Acords del ple municipal del mes de juliol de 2022
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
13 JULIOL 2022

El ple municipal ordinari del mes de juliol es va celebrar dimarts 12 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents: Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió anterior Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.
 Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residus S'aprova l'expedient de contractació del Servei de Neteja viària, neteja de platges i recollida de residus per el procediment obert harmonitzat atorgant un termini de presentació d'ofertes de 45 dies naturals des de la data d'enviament de l'anunci de licitació al DOUE. L'anterior contracte finalitza el mes de gener del 2023 i es considera necessària continuar amb l'externalització del servei.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDeCAT , ERC-JxP-AM i PSC-UxP-CP, els contraris de CP-AMUNT i les abstencions de Cs i PECP.
 Modificació de l'Ordenança Fiscal preu públic núm. 1. Serveis personals d'atenció al ciutadà relatiu a prestació servei Escola Bressol Municipal Adaptació normativa per incloure l'exempció al pagament de les quotes d'escolarització dels infants de 2 a 3 anys. Actualització dels trams de de l'IPREM que serveixen per la tarificació.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

 Autorització compatibilitat empleada municipal Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.
 Aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Premià de Mar i incorporació a l'Acord de matèries comunes de condicions de treball 2014-2017Ha estat fruit de diverses sessions de treball de la Comissió de treball i aprovada en sessió de Mesa General Negociadora de 2 de juny de 2022.

Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.
 Aprovació Reglament de teletreballHa estat fruit de la negociació col·lectiva prèvia i de conformitat amb la normativa aplicable i s'ha d'incorporar en l'acord de matèries comunes com a annex.

Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.
 Restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió de la instal·lació esportiva municipal Club Natació Premià – Pool Gestora Esportiva SL. Exercici 2021 El 15.09.2006, per Ple s'adjudica a la UTE Club Natació Premià – pool Gestora Esportiva, S.L. el contracte de concessió d'obra pública de construcció i explotació de la piscina municipal al carrer Francesc Mas Abril, 16 i explotació de la piscina municipal situada al carrer Francesc Mas Abril, 13.

Durant l'exercici 2020 com a conseqüència de la situació  derivada de la pandèmia de la COVID-19  no va ser possible gestionar i explotar el servei públic del Centre Esportiu Municipal durant diversos períodes degut al tancament de les instal·lacions esportives.
Aquestes circumstàncies van determinar que es produís la ruptura de l'equilibri econòmic i financer del contracte respecte de l'exercici 2020. L'Ajuntament va reconèixer i compensar els perjudicis ocasionats a la UTE CNP – Pool Gestora Esportiva, S.L., mitjançant l'aprovació i pagament de diferents bestretes per un import total de 323.651,00 € en concepte de compensacions econòmiques destinades a restablir l'equilibri econòmic i financer del Contracte.

En data 29.03.2022 el Sr. Joan Antoni Valera Garcia, amb DNI: 38791558B, en nom i representació de la UTE Club Natació Premià – Pool Gestora Esportiva, S.L. presenta instància, amb número de registre 2022/4367, on sol·licita el restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió respecte de l'exercici 2021.

La concessionària sol·licita a l'Ajuntament que es reconegui la ruptura de l'equilibri econòmic i financer del contracte respecte del període compres entre el 4 de gener i el 8 de febrer de 2021, durant el qual el Centre Esportiu va romandre tancat al públic  i respecte del període posterior comprès entre el dia 8 de febrer i el 30 d'abril de 2021, durant el qual no ha estat possible l'execució de l'objecte del contracte d'acord amb les condicions previstes. La quantitat reclamada per part de la UTE Club Natació Premià – Pool Gestora Esportiva, S.L. en concepte de compensació destinada a restablir l'equilibri econòmic de la concessió respecte de l'exercici 2021 és de 278.117,28€.

El 18.05.2022 el ple municipal aprova la modificació pressupostària núm. 14 de crèdit extraordinari pel equilibri econòmic del CEM, exercici 2021, per import de 278.117,28 €.

Aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDeCAT , ERC-JxP-AM i PSC-UxP-CP i Cs i les abstencions de CP-AMUNT i PECP.
 Aprovació de l'acta de delimitació del terme municipal entre El Masnou i Premià de MarEn data 2 de juny de 2022 es van reunir representants de l'Ajuntament de El Masnou, Ajuntament de Premià de Mar i del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de desenvolupar les operacions de delimitació dels termes municipals de El Masnou i Premià de Mar, així com la redacció de la corresponent acta de delimitació.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Modificació pressupostària núm 26 de crèdit extraordinari finançat amb baixes Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDeCAT , ERC-JxP-AM i PSC-UxP-CP, els contraris de CP-AMUNT i Cs i l'abstenció de PECP.
  Mocions no resolutives Moció presentada pels grups municipals ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació Els grups municipals ERC-JxP-AM i JxCAT-PDeCAT proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:
L'Ajuntament de Premià de Mar, atès l'impuls civil que promou un ampli Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació, expressa el seu suport a:

 1. L'amnistia, entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades.
 2. L'autodeterminació, entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana.
 3. I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s'acorda també donar trasllat de la present resolució a l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació.


Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDeCAT , ERC-JxP-AM i CP-AMUNT, els contraris de PSC-UxP-CP i i Cs i l'abstenció de PECP.

Moció presentada pels grups municipals CP-AMUNT, ERC-JxP-AM i PECP per un debat públic sobre la densitat demogràfica a Premià de Mar i la necessitat de congelar temporalment la construcció de nous habitatges. Per un Premià de Mar amable per a les