Acords del ple ordinari municipal del 19 de juny de 2024
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
20 JUNY 2024

El ple municipal ordinari es va celebrar el dimecres 19 de juny a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Modificació pressupostària número 15 de transferència de crèdit  Aquest expedient de modificació pressupostària de transferència de crèdit, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària el cost dels interessos de demora per la revocació de les subvencions.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Modificació Ordenança de Preu Públic PP-5 Serveis de l'Escola Municipal de Música curs 2024-2025Modificació del règim de declaració i ingrés de l'Ordenança per reduir incidències en la gestió de les baixes voluntàries dels usuaris i millora tècnica del redactat a les tarifes.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, de CP, del PP i de Cs, i els contraris del grup municipal de PECP.Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de juny de 2024L'ordenança fiscal 2.5 de l'Impost sobre construccions i obres estableix una bonificació potestativa del 50% en la quota de l'impost per les obres de millora de la façana dels edificis.  Prèviament aquestes obres han de ser declarades com d'especial interès o utilitat municipal, pel Ple Municipal. El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les qual s'han demanat les bonificacions del ICIO, sol·licitades fins al juny de 2024.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Rectificació d'ofici acord Ple municipal de 03/04/2024 per error aritmètic complement específic lloc de treballEs proposa al ple rectificar d'ofici l'error material de càlcul aritmètic de l'import del complement específic del Cap de Gabinet d'Alcaldia en l'Instrument d'Ordenació Diferenciat de Lloc de Treball aprovat en sessió extraordinària del Ple de data 3 d'abril de 2024.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Modificació article 102, 106 i Annex I Policia Local, acord de matèries comunes de condicions de treball Ajuntament de Premià de MarEs proposa al Ple la Modificació de l'article 102, 106 i Annex I- Policia Local del Vigent Acord de matèries comunes de condicions de treball del personal al servei de l'ajuntament de Premià de Mar.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, de CP, del PP i de Cs, i les abstencions dels grups municipals del PSC-CP i de PECP.Adscripció definitiva sistema provisió concurs de mèrits lloc de treball auxiliar de control internEs proposa al Ple l'adscripció definitiva al lloc de treball de Tècnica auxiliar de control intern, mitjançant el sistema de provisió de concurs de mèrits.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Declaració compatibilitat càrrec electeEs proposa al Ple municipal l'autorització a càrrec electe de la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat professional en el sector privat.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Modificació conveni urbanístic relatiu a un edifici al carrer del Carme cantonada Ramon y CajalEn consonància amb el conveni de col·laboració amb l'empresa HOME RENTING, SL., per oferir habitatges en règim de lloguer a través del servei municipal d'habitatge, aprovat en data 21 de juliol de 2023 per la Junta de Govern Local, es procedeix a modificar el conveni urbanístic de “carrer del Carme cantonada Ramon y Cajal” inclòs dins el POUM, en el sentit de reduir la superfície de local de planta baixa objecte de cessió i establir un nou règim en 16 dels habitatges de l'edifici, que seran sotmesos a un règim de lloguer protegit de forma que l'Ajuntament de Premià de Mar assumirà diferència entre l'import de la renda lliure i el preu taxat pels mòduls d'aplicació a la renda d'habitatge protegit.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació festes locals any 2025Es proposa al Ple municipal l'aprovació de les dues festes locals, de caràcter retribuït i no recuperable, per l'any 2025, d'acord amb l'art. 37.2 del RD legislatiu de 23 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors. Es proposen com a festes locals per l'any 2025, el 10 de juliol (festa de Sant Cristòfol) i el dia 3 de març (dilluns de carnaval, Festa Major d'hivern).

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Mocions no resolutives Moció presentada pels grups municipals PECP i CP per al reconeixement de l'Estat PalestíEls grups municipals PECP i CP proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

  • 1. “L'Ajuntament de Premià de Mar es compromet a no comprar ni contractar productes o serveis d'empreses israelianes que operin en els territoris ocupats de Palestina. Aquesta mesura s'implementarà com a part de la nostra política de responsabilitat social corporativa i solidaritat internacional, en suport als drets humans i en rebuig a l'ocupació i la violència a Gaza. El municipi revisarà i actualitzarà els seus contractes i adquisicions per assegurar-se que no estan finançant, directa o indirectament, l'opressió del poble palestí.
  • 2. L'Ajuntament de Premià de Mar establirà vincles d'agermanament amb municipis de Palestina, especialment aquells que es trobin a la Franja de Gaza. Aquests agermanaments buscaran fomentar l'intercanvi cultural, educatiu i social, promocionant la solidaritat entre les nostres comunitats. Es desenvoluparan projectes conjunts que inclouran intercanvis estudiantils, col·laboració en salut pública i suport en infraestructures, amb l'objectiu de construir ponts de pau i cooperació internacional.
  • 3. Exigir un alto el foc immediat i permanent a Gaza, l'entrada i el lliurament de quantitats suficients d'ajuda i socors humanitari, inclosos aliments, aigua, combustible i subministraments mèdics, sense que aquesta ajuda estigui condicionada i fent que arribi a totes les zones de Gaza.
  • 4. Instar el Govern de l'Estat a donar suport a la denúncia de Sud-àfrica davant la Cort Internacional de Justícia com ja han fet Irlanda, Eslovènia i la immensa majoria del Sud Global—, i donar suport amb més afany les investigacions sobre crims de guerra de la Fiscalia de la Cort Penal Internacional.
  • 5. Instar el Govern d'Espanya a que exerceixi la màxima pressió diplomàtica i comercial vers Israel i al Govern de la Generalitat de Catalunya que hi anul·li tota col·laboració. Així mateix instem el govern d'Espanya i els estats membres de la UE a que compleixin amb les obligacions estipulades al dret internacional i imposin un embargament de comerç i armes i que suspenguin la cooperació militar amb Israel, inclosa la suspensió de les exportacions de material de defensa i doble ús, la denegació de noves llicències d'exportació, les importacions d'armament israelià i recuperin la justícia universal per a impedir la impunitat dels crims de guerra, lesa humanitat i genocidi. Instem finalment la UE a que revoqui l'acord d'associació amb Israel.
  • 6. Instar el govern de l'Estat a posar en marxa els mecanismes necessaris per a garantir la protecció de la població palestina als Territoris Palestins Ocupats amb major urgència per als 2,3 milions de civils atrapats sota setge a Gaza, incloent-hi la fi del setge i el bloqueig il·legal i la prevenció de la neteja ètnica.
  • 7. Comunicar els presents acords a la Presidència del Govern de l'Estat, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea y Cooperació, l'ambaixada d'Israel a Espanya, a l'Alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, al Secretari General de les Nacions Unides, a l'Associació Comunitat de Palestina i a les entitats municipalistes de Catalunya. Aquestes propostes busquen no només posicionar Premià de Mar en el mapa de la solidaritat global, sinó també actuar de manera concreta i efectiva en suport al poble palestí, utilitzant el poder i la influència del municipi per promoure la justícia i la pau.”

Després que l'alcalde anunciés la llibertat de vot, s'aprova amb els vots favorables de 3 regidors del grup municipal d'EP-JUNTS, 4 del grup del PSC-CP, 3 d'ERC-AM, 3 de CP i 2 de PECP, i les abstencions de 4 regidors del grup municipal d'EP-JUNTS, del regidor del PP i del regidor de Cs.

^