Acords del ple municipal del mes de juny de 2022
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
16 JUNY 2022

El ple municipal ordinari del mes de juny es va celebrar dimecres a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Creació Comissió Informativa Específica en referència al tracte i la situació dels contractes menors dels últims quatre exercicis. En data 31 de març de 2022 el grup municipal d'ERC-JxP-AM presentà sol·licitud de creació de comissió informativa específica en referència al tracte i la situació dels contractes menors dels últims quatre exercicis per poder valorar el funcionament i proposar mesures de millora. Amb motiu de l'entrada en vigor de la modificació del Reglament Orgànic Municipal, publicada al BOP de data 5 de maig de 2022, se sotmet a aprovació del Ple municipal la creació d'una comissió informativa especifica de caràcter temporal quin objecte és recavar informació en referència al tracte i la situació dels contractes menors dels últims quatre exercicis.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació segona pròrroga contracte servei suport a l'òrgan interventor. S'aprova la segona pròrroga del contracte dels serveis de suport a l’òrgan interventor per a realitzar treballs d'auditoria, a l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL amb CIF B58671710 per un termini de dotze mesos, des del 19 de juny de 2022 fins al 18 de juny de 2023, de conformitat amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives particulars, atès que la prestació del servei ha estat satisfactòria.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, PSC-UxP-CP i Cs, i les abstencions de CP-AMUNT i PECP.  Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes de maig de 2022 L'ordenança fiscal 2.5 de l'Impost sobre construccions i obres estableix una bonificació potestativa del 50% en la quota de l'impost per les obres de millora de la façana dels edificis. Prèviament aquestes obres han de ser declarades com d'especial interès o utilitat municipal, pel Ple Municipal. El que es porta a aprovació del Ple és la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les qual s'han demanat les bonificacions del ICIO, presentades per l'ORGT en el mes de febrer.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Autorització compatibilitat activitat professional funcionària de carrera Declaració de compatibilitat de la tècnica superior de Persones i Gestió del Talent.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.           Modificació article 98 i Annex 3 de l'Acord de Matèries Comunes 2014-2017 Modificació acord de matèries comunes en l’àmbit dels ajuts socials i la productivitat per simplificar-ne la seva tramitació i en el cas de la productivitat per fer també més fàcil el seu càlcul.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial Pla de Transició Energètica Un cop aprovada l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Ple Municipal de data 16 de març de 2022, el primer compromís concret consisteix en l'elaboració del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que s'ha de redactar, tramitar i aprovar en el termini de dos anys. El Pla de transició energètica que es presenta per la seva aprovació inicial ha estat redactat per l'equip DEKRA i sota la direcció de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i dels Serveis Territorials d'aquest Ajuntament.                                      

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, PSC-UxP-CP i Cs, i les abstencions de CP-AMUNT i PECP.                                                                                                  Aprovació inicial Pla Director Verd Urbà Es tracta de l'aprovació del Pla director del verd urbà redactat per l'equip d'Eliseupaisatgista amb la col·laboració dels tècnics municipals, presentat durant el març del 2022 a la taula de sostenibilitat.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

  Mocions no resolutives Moció presentada pels grups municipals CP-AMUNT, PECP, ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT: Obrim la carretera N-II a Premià de Mar, més espai públic per a les persones i més mobilitat sostenible Els grups municipals CP-AMUNT, PECP, ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 1. Que l'Ajuntament assumeixi com a pròpia la responsabilitat de garantir una mobilitat sostenible dintre del municipi i de totes les seves vies interurbanes.
 2. Agafar el compromís de tallar la N-II als vehicles motoritzats, en el tram que travessa el municipi, com a mínim, un cap de setmana al mes, entre les 10h i les 21h, convidant a les entitats i associacions del municipi a crear activitats d'esbarjo i sostenibles en els espais alliberats.
 3. Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al departament de Territori  Mobilitat, l'execució prioritaria de la pacificació de la N-II al pas pels municipis del Maresme.
 4. Notificar els següents acords a la Vicepresidència de Politiques Digitals i Territori, a tots els grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Plataforma Recuperem el Baix Maresme.

