Acords del ple ordinari municipal del 17 d'abril de 2024
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
18 ABRIL 2024

El ple municipal ordinari es va celebrar el dimecres 17 d'abril a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriorsAprovades amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació de la contractació conjunta de redacció del projecte i execució de les obres de l'Escola Mar NovaS'inicia i s'aprova l'expedient de contractació conjunta per a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu i posterior execució de les obres per a la construcció d'un edifici industrialitzat modular per a una escola de 1 L d'infantil i primària, Escola Mar Nova, amb 2 fases per l'execució de les obres, pel procediment obert, atorgant un termini de 26 dies naturals de presentació d'ofertes des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Premià de Mar, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació comptes gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona exercici 2023Es proposa al Ple Municipal l'aprovació de comptes de gestió recaptatòria de l’ ORGT per a l’ exercici  2023. L'Organisme de Gestió Tributària de Barcelona remet els comptes de gestió i recaptació de l'exercici 2023, de l'Ajuntament de Premià de Mar i de Premià Serveis Municipals SL, corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, així com les multes de circulació per sancions imposades per l'Ajuntament de Premià de Mar, informat favorablement.

Aprovades amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, de CP i del PP, i les abstencions de PECP i de Cs.Aprovació de la modificació del text refós de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Premià de Mar  Es proposa al Ple l'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2024 que inclou la modificació del nivell de destí de cinc llocs de treball, per unificar l'accés als grups professionals de la mateixa categoria.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Projecte d'urbanització del carrer de l'Aurora (tram entre el carrer de Joan Prim i el carrer de l'Eixample)Es tracta de l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del carrer Aurora (tram entre el carrer Joan Prim i el carrer de l'Eixampla).

Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.Projecte d'urbanització del carrer Joan Maragall (tram comprès entre el carrer Ramon i Cajal i el passatge General Prim)Es tracta de l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del carrer Joan Maragall (tram comprès entre el passatge General Prim i el carrer Ramon i Cajal).

Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.MOCIONS NO RESOLUTIVES Moció presentada pel grup municipal PSC-CP sobre el finançament dels ens locals El grup municipal PSC-CP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

1. Manifestar el suport a l'Acord del Govern espanyol pel qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'administracions públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2024-2026 i el límit de despesa no financera del pressupost de l'Estat per a l'any 2024, així com al Pla de Reequilibri elaborat pel Govern d'Espanya, que contempla l'equilibri pressupostari en l'Administració Local per enguany.

2. Exigir un nou marc de finançament local en l'àmbit espanyol i una revisió de la Llei de bases de règim local per assegurar recursos econòmics als ajuntaments, clarificar competències i avançar vers una nova governança local àgil i moderna sota els paràmetres de la societat actual.

3. Exigir, al Govern de la Generalitat, el compliment de les previsions de l'Estatut de Catalunya vers el món local, amb l'aprovació d'una llei de governs locals i una llei de finances locals, que clarifiquin les competències i impulsin un nou sistema institucional de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el món local català que es regeixi pels principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal segons les necessitats poblacionals d'acord amb les característiques territorials.

4. Actualitzar i augmentar la dotació del Fons de Cooperació Local, adaptant-lo a les noves realitats dels ens locals de Catalunya i la seva ciutadania.

5. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que governi amb els ajuntaments i no d'esquena a ells. Perquè amb una veritable cogovernança es podran aconseguir les solucions que reclamen els nostres conciutadans.

6. Derogar la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) aprovant una nova normativa que concedeixi més autonomia financera a les entitats locals.

7. Iniciar de manera urgent la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 2/2012 per dotar de major autonomia els ajuntaments.

8. Instar el Govern de l'Estat a revisar els beneficis fiscals de l'Església Catòlica pel que fa a tributs com l'IBI, en el marc d'una revisió general dels beneficis fiscals en tributs locals.

9. Instar el Govern de l'Estat a establir els mecanismes de compensació per part de l'Estat de les pèrdues de recaptació produïdes com a conseqüència de l'aplicació de la doctrina continguda a diverses Sentències del Tribunal Constitucional sobre les regles de determinació de la base imposable de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de Natura Urbana.

10.Reclamar al Parlament Europeu i als principals Grups parlamentaris que hi tenen representació, la derogació de les regles fiscals mentre no se n'aproven de noves, a les quals sol·licitem siguin més flexibles i adaptades a la realitat actual i permetin a les diferents administracions combatre les crisis econòmiques per garantir el benestar social que caracteritza Europa.

Denegada amb els vots a favor del grup municipal del PSC-CP, de CP i 2 de PECP, i els contraris d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, del PP i de Cs.Moció presentada pels grups municipals de PECP, CP i PSC-CP de suport a la llibertat de premsa i de rebuig a les declaracions de l'alcalde Rafa NavarroEls grups municipals de PECP, CP i PSC-CP proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

1. Donar suport als treballadors i treballadores de la ràdio pública i defensar la llibertat de premsa.

2. Agrair la contribució de Premià Media a la comunitat i la seva dedicació per fer arribar la informació a la ciutadania.

3. Instar a l'equip de govern, de Junts i ERC, a garantir que la ràdio pública de Premià de Mar mantingui la seva independència editorial i promogui la diversitat d'opinions i veus.

4. Instar a l'equip de govern, de Junts i ERC, a defensar la transparència i l'accessibilitat a la ràdio pública de tots els veïns i veïnes de Premià de Mar.

5. Instar a l'alcalde a demanar disculpes i rectificar l'opinió expressada el passat 5 d'abril respecte la independència de la Ràdio municipal.

6. Activar la creació de la Comissió d’Ètica de l'Ajuntament en un termini no superior als 2 mesos.

Aprovada en obtenir, en la votació per separat dels punts:

PUNTS 1, 2, 3, 4 i 6: amb els vots favorables de tots els grups municipals.

PUNT 5: amb els vots favorables dels grups municipals del PSC-CP, de CP, de PECP i de Cs, i els contraris dels grups municipals d'EP-JUNTS i del PP i les abstencions d'ERC-AM.

^