ajpremiademar
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Documents
 

Per mitjà de la present Política de Privacitat, us informem sobre la recopilació, tractament i ús de les dades personals recollides per l'Ajuntament de Premià de Mar.  

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?  

Identitat del responsable:AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR NIF P0817100A
Direcció:Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar
Telèfon:937417400
Correu electrònic:oac@premiademar.cat
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:dpd@premiademar.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i quina és la base que legitima aquest tractament?  

Des de l'Ajuntament de Premià de Mar tractem les seves dades personals que ens facilita així com les que deriven de la relació amb nosaltres, per a les següents finalitats:    

 1. Processos de participació ciutadana i de joventut

Des de l'Ajuntament de Premià de Mar tractem les dades personals que ens faciliteu així com les que deriven de la relació amb nosaltres, amb la finalitat de gestionar la seva participació als diferents processos participatius que l'Ajuntament de Premià de Mar obri a la ciutadania.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD. Aquest es sustenta en l'article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.  

 1. Cita Prèvia

Gestionar la seva sol·licitud de cita prèvia pels diferents departaments i tipus de tràmits que té a la seva disposició des de l'Ajuntament de Premià de Mar.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD. Aquest es sustenta en l'article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya. 

 1. Consultes, queixes, suggeriments i agraïments. Subscripció canal de difusió de l'Ajuntament de Premià de Mar

Des de l'Ajuntament de Premià de Mar tractem les dades personals que ens faciliteu així com les que deriven de la relació amb nosaltres, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de consultes, queixes, suggeriments o agraïments que vostè ens vulgui remetre per mitjà de l'oficina virtual d'atenció al ciutadà, del Whatsapp o de qualsevol mitjà disponible. També tractarem les seves dades, en cas que ho sol·liciti, per la seva subscripció al canal de difusió d'informacions de l'Ajuntament de Premià de Mar.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD. Aquest es sustenta en l'article 66.2 i 154 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.  

 1. Inscripció a formacions

Gestionar les inscripcions a les formacions promogudes des de l'Ajuntament de Premià de Mar.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en l'interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD, i en virtut del que disposa l'article 66.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.  

 1. Foment de l'ocupació

Gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal d'empreses que sol·licitin perfils professionals determinats a l'Ajuntament, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació entre els veïns de Premià de Mar.

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD, i en virtut del que disposa l'article 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.

 1. Inscripció a activitats

Gestionar les inscripcions a les activitats de qualsevol índole (culturals, esportives o socials) promogudes des de l'Ajuntament de Premià de Mar.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en l'interès públic, d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD, i en virtut del que disposa l'article 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.  

 1. Gestió d'entrades

Gestionar les entrades de les activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament.  

La base que legitima aquest tractament és l'execució d'un contracte d'acord amb l'article 6.1 b) del RGPD.    

 1. Ús de la seva imatge

En el cas que ens doni el seu consentiment, farem ús de la vostra imatge per fer-ne difusió als mitjans de comunicació o materials divulgatius de l'Ajuntament de Premià de Mar, incloses les xarxes socials.  

La base que legitima aquest tractament és el consentiment d'acord amb l'article 6.1 a) del RGPD.  

 1. Cessió d'espais

Gestionar la seva sol·licitud per a la cessió d'espais titularitat de l'Ajuntament.

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en l'interès públic, d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD, i en virtut del que disposa l'article 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.  

 1. Videovigilància

Vigilar les zones de la via pública del municipi de Premià de Mar per garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.  

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en l'interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD, i en virtut del que disposa l'article 22 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.      

 1. Participació en concursos o sortejos

Gestionar la seva participació en els concursos o sortejos que l'Ajuntament de Premià de Mar organitzi.

La base que legitima aquest tractament és l'execució d'un contracte en el que l'interessat n'és part, d'acord amb l'article 6.1 b) del RGPD.      

 1. Promocionar i incentivar activitats culturals

Tractarem les seves dades amb la finalitat de promocionar i incentivar activitats culturals que s'organitzin a Premià de Mar

La base que legitima aquest tractament és el compliment d'una missió realitzada en l'interès públic d'acord amb l'article 6.1 e) del RGPD, que es desprèn de l'article 66.3 n)  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.      

Quant temps conservarem les seves dades?  

L'Ajuntament de Premià conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es van recollir mentre que vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos.  

Concretament, en relació amb l'activitat de videovigilància, les dades personals que siguin tractades es suprimiran en el termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte quan hagin de ser conservades per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o de les instal·lacions.  

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé n'hàgiu sol·licitat la seva supressió, atès l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.  

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?  

L'Ajuntament de Premià de Mar podrà comunicar les seves dades a tercers públics o privats per poder gestionar la vostra petició, així com altres administracions quan existeixi una obligació o habilitació legal que així ho estableixi.  

Així mateix, per prestar-li el serveis, comptem amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de l'Ajuntament de Premià de Mar, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les seves dades per finalitats pròpies.  

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?  

L'Ajuntament de Premià de Mar no preveu la transferència internacional de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s'aplicarà el previst a la normativa aplicable de Protecció de dades.  

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent a les dades personals facilitades?  

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.  

Quins son els seus drets com titular de les dades?  

Els drets que vostè pot exercir, com titular de les seves dades personals, són els que s'indiquen a continuació:

DretContingutCanals d'atenció
Retirar el consentimentTindrà dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. No obstant, la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat.Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a  l'Ajuntament de Premià de Mar:  Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: dpd@premiademar.cat Per a l'exercici dels seus drets haurà d'adjuntar una còpia del seu DNI o d'un altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir.
AccésPodreu obtenir confirmació si  l'Ajuntament de Premià de Mar tracta les dades personals, així com, consultar les dades personals incloses en els tractaments de  l'Ajuntament de Premià de Mar.
RectificacióPodreu modificar les dades personals quan siguin inexactes, i completar aquelles dades que siguin incompletes.
SupressióPodreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per què van ser recollides.
OposicióPodreu sol·licitar que no es tractin les dades personals. L'Ajuntament de Premià de Mar deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o defensa  de possibles reclamacions.
Limitació del tractament

Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:

 • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades;
 • Quan el tractament es il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • Quan  l'Ajuntament de Premià de Mar no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l'exercici o defensa de reclamacions;
 • Quan s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus. 
PortabilitatPodrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin obtingut de la seva relació contractual amb  l'Ajuntament de Premià de Mar, així com a transmetre'ls a una altra entitat.
Si considereu que  l'Ajuntament de Premià de Mar no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
L'exercici d'aquests drets és gratuït.
^