Aprovada amb els vots favorables del grups municipals de JXCAT-PDeCAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP, i les abstencions de PSC-UxP-CP i Cs.  Moció presentada pels grups municipals CPAMUNT i PECP per la construcció d'una segona escola bressol municipal a Premià de Mar abans del proper curs 2023-24 Els grups municipals CP-AMUNT i PECP proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 1. L'Ajuntament es compromet públicament en la necessitat urgent de posar en funcionament una segona escola pública de primer cicle d'educació infantil (escola bressol) per poder abordar la demanda del curs 2023-24.
 2. L'Ajuntament es compromet a trobar un emplaçament per ubicar-hi la segona bressol aprofitant algun equipament municipal en el qual caldrà intervenir per adaptar-lo infraestructuralment perquè compleixi amb els requisits tècnics i normatius necessaris per acollir una escola bressol del 0 als 3 anys.
 3. L'Ajuntament es compromet a destinar el recursos econòmics necessaris per fer possible aquesta segona escola bressol.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, Cs i PECP, els contraris de JXCAT-PDeCAT i les abstencions del PSC-UxP-CP. Moció presentada pel grup municipal PECP de suport al 28J Diada per l'alliberament afectiu, sexual i de gènere El grup municipal PECP proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • PRIMER.- Comprometre'ns a treballar perquè el municipi sigui un lloc segur i amable en el qual viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere de manera plena i normalitzada fomentant actituds positives, de suport i de no discriminació cap a les persones LGTBI, possibilitant espais i llocs de trobada i relació, així com a contribuir al desenvolupament del teixit associatiu LGTBI.
 • SEGON.- Incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per la diversitat afectiva i sexual, ampliant el pressupost municipal en matèria de polítiques LGTBI, garantint alhora les condicions perquè les polítiques LGTBI es prioritzin i es consolidin.
 • TERCER.- Desenvolupar i/o consolidar els serveis municipals d'informació i atenció a persones LGTBI assegurant que es destinen prou recursos econòmics i personal tècnic especialitzat per garantir informació, atenció i assessorament sobre salut, treball, habitatge i recursos per a persones LGTBI, així com suport i acompanyament jurídic i psicològic.
 • QUART.- Desenvolupar polítiques de prevenció de la LGTBIfòbia amb recursos de formació adreçats al personal tècnic de l'ajuntament i sensibilització cap a la ciutadania, que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de gènere en totes les seves manifestacions.
 • CINQUÈ.- Dotar, en l'àmbit de l'atenció en violències, de recursos al SAI (Servei d'atenció integral a persones LGTBI), per a garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.
 • SISÈ- Desplegar estratègies per a la promoció dels drets laborals de les persones LGTBI tals com: l'adaptació i millora de la capacitat de resposta dels serveis d'inserció laboral; la incorporació a les convocatòries de subvencions criteris d'igualtat d'oportunitats; la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en programes municipals d'ocupació i d'inserció laboral adreçats a col·lectius vulnerables.
 • SETÈ.- Garantir habitatge social immediat per a persones LGTBI en situacions de LGTBIfòbia i que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d'emergència i els recursos d'habitatge d'inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer.
 • VUITÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya, a les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) i les entitats municipalistes de Catalunya.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pels grups municipals CPAMUNT i PECP per reclamar a la Generalitat de Catalunya el finançament necessari per garantir la gratuïtat d'infància 2 sense augmentar l'aportació econòmica per part dels ajuntaments de Catalunya Els grups municipals de CP-AMUNT i PECP proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer viable l'aplicació del compromís de la gratuïtat de l'escolarització al tercer curs (P2) de les escoles bressol públiques, sense que això repercuteixi negativament en els municipis.
 • SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la base del càlcul del cost de les places de les escoles bressol partint de l'import ja reconegut fa dècades i d'acord amb el seu cost total i real, ajustant-lo a un mínim i un màxim segons les diferents realitats del servei municipal.
 • TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la seguretat jurídica necessària per eliminar les ordenances reguladores que garanteixen el finançament de les escoles bressol mitjançant la signatura de convenis amb cadascun dels Ajuntaments que gestionin escoles bressol municipals.
 • QUART. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aplicar la LOMLOE que preveu que en l'extensió del primer cicle d'educació infantil cap a una oferta pública suficient i assequible amb equitat i qualitat es tendirà a l'extensió de la gratuïtat, prioritzant l'accés dels infants en situació de risc de pobresa i exclusió social. En aquest sentit, incrementar el cofinançament en la creació de noves places i l'accés assequible per la via de la tarifació social o la bonificació tant a la resta de cursos com pel servei d'alimentació.
 • CINQUÈ. Reconèixer el paper protagonista dels municipis en el finançament de les escoles bressol municipals com a servei educatiu essencial des de fa dècades i, en l'actual proposta de co-finançament també de la construcció i de la inversió en manteniment dels equipaments, així com de la formació docent, subministraments i serveis d'alimentació i acollida de les escoles bressol.
 • SISÈ. Instar al Govern de la Generalitat a augmentar la despesa del Departament d'Educació fins arribar, com a mínim, al 6% del PIB, tal i com dictamina la LEC i mereix el sistema educatiu públic català.
 • SETÊ. Instar al Conseller Cambray a garantir espais de treball, de diàleg, de negociació i d'acord amb el món local per avançar en una societat més justa, més crítica i més democràtica.
 • VUITÈ. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l'Associació de Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya, a aFFaC, a CCOO, a UGT i a USTEC.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pel grup municipal ERCJxP-AM per demanar al govern espanyol el finançament del reforç COVID escolar El grup municipal ERC-JxP-AM proposen al Ple municipal l'adopció delssegüents acords:

 • PRIMER.- Exigir al Govern de l'Estat, la garantia del manteniment dels reforços de personal docent i no docent de cara al curs 2022-2023 als centres educatius i reeditar la transferència del curs passat a les comunitats autònomes tant delsfons propis de l'estat com del mecanisme europeu REACTUE per a Educació.
 • SEGON.- Demanar al Govern de l'Estat que realitzi, coordinadament amb el Govern de la Generalitat, una proposta de finançament estable per dur a terme la consolidació de les plantilles de reforç Covid 19 de personal docent i no docent pel curs 2023-2024.
 • TERCER.- Traslladar aquests acords al Departament d'Educació i al Ministeri d'Educació, als grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés i Senat, als sindicats educatius, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDeCAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP, i les abstencions del PSC-UxP-CP i Cs.

^