Acords del ple municipal del mes de maig de 2022
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
19 MAIG 2022

El ple municipal ordinari del mes de maig es va celebrar dimecres a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació Declaració institucional contra el frauAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Adjudicació concessió administrativa domini públic per a l’ús d'espais en el mercat municipal de Sant Joan, lot 1 i 2, i declaració com a deserta de la licitació respecte al lots 3, 4, 5, 6, 7 S'adjudiquen els lots 1 i 2 corresponents a les parades 17 i 18  del mercat Municipal de la concessió administrativa del domini públic per a l’ús d'espais en el mercat municipal de Sant Joan, i es declara la licitació com a deserta respecte a la resta de lots, atès que en el termini de presentació de pliques no s'ha presentat cap empresa licitadora pels lots 3, 4, 5, 6  i 7.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació pressupostària núm. 14 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generalsAquest expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, es porta a aprovació per poder fer front a la indemnització pel restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió de la piscina municipal respecte de l'exercici 2021, així com compensar els perjudicis econòmics derivats de la situació de fet provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Aprovada amb els vots favorables del grup municipal JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, PSC-UxP-CP i Cs, i les abstencions de CP-AMUNT i PECP.

Modificació pressupostària núm. 16 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generalsAquest expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, es porta a aprovació per poder fer front a obligacions derivades de processos judicials i acords de Mesa General Negociadora per a la prevenció dels mateixos.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació concertació operació de préstec amb Banc Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. per finançar inversions previstes en el vigent pressupost, en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona 2022Sol·licitar i aprovar la concertació d'una operació de préstec amb el Banco Bilbao Argentaria, S.A., i acceptar l'import de préstec que aprovi l'entitat bancària en les condicions, del PCL, d'acord amb les condicions següents

 • Import: 1.040.048,10 euros.
 • Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos + 0,37%
 • Revisió trimestral
 • Termini incloent la carència: 10 anys
 • Carència: 1 any
 • Sense comissions

Aprovada, en segona votació i amb el vot de qualitat de l'alcalde, amb els vots a favor de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP i Cs, i els contraris d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP.

Mocions no resolutives

Moció presentada pel grup municipal JxCATPDECAT en suport de la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO  El grup municipal JxCAT-PDeCAT proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Manifestar el suport explícit de l'Ajuntament de Premià de Mar a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.
 2. Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i comarcals i a la Confederació Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa.
 3. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció presentada pel grup municipal PECP per una pirotècnia respectuosa i seguraEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

Primer.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar doni suport a les festes populars i a la cultura del nostre país, en què la pirotècnia s'utilitza per part de professionals o d'entitats socials especialitzades en unes dates, horaris i ubicacions concretes, aptes i respectuoses.

Segon.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a regular, amb una ordenança específica o un annex a les ordenances de convivència existents, la utilització de la pirotècnia al municipi, especialment d'aquella que suposa un alt impacte sonor, delimitant els dies, els horaris i les ubicacions concretes en què es podrà fer ús d'artefactes pirotècnics per part de la ciutadania en general i implementant mesures de protecció i seguretat en el seu ús.

Tercer.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a dur a terme campanyes informatives sobre els problemes i perjudicis que causa l’ús indiscriminat de pirotècnia d'alt impacte sonor en persones, animals i medi natural.

Quart.- Que l'Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a utilitzar en les festes municipals, de forma prioritària, artefactes pirotècnics de baix impacte sonor.

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Aprovada amb els vots favorables d'ERC-JxP-AM, Cs i PECP i les abstencions de JXCAT-PDECAT, CP-AMUNT i PSC-UxP-CP.

Moció presentada pel grup municipal PECP per a l'ampliació dels drets de la infància migrada a Catalunya  El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Reforçar a nivell local el sistema de protecció social que, indiferentment de la situació jurídica dels veïnes i veïnes, afecti al conjunt dels seus serveis dirigits a tots els menors.
 2. Instar el “Departament de Drets Socials” de la Generalitat de Catalunya a la modificació de les condicions d'accés a la Renda Garantida de Ciutadania per tal de garantir l'accés a aquesta als progenitors i progenitores de tot menor que convisquin de forma permanent al territori nacional.
 3. Instar la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya que defensi davant d'altres institucions una proposta de protecció integral dels menors en situació irregular i les seves famílies similar a la del País Basc.
 4. Instar el “Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones” a elaborar una modificació de la Llei d'Estrangeria per donar cobertura jurídica al conjunt de menors i progenitors i progenitores que conviuen de forma permanent al territori nacional.
 5. Instar el “Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones” a elaborar una modificació de l'aplicació del règim comunitari per tal de garantir la residència del conjunt de ciutadans i ciutadanes comunitaris (i els familiars de comunitaris i comunitàries) que viuen permanent al territori nacional, malgrat la seva situació econòmica.
 6. Traslladar els presents acords al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Govern de l'Estat, els Departament de Drets Socials i al de Feminismes i Igualtat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, PSC-UxP-CP i PECP i les abstencions de Cs.

