Urbanisme i espai públic
Portada Urbanisme, Espai Públic i Habitatge Planejament i gestió urbanística
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Planejament i gestió urbanística
Planejament i Gestió urbanística

Planificació del territori municipal i participació en el planejament supramunicipal i territorial. Gestió i tramitació de les actuacions necessàries per a executar el planejament.

Funcions:

 • Participació en el Planejament Territorial, Plans Directors Sectorials, ....
 • Modificacions Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans parcials urbanístics
 • Plans especials autònoms i de desenvolupament
 • Plans de millora urbana
 • Convenis urbanístics
 • Tramitació expedients d´equidistribució: reparcel·lacions en totes les seves modalitats
 • Expedients d´expropiació
 • Expedients de cessions urbanístiques
 • Expedients d´ocupació directa
 • Dret de reallotjament
 • Projectes d´urbanització

.

Obres públiques

Redacció i tramitació de projectes d´obres municipal que afectin al sistema viari, zones verdes i equipaments. Seguiment tècnic de totes les obres.

Funcions:

 • Redacció projectes d´obres
 • Aprovació projectes tècnics d´obra municipal ordinària
 • Seguiment execució projectes d´obra municipal ordinària
 • Contractes menors d´obres
 • Conservació edificis municipals i gestió dels plans d´autoprotecció

.

Serveis municipals

Seguiment tècnic empreses concessionàries de serveis (aigua, enllumenat públic, manteniment edificis...)

Funcions:

 • Seguiment empreses concessionàries serveis ( aigües-SOREA, enllumenat públic-SECE, manteniment edificis municipals-LIMASA)
  Actuacions estalvi energètic
^