Pla Local d'Habitatge
Tenir un lloc on viure, en condicions dignes, és una necessitat bāsica per a tothom. Les polítiques d´habitatge van en la direcciķ de que els pobles i ciutats disposin d´habitatge suficient, de qualitat, i adaptat a les diferents necessitats i capacitats adquisitives de les persones. El Pla Local d´Habitatge és un document que serveix per a concretar, a nivell municipal, les polítiques d´habitatge. La participaciķ dels ciutadans i ciutadanes enriqueix  la seva elaboraciķ.


Quč és el PLH?

“Els plans locals d´habitatge determinen les propostes i els compromisos municipals en política d´habitatge i sķn la proposta marc per a concertar polítiques d´habitatge amb l´Administraciķ de la Generalitat.”

El Pla Local d´Habitatge (PLH) es troba regulat l´article 14 de Llei 18/2007 del dret a l´habitatge. És el document tčcnic i polític que defineix un conjunt d´estratčgies i concreta les actuacions que s´han de dur a terme des del govern local en matčria d´habitatge. La seva finalitat és assolir el dret dels ciutadans a gaudir d´un habitatge digne en condicions adequades a la seva capacitat.

El PLH consta de tres fases o moments:

  1. Analitzar quina és la realitat actual del municipi en matčria d´habitatge (quin és l´estat de conservaciķ dels edificis, en quines zones es pot construir, quines sķn les característiques de l´oferta i la demanda d´habitatge al municipi...?) i valorar i quantificar  quines sķn les necessitats en matčria d´habitatge social.
  2. Plantejar objectius per millorar aquestes condicions, i definir les estratčgies  per a assolir-los; definir el programa d´ actuacions a desenvolupar durant els prōxims 6 anys
  3. Veure com es poden finanįar aquestes accions, i fer un seguiment i avaluaciķ de les actuacions del pla.


El PLH a Premiā de Mar

La fase de diagnosi per ja s´ha finalitzat. Actualment s´estā treballant en el plantejament d´ objectius i la definiciķ d´estratčgies i actuacions que la situaciķ de l´habitatge a Premiā de Mar.  És en aquest moment quan s´incorporarā la participaciķ ciutadana, per tal de sumar la veu dels veīns i veīnes  al nou PLH.


La teva veu al nou PLH

La teva veu


Per a més informaciķ:

Tel: 93 752 99 92

Formulari de contacte: Pla Local d'HabitatgeNotícies, documents i links del procés:
 
 
^