Moció presentada pels grups municipals CPAMUNT, PECP i ERC-JxP-AM  per impulsar un estudi tècnic multidisciplinar sobre l'externalització o internalització del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària municipalEls grups municipals CP-AMUNT, PECP i ERC-JxP-AM proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Que el govern local de l'Ajuntament de Premià de Mar encarregui el més aviat possible un estudi tècnic intern i multidisciplinar per avaluar pros i contres, en el marc de la Taula de Sostenibilitat, de la possible internalització dels serveis de neteja viària, recollida de residus urbans i neteja de platges vs la seva externalització.
 2. Que el govern local de l'Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a no prendre cap decisió sobre la modalitat de contractació dels serveis de neteja viària, recollida de residus urbans i neteja de platges fins disposar de les conclusions de l'estudi tècnic.

Denegada, en segona votació i amb el vot de qualitat de l'alcalde, amb els vots favorables d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP i els contraris de JXCAT PDECAT, PSC-UxP-CP i Cs.

Moció presentada pel grup municipal CPAMUNT perquè l'Ajuntament de Premià de mar es posicioni a favor del trasllat de la via del tren cap a l'interior  El grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • Primer: reclamar a les administracions competents actualitzar el projecte redactat fa deu anys (o alternativament fer-ne un de nou) que persegueixi el trasllat de la línia ferroviària a l'interior de la comarca. Plantejar també l'estudi de la línia orbital de tren entre el Maresme i el Vallès.
 • Segon: que el govern impulsi, de forma coordinada, un front comú de municipis maresmencs a favor d'aquesta nova infraestructura.
 • Tercer: traslladar aquests acords al consell d'alcaldes del CCM, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a ADIF.

Denegada amb els vots favorables d'ERC-JxP-AM i CP-AMUNT), els contraris de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP i Cs i les abstencions de PECP.

Moció presentada pel grup municipal Cs per millorar les polítiques actives d'ocupació de Premià de MarEl grup municipal Cs proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Reforzar la atención personalizada de nuestro servicio de orientación profesional, basada en la comunicación y tutorización directa entre la persona desempleada y el personal técnico orientador, con especial atención a los colectivos con mayor índice de precariedad como son las mujeres y las personas migradas.
 2. Establecer mecanismos de control y evaluación de resultados de las políticas activas de empleo de nuestro municipio.
 3. Habilitar la figura del observatorio local de empleo de Premià de Mar, que sea capaz de facilitar una información socioeconómica exhaustiva y actualizada del entorno, contribuyendo al diseño de estrategias de actuación idóneas y de efectos revisables en el municipio. Esta información se pondrá a disposición de cualquier persona interesada, fomentando de esta manera una administración transparente y útil para la ciudadanía.
 4. Reforzar la colaboración con el SOC y el Consell Comarcal del Maresme. Incidiendo en los sistemas de perfilado estadístico que refuerzan la labor de los orientadores, entre ellos el perfilado estadístico que utiliza el SOC, el SENDA, que en base a todos los datos que tiene el sistema, tanto del propio SOC como de la Seguridad Social realiza aquellas recomendaciones que, según sus datos, han seguido personas de características similares al demandante de empleo y que han resultado efectivas a la hora de encontrar un trabajo estable.
 5. Realizar una prueba piloto de lanzadera de empleo premianenca, definida como un espacio de trabajo en equipo, de carácter temporal, dirigido por un dinamizador, que aplica técnicas innovadoras para desarrollar las habilidades personales que facilitan la inserción laboral de las personas que forman parte del grupo, en la que los desempleados realizan actividades enfocadas a mejorar su empleabilidad. En la lanzadera la búsqueda de empleo se planteará en equipo para que la persona desempleada supere la soledad y la apatía asociadas al paro, y recobre la motivación.

Aprovada amb els vots favorables d'ERC-JxP-AM, Cs i PECP, els contraris de JXCAT-PDECAT i PSC-UxP-CP i les abstencions de CP-AMUNT.

