Acords del ple municipal del mes d'abril de 2022
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
21 ABRIL 2022

El ple municipal ordinari del mes d'abril es va celebrar dimecres a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:

Lectura i aprovació acta sessió anterior Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Rectificació inventari municipal de béns. Tancament exercici 2021

Es porta a aprovació la rectificació de l'Inventari municipal de Béns, que s'ha efectuat seguint el programa de Gestió Patrimonial GPA. La rectificació de l'inventari general s'ha d'efectuar anualment.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació pressupostària núm. 9 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals

Aquest expedient es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària el cost de les obres de construcció de rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via, i el subministrament i instal·lació de 3 jocs infantils a la plaça Can Boter.

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i 3 de Cs, els contraris de CP-AMUNT, i les abstencions de PECP.

Modificació pressupostària núm. 10 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals

Aquest expedient es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària el cost de la instal·lació d'una barana de seguretat a la plataforma d'accés als lavabos públics del camp de futbol, i de diverses actuacions per adequar l'espai de la Casa de la Dona.

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT, del PSC-UxP-CP i de Cs, i les abstencions de PECP.

Modificació pressupostària núm. 11 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals Aquest expedient es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària diverses actuacions d'inversió i reparació dels edificis municipals i conservació de les vies públiques, l'adquisició d'un sistema portàtil d'extinció d'incendis per la Policia Local, la compra d'aparells de cal·listènia i l'increment de cost de les grades del camp de futbol per l'alumini.

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, del PSC-UxP-CP i de Cs, els contraris d'ERC-JxP-AM i PECP i les abstencions de CP-AMUNT.

Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de febrer de 2022

L'ordenança fiscal 2.5 de l'Impost sobre construccions i obres estableix una bonificació potestativa del 50% en la quota de l'impost per les obres de millora de la façana dels edificis. Prèviament, aquestes obres han de ser declarades com d'especial interès o utilitat municipal, pel Ple Municipal. El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les quals s'han demanat les bonificacions del ICIO, presentades per l'ORGT en el mes de febrer.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions del 95% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de febrer de 2022

L'ordenança fiscal 2.5 de l'Impost sobre construccions i obres estableix una bonificació potestativa del 95% en la quota de l'impost per les obres que tinguin per objecte la conservació, consolidació, rehabilitació i qualsevol tipus de millora sobre construccions, instal·lacions o obres que estiguin incloses, en el vigent Pla especial de protecció del Patrimoni arquitectònic, ambiental i Històric de Premià de Mar. Prèviament, aquestes obres han de ser declarades com d'especial interès o utilitat municipal, pel Ple Municipal. El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les quals s'han demanat les bonificacions de l'ICIO, presentades per l'ORGT en el mes de febrer.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització

Les Oficines Municipals d'Escolarització (OME) constitueixen l'instrument clau de relació entre l'Ajuntament i les famílies en l’àmbit educatiu. El paper de l'OME és essencial com a oficina que agrupa tota la informació educativa dels centres i com a òrgan d'informació personalitzada que orienta i assessora les famílies en les seves tries educatives i vetlla per combatre la segregació escolar.

Aprovat amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, PSC-UxP-CP i PECP i les abstencions de Cs.

Aprovació conveni entre l'Ajuntament de Premià de Mar i l'empresa municipal Premià Serveis Municipals S.L.U. per la gestió de l'Oficina Municipal d'Escolarització de Premià de Mar

L'Ajuntament encomana a l'empresa municipal Premià Serveis Municipals S.L.U. la gestió de les accions necessàries per a l'execució de les tasques de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de Premià de Mar. Impulsar l'OME suposa treballar educativament per reduir la segregació escolar del municipi així com orientar i assessorar les famílies amb l'oferta educativa del municipi i el procés de preinscripció escolar.

Aprovat amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, PSC-UxP-CP i PECP i les abstencions de Cs.

