Urbanisme i espai públic
Portada Urbanisme, Espai Públic i Habitatge Planejament i gestió urbanística
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Planejament i gestió urbanística
Planejament i Gestió urbanística

Planificació del territori municipal i participació en el planejament supramunicipal i territorial. Gestió i tramitació de les actuacions necessàries per a executar el planejament.

Funcions:

 • Participació en el Planejament Territorial, Plans Directors Sectorials, ....
 • Modificacions Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans parcials urbanístics
 • Plans especials autònoms i de desenvolupament
 • Plans de millora urbana
 • Convenis urbanístics
 • Tramitació expedients d'equidistribució: reparcel·lacions en totes les seves modalitats
 • Expedients d'expropiació
 • Expedients de cessions urbanístiques
 • Expedients d'ocupació directa
 • Dret de reallotjament
 • Projectes d'urbanització

.

Obres públiques

Redacció i tramitació de projectes d'obres municipal que afectin al sistema viari, zones verdes i equipaments. Seguiment tècnic de totes les obres.

Funcions:

 • Redacció projectes d'obres
 • Aprovació projectes tècnics d'obra municipal ordinària
 • Seguiment execució projectes d'obra municipal ordinària
 • Contractes menors d'obres
 • Conservació edificis municipals i gestió dels plans d'autoprotecció

.

Serveis municipals

Seguiment tècnic empreses concessionàries de serveis (aigua, enllumenat públic, manteniment edificis...)

Funcions:

 • Seguiment empreses concessionàries serveis ( aigües-SOREA, enllumenat públic-SECE, manteniment edificis municipals-LIMASA)
  Actuacions estalvi energètic
^