Casa de la Dona de Premià de Mar
Portada Casa de la Dona Contacte Criteris per cedir espai
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Criteris per cedir espai

Normes bàsiques de compliment obligatori per a les persones i entitats usuàries de la Casa de la Dona de Premià de Mar:

 • Qualsevol associació o entitat que faci ús d'aquestes instal·lacions o dependències, haurà de respectar les normes de convivència vers la resta d'usuàries, i especialment, no incórrer en cap falta de respecte i discriminació.
 • Cal respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions, i seguir les indicacions de les persones amb responsabilitat municipal. En el cas que es produeixi algun desperfecte en les instal·lacions o que es deteriori algun recurs per mal ús o negligència, les despeses de reparació seran a càrrec de l'associació o entitat usuària.
 • No es podran fer servir altres espais comuns, no sol·licitats, sense l'autorització de les persones amb responsabilitat municipal.
 • La tinença de les claus cedides per poder fer ús autoritzant de l'espai és de caràcter personal i intransferible. Queda totalment prohibit fer còpia de les claus lliurades.
 • S'ha de respectar de forma estricta la capacitat de cada espai que se cedeix, el control dels quals és responsabilitat de l'entitat o associació sol·licitant.
 • Cap activitat pot acabar més tard de les 22h de la nit, sense autorització específica.
 • La cessió d'una sala comporta la cessió d'un determinat espai per un temps definit i amb l'equipament que li és propi. El muntatge i el desmuntatge d'aquest equipament serà responsabilitat de l'entitat o associació sol·licitant.
 • No es permet cuinar en aquests equipaments llevat que hi hagi una autorització expressa per casos particulars (tallers de cuina d'alguna entitat, demostracions autoritzades...)
 • No es poden utilitzar els equipaments generals del centre (telèfon, fax, fotocopiadora...) llevat que hi hagi una autorització expressa.
 • Conforme a la legislació autonòmica, està totalment prohibit fumar als espais comuns de centre.
 • No es pot vendre cap producte ni dur a terme activitats de caràcter lucratiu a recinte sense autorització municipal.
 • L'Ajuntament només es compromet a facilitar la utilització dels espais a les associacions i entitats usuàries. No es fa responsable en cap cas de les activitats que hi desenvolupin, tant dins com fora de centre.
 • No s'hi poden dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals, molestos, nocius, perillosos o insalubres.
 • Les entitats i associacions amb seu a la Casa de la Dona no poden, per cap concepte, llogar ni cedir els espais que ocupen a terceres entitats, sempre ha de ser l'Ajuntament qui faci aquestes cessions. Quan l'Ajuntament faci una cessió puntual, la persona que la demani haurà d'actuar de la mateixa manera.
 • No s'hi pot emmagatzemar objectes molestos, nocius, perillosos o insalubres o matèries susceptibles de produir qualsevol classe de combustió o explosió.
 • A tota publicitat o document (cartells, díptics, fullets, etc.) d'informació de les associacions i entitat amb Seu Casa de la Dona, o referent a les activitats que s'hi duguin a terme, hi ha de constar que es tracta d'un equipament de l'Ajuntament, i també la col·laboració genèrica de l'Ajuntament. A més s'hi haurà de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament amb la fórmula "Amb el suport de l'Ajuntament de Premià de Mar" i l'anagrama oficial de l'Ajuntament que els facilitarà el Departament Polítiques d'Igualtat.
 • Les entitats usuàries de la Casa de la Dona han de tenir actualitzades les dades del Registre municipal d'entitats.

 
 
 
 
^