Acords del ple municipal del mes de març de 2023
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
17 MARç 2023


El ple municipal ordinari del mes de març es va celebrar el dimecres 15 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Pla Estratègic Subvencions 2023-2025La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l'article 8.1 la necessitat que tenen les Administracions Públiques d'elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l'aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària. L'elaboració d'aquest Pla Estratègic de Subvencions té com a finalitat dotar d'una major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció i aconseguir un increment dels nivells d'eficiència i eficàcia en la seva gestió. El Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Premià de Mar dóna suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2023-2025, el qual esdevé el full de ruta de les polítiques que l'equip de govern vol portar a terme en tres anys.

Aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT i del PSC-UxP-CP), els contraris de PECP i les abstencions de Cs. Aprovació Pla anual de contractació exercici 2023En compliment de l'article  28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  que imposa  a les entitats del sector públic, l'obligació de planificar i publicar l'activitat contractual anual, almenys pels contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'aprova el Pla anual de contractació de l'Ajuntament de Premià de Mar per a l'exercici 2023.

Aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT i del PSC-UxP-CP, i les abstencions de Cs i de PECP.Desestimació recurs reposició Imposició procediment sancionador per infracció Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animalsDesestimació de Recurs de Reposició a la imposició de sanció per l'incompliment de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals. L'article 65.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals atribueix al Ple municipal la competència per resoldre procediments sancionadors quan es tracta d'infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipal de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i de Cs, i les abstencions de CP-AMUNT i de PECP. Imposició sanció per infracció Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals(Se'n presenten quatre que obtenen la mateixa votació)

L'article 65.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals atribueix al Ple municipal la competència per resoldre procediments sancionadors quan es tracta d'infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Aprovades amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i de Cs, i les abstencions de CP-AMUNT i de PECP.Modificació Ordenança fiscal de Preu Públic PP-2 Serveis de Promoció de la Ciutat per l'any 2023 i següentsEs proposa la modificació de l'ordenança de Preu Públic per introduir nous articles per vendre a la Festa Major, incloure les noves activitats culturals, modificar els preus per espectacles realitzats al Teatre de l'Amistat i definir un nou el sistema d'establiment, fixació i aprovació dels preus públics inclosos a l'Ordenança.

Aprovada amb els vots favorables dels grups de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i de Cs i les abstencions de CP-AMUNT i de PECP.Modificació Ordenança fiscal de Preu Públic PP-6 Serveis del Museu de l'Estampació i del Museu Romà de Premià de Mar per l'any 2023 i següentsEs proposa la modificació de l'Ordenança de Preu Públic modificant la tarificació de les entrades dels Museus, afegint productes de marxandatge, modificant les bonificacions d'alguns preus i definint un nou sistema d'establiment, fixació i aprovació dels preus públics inclosos a l'Ordenança.

Aprovada amb els vots favorable dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i de Cs i les abstencions de CP-AMUNT i de PECP.Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de febrer de 2023La ordenança fiscal 2.5 de l'Impost sobre construccions i obres estableix una bonificació potestativa del 50% en la quota de l'impost per les obres de millora de la façana dels edificis. Prèviament aquestes obres han de ser declarades com d'especial interès o utilitat municipal, pel Ple Municipal. El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les qual s'han demanat les bonificacions del ICIO, presentades per l'ORGT en el mes d'octubre.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Declaració compatibilitat treballador municipalObeeix a la declaració de compatibilitat d'un empleat públic pertanyent al servei de Tresoreria.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària i altres ocupacions de via públicaDes de l'aprovació del reglament del mercat de venda no sedentària vigent hi ha hagut diverses modificacions legislatives que han afectat de forma directa el funcionament d'aquests tipus de mercats. En primer lloc, destaquem el Decret núm. 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en els mercats de marxants, normativa que regula expressament aquest tipus d'activitat comercial i que introdueix diverses modificacions en referència a les autoritzacions.  Posteriorment, la Generalitat de Catalunya aprova la Llei 18/2017, d'1 agost, de comerç, serveis i fires (Llei de comerç), que no deroga expressament el Decret 162/2017 però sí modifica el règim de les transmissions de les autoritzacions de venda no sedentària, així com el règim sancionador.  Pel que fa al règim sancionador en aquesta matèria, tot i que inicialment només atribuïa competències sancionadores als ajuntaments per infraccions lleus, a partir de la modificació operada per la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, les competències sancionadores també inclouen les infraccions greus, no així les molt greus. És, doncs, en aquest context que cal adaptar el vigent Reglament del mercat per a una nova Ordenança que inclogui de forma explícita totes aquestes modificacions, que estigui d'acord i en concordança amb l'actual marc normatiu. També cal aprofitar la redacció d'una nova ordenança per introduir o modificar certs articles per tal d'adaptar-los a la realitat del mercat i introduir unes bases generals per a futurs processos d'adjudicació de llicències. D'altra banda, d'acord amb l'article 15.4 18/2017, d'1 agost, de comerç, serveis i fires ens diu textualment que “Correspon als ajuntaments, mitjançant una ordenança municipal, autoritzar la venda i la prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga en espais de titularitat pública, sigui quina en sigui la modalitat”. Es per aquesta raó que s'ha volgut incorporar en el redactat de l'Ordenança un Capítol II que faci referència als llocs de venda amb parades desmuntables o camions botiga fora del recinte del mercat, delimitant els espais i les dates i ordenant la seva instal·lació. Per tant, es sotmet a aprovació inicial del Ple el redactat de l'Ordenança Municipal reguladora dels Mercats de venda no sedentària i altres ocupacions de la via pública.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT, del PSC-UxP-CP i de PECP i els contraris de Cs.Ratificació modificació estatuts Consorci de Promoció Turística Costa del MaresmeEs procedeix a la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme quant a delegació de vot i a llocs de treball de Secretari/a i Interventor/a.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT i del PSC-UxP-CP i les abstencions de Cs i de PECP.Adhesió Xarxa d'Escoles Municipals de Música i Arts de la Diputació de BarcelonaS'aprova l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Municipals de Música i Arts promoguda per la Gerència dels Serveis d'Educació - Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d'intercanvi i d'aprenentatge compartit que promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l'educació artística. La Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona treballa per integrar el conjunt de suports econòmics, tècnics i formatius en el marc de la Xarxa.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.