MOCIONS NO RESOLUTIVES

Moció presentada pel grup municipal PECP per impulsar al municipi de Premià de Mar un Pla Comunitari de Salut Mental per a Joves

El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar a l'Ajuntament a elaborar un projecte per a desplegar una Unitat Local per a la millora a la salut mental d'adolescents i joves, coordinant, a través de la contractació d'una persona professional, totes les accions que es determinin amb l'Espai Jove Can Salamó, amb l'Institut de Premià de Mar, el Centre d'Assistència Primària, el Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme Sud, els Serveis Socials Municipals i la Taula Local de Salut.  Passant del model actual de consulta a un model mix d'atenció en el propi territori construint junts un equip comunitari.

SEGON.- Instar l'Ajuntament a desenvolupar les competències municipals en matèria de promoció de la salut, hàbits de consum i salut ambiental i també de prevenció i detecció de problemes de salut mental.  

TERCER.- Promoure el desenvolupament de processos compartits per a la detecció de persones amb problemes de salut mental i l'impuls de xarxes de suport comunitari i veïnal, que poden realitzar acompanyaments emocionals o suport a les tasques de cura.

QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya a dotar els i les professionals dels recursos socioeducatius del suport i de l'assessorament necessaris per abordar, en les seves tasques d'acompanyament d'adolescents i joves, els aspectes relacionats amb la construcció d'una bona salut mental.

CINQUÈ.- Instar la Generalitat de Catalunya a consolidar una xarxa pública d'atenció comunitària en salut mental per a joves i infants coordinada amb la xarxa de serveis socials d'atenció pública i apostar per una veritable acció comunitària en salut mental.

SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar el Pla Nacional de Salut Mental i Emocional, augmentant els recursos i les dotacions econòmiques als Ajuntaments catalans per a poder desplegar aquests plans comunitaris.

SETÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Salut, al Departament de Treball, al Departament de Drets Socials, a les entitats del sector de la salut mental de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció presentada pel grup municipal PECP de suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU

El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.- Donar suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU inclòs el dret d'autodeterminació del poble sahrauí mitjançant un referèndum.  

Segon.-. Traslladar al Govern d'Espanya el rebuig al pla del Regne del Marroc d'autonomia per al Sàhara Occidental per no complir les resolucions de l'ONU ignorant el dret a la lliure determinació del poble sahrauí.

Tercer.- Instar la Presidència del Govern de l'Estat així com al Ministeri d'Afers Exteriors a donar les explicacions imprescindibles en el Congrés dels Diputats sobre les raons d'aquest canvi d'orientació en una política que fins ara havia estat consensual a la política espanyola.

Quart.- Obrir un procés de reflexió social i polític per tal que les institucions espanyoles tornin a formar part de la cerca d'una resolució que garanteixi el dret d'autodeterminació del poble sahrauí i que ajudi a aconseguir una pau justa i duradora al territori.

Cinquè.- Traslladar a la Presidència del Govern d'Espanya els acords presos i el suport al reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Així mateix comunicar aquests acords al Ministeri d'Assumptes Exteriors, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, a CEAS (Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sahra) ACAPS (Federació d'Associacions Catalanes Amigues amb el Poble Sahrauí) a la FEMP (Federación Española de Municipios i Provincias) i les entitats municipalistes de Catalunya.

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, Cs i PECP i els contraris del PSC-UxP-CP.

Moció presentada pel grup municipal Cs per incorporar BIZUM com a mètode de cobrament de l'Ajuntament

El grup municipal C's proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

Incorporar, a lo largo de este año 2022, la aplicación Bizum, o una aplicación equivalente sin costes y que ofrezca la misma comodidad, inmediatez y seguridad al usuario, como método de pago para la liquidación de tributos y del resto de ingresos públicos y privados que no estén delegados en el Organismo de Recaudación y Gestión tributaria de la Diputación de Barcelona, con el objetivo de facilitar estas gestiones y evitar gastos innecesarios a los ciudadanos, tanto económicos como temporales.

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT i Cs, els contraris de CP-AMUNT i PSC-UxP-CP i les abstencions d'ERC-JxP-AM i PECP.