Moció presentada pels grups municipal ERCJxP-AM i CP-AMUNT per a la creació d'un Consell Assessor Urbanístic de participació ciutadanaEls grups municipals ERC-JxP-AM i CP-AMUNT proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

Primer: La Creació del Consell Assessor Urbanístic, amb la finalitat de garantir els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de les entitats ciutadanes en els processos urbanístics de planejament i de gestió del territori.

Segon: Entre les finalitats d'aquest Consell, de conformitat amb la legislació urbanística, ha de facilitar la informació i participació en el procés de formulació dels avantprojectes dels instruments i dels projectes de planejament i gestió urbanística i facilitar el debat i la participació i presentació de suggeriments i alternatives des dels moments inicials, durant la seva tramitació i fins a la seva posterior avaluació, per la qual cosa podrà entre d'altres:

 1. Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica.
 2. Formular i plantejar criteris i alternatives d'ordenació.
 3. Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del desenvolupament urbanístic sostenible.
 4. Opinar sobre les al·legacions presentades.
 5. Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la participació ciutadana en la tramitació de les figures de planejament derivat i d'instruments de gestió quan considerin que la seva transcendència ho justifiqui.

Tercer: Els àmbits de l'activitat urbanística municipal sobre els quals aquest Consell tindria atribucions consultives són els següents:

 1. la cura del paisatge i el territori rural i agrícola (no urbanitzable)
 2. l'ordenació urbanística del teixit urbà (sòl urbà)
 3. l'ordenació i configuració de l'espai públic
 4. la protecció del patrimoni arquitectònic
 5. l'avaluació de noves actuacions urbanístiques (reforma i reconversió del sòl urbà, sòl urbanitzable)

Quart: Amb la vocació que expressi la transversalitat de la ciutat, el suport físic on es desenvolupa tota la vida dels ciutadans i ciutadanes, aquest Consell estaria format per:

 • La persona responsable de la regidoria de territori, medi ambient i urbanisme.
 • La persona que ocupi les funcions de Cap del Servei competent en aquesta àrea.
 • Una persona representant de cada un dels grups municipals del Consistori.
 • Una persona representant de cada una de les associacions de veïns de Premià de Mar.
 • Una persona professional a proposta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
 • Una persona professional a proposta del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya.
 • Una persona professional a proposta del Col·legi de Geògrafs de Catalunya.
 • Una persona de l'àmbit de la història de l'art i el patrimoni a proposta de l'IEP.

Cinquè: El termini de constitució d'aquesta comissió serà de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta moció.

Aprovada amb els vots favorables d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP), els contraris de JXCAT-PDECAT i PSC-UxP-CP, i les abstencions de Cs.

Moció presentada pels grups municipal ERCJxP-AM i JxCAT-PDeCAT per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català

Els grups municipals ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Denunciar, un cop més, la persecució política i judicial cap al moviment independentista català i especialment, l'espionatge polític de l'Estat espanyol amb Pegasus contra més de 65 persones per les seves idees.

SEGON.- Reclamar al govern espanyol que s'assumeixin responsabilitats polítiques, atès que fins ara no s'han donat explicacions sobre qui va ser el responsable d'ordenar l'espionatge ni sobre els greus fets descoberts.

TERCER.- Exigir al govern espanyol que creï una comissió d'investigació que permeti aclarir els fets de forma pública i transparent, i que desclassifiqui la informació sobre a qui s'ha espiat i per què.

QUART.- Exigir al govern espanyol que concreti com garanteix que no es repetiran nous episodis d'espionatge polític il·legal, que implica la vulneració de drets fonamentals, i que, en definitiva, és una expressió més de la repressió política que pateix el moviment independentista.

CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que vetlli per a la preservació dels drets i llibertats civils, polítics i ideològics de la ciutadania, i de les persones a les quals se li han vulnerat, i iniciï les actuacions legals pertinents per esclarir els motius de les intervencions il·legals de les comunicacions electròniques a líders polítics, activistes, professionals i membres de la societat civil.

SISÈ.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a modificar la Llei franquista 9/1968, de 5 d'abril, sobre Secrets Oficials per tal que aquesta sigui democràtica i reguli el control extern i independent de les actuacions del Centre Nacional d'Intel·ligència.

SETÈ.- Traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades així com al govern espanyol i als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels diputats i al Parlament Europeu.

Aprovada amb els vots favorables de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP i els contraris de PSC-UxP-CP i Cs.

^