitzar el 2024.  
 • Segon.- Que el govern local estudiï la creació de la taula de coeducació com un espai estable, dinamitzat, de trobada i deliberació i coordinació de tots els agents del municipi que tenen implicació en l'educació formal i informal d'infants i joves per tal d'impulsar estratègies de coeducació al municipi.”  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Moció presentada pel grup municipal CP per l'absolució de l'Andreu, veí de Premià de Dalt, condemnat per les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél, i de la resta de persones encausades per causes similars  El grup municipal CP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:  

 • 1. “Expressar la nostra solidaritat amb l'Andreu i amb la seva família i entorn, i oferirlos el nostre suport.  
 • 2. Expressar el nostre rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona que condemna l'Andreu a tres anys i un dia de presó.  
  3. Expressar el nostre rebuig a les sentències que condemnen també a presó altres manifestants per la llibertat de Pablo Hasél i per la llibertat d'expressió, així com a condemnes per causes similars com les relatives a Tsunami Democràtic i als CDR encausats per l'Operació Judes.  
 • 4. Fer arribar aquesta moció a Alerta Solidària, i fer-ne difusió en tots els mitjans de comunicació municipals.”

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals d'ERC, CP, i PECP, els contraris del PSC, PP, i Cs, i les abstencions d'EP-JUNTS.

^