Moció presentada pel grup municipal Cs per a la utilització de mascaretes transparents pels treballadors de l'Ajuntament amb tracte directe amb els veïns

El grup municipal Cs proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

Implantar el uso de mascarillas transparentes homologadas en el personal del Ayuntamiento de Premià de Mar que realiza funciones de atención al público presencial (OAC) y al resto de personal que tenga contacto con el público en general, Policía Municipal, Bibliotecas y demás dependencias municipales, y ponerlas a su disposición gratuitamente.

No s'aprova amb els vots favorables de Cs, els contraris de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP i PECP i les abstencions d'ERC-JxP-AM i de CP-AMUNT.

Moció presentada pel grup municipal ERC-JxPAM en defensa del cànon de residus a Catalunya

El grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

PRIMER.- L'Ajuntament de Premià de Mar dona suport al cànon residus de Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa.

SEGON.- L'Ajuntament de Premià de Mar demana que es modifiqui l'articulat de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons establerts a l'esmentada Ley només s'apliquin a aquelles comunitats que no disposin d'un impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya.

TERCER.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar es compromet a continuar donant suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l'aplicació de l'economia circular.

QUART.- L'Ajuntament de Premià de Mar es compromet a donar suport a l'Agència de Residus de Catalunya en l'aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d'aquesta mesura fiscal, així com instar a la Generalitat de Catalunya a l'estudi i impuls de nous mètodes de recollida selectiva i l'aportació dels recursos necessaris als municipis per a avançar en el camp del reciclatge.

CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans al Congreso i Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP i els contraris del PSC-UxP-CP i de Cs.

Moció presentada pel grup municipal CPAMUNT per impulsar la participació dels infants i adolescents a Premià de Mar

El grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

1. Que el govern local, fins a nova reprovació del Ple, es comprometi a celebrar anualment un plenari ordinari monogràfic de temes vinculats a la infància i adolescència i en aquest es convidi a col·lectius d'infància i adolescència a presentar propostes i a poder intervenir per a poder defensar-les.  

2. Que el govern local, fins a nova reprovació del Ple, es comprometi a celebrar anualment un plenari ordinari monogràfic de temes vinculats a la infància i adolescència i que com a mínim contingui una moció resolutiva proposada per aquests col·lectius, fruit d'un procés participatiu estructurat.

3. Que el govern local, fins a nova reprovació del Ple, es comprometi a donar més protagonisme i càrrega decisiva al Consell d'Infants i promogui la creació del Consell d'Adolescència o un espai que aglutini ambdós sectors d'edat.

4. Que el govern local, fins a nova reprovació del Ple, es comprometi a destinar els recursos econòmics i tècnics suficients per fer realitat la proposta o propostes que sorgeixin de l'espai participatiu estructurat, esmentat en el punt 2.

5. Que el govern local, fins a nova reprovació del Ple, incrementi progressivament els recursos de les properes versions infantils de la Festa Major i la Festa Major d'Hivern, respecte la d'adults, per tal de potenciar la participació i el creixement de la cultura popular local d'infants i adolescents.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció presentada pel grup municipal CPAMUNT per la realització d'un debat públic i una consulta popular sobre el futur urbanístic de Premià de Mar

El grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acord:

Primer: Realitzar Audiències Públiques amb participació de totes les formacions polítiques municipals, mitjançant fòrums oberts als diversos barris de la ciutat, que permetin conèixer i discutir les diverses alternatives per els espais disponibles de titularitat municipal; així com tallers de participació per al conjunt de la ciutadania, tant siguin de caràcter territorial, temàtics o generals, emprant alguns dels diferents mecanismes de participació que es desenvolupen durant els processos d'elaboració del POUM o de qualsevol Pla Parcial.

Segon: Que la ciutadania tingui al seu abast tota la informació resultant del procés participatiu i, si s'escau, es desenvolupi una consulta popular per conèixer la voluntat dels veïns i veïnes de Premià de Mar respecte la conveniència o no de requalificar les parcel·les de Transmesa i Metal·logènia.

Després de votar per separat els dos punts de la moció aquesta no s'aprova en obtenir el resultat següent:

Punt primer: Vots favorables d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP i contraris de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP i Cs.

Punt segon: Vots favorables d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP i contraris de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP i Cs.

^