Mocions no resolutives Moció presentada pels grups municipals ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT, a petició de Jovent Republicà de Premia de Mar, de rebuig a les ingerències de l'Estat Espanyol envers partits i entitats de l'independentisme juvenilEls grups municipals ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • “PRIMER. Rebutjar i condemnar frontalment totes les actuacions que han estat dirigides per part de l'Estat Espanyol contra l'associacionisme juvenil i les persones joves que formen part del moviment independentista dels països catalans.
 • SEGON. Expressar la seva solidaritat envers totes les persones que hagin patit accions i coaccions antidemocràtiques i injustes, veient vulnerats els seus drets i llibertats, per part de l'Estat Espanyol. Com també ho fa per a les organitzacions que el Departament de Seguretat Nacional Espanyol ha perseguit i fixat com a objectiu d'espionatge i persecució política.
 • TERCER. Fer una crida a la participació política i social de totes les persones joves del país a defensar els seus drets de forma pacífica i democràtica. Considerant aquesta la millor via per fer front a les actuacions injustes i antidemocràtiques de l'Estat, tal i com es recull de forma voluntària per part d'aquest en l'informe del Ministeri d'Interior, que rep per títol "el empleo de agentes de intel·ligència por parte de la comisaría general de información de la Policía Nacional".
 • QUART. Reclamar al Govern Espanyol que aturi qualsevol activitat d'espionatge, seguiment o infiltració contra organitzacions polítiques juvenils independentistes o de qualsevol signe polític democràtic.
 • CINQUÈ: Reclamar al Govern Espanyol que obri una investigació de les activitats dutes a terme en aquest àmbit i recentment descobertes i en depuri les responsabilitats, tant en l’àmbit operatiu com en el de la responsabilitat política.
 • SISÈ: Transmetre aquest acord a les organitzacions polítiques juvenils de Premià de Mar i a les entitats i moviments socials de Premià de Mar, als Partits Polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al Congreso de los Diputados.”

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT, i PECP i els vots en contra del PSC-UxP-CP i de Cs.Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per la millora de la formació d'adults i de l'edifici municipal de Santa TeclaEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • “1. Incrementar la implicació de l'Ajuntament en el manteniment i la millora de l'edifici.
 • 2. Poder accedir al Servei Psicopedagògic de l'Ajuntament.
 • 3. Valorar la possibilitat d'un nou espai per atendre la demanda creixent i millorar la qualitat de l'Educació.
 • 4. Instar al Departament d'Ensenyament per incrementar els recursos materials i humans per revertir la situació actual.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pels grups municipal CP-AMUNT i PECP per impulsar un pla d'accions locals transversals en clau de gènere que ajudin a erradicar les desigualtats en l`àmbit laboral i/o acadèmic de les donesEls grups municipal CP-AMUNT i PECP proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • “1. Que l'ajuntament de Premià de Mar elabori, consensuï i implementi un pla d'accions locals transversals en clau de gènere, tant en el camp de la contractació pública, com en el de l'organització de la plantilla laboral, que inclogui la participació de les treballadores i treballadors municipals o de l'empresa municipal amb els sindicats i els grups municipals.
 • 2. Que l'ajuntament de Premià de Mar inclogui la perspectiva de gènere dins dels processos de contractació pública, facilitant la inclusió de clàusules socials que possibilitin aquesta igualtat real d'oportunitats.
 • 3. Que l'ajuntament de Premià de Mar elabori i implementi un pla d'accions transversals locals en clau de gènere, d'assessorament, divulgació i conscienciació en el camp del mercat laboral, que inclogui la participació d'empreses, sindicats, associacions, xarxes i/o col·lectius de dones del municipi.
 • 4. Que l'ajuntament de Premià de Mar, en el marc de la futura Casa de la Dona, creï un punt d'assessorament professional i acadèmic, on s'informi i es pugui donar suport a dones que necessiten recolzament per a tirar endavant els seus projectes professionals i/o acadèmics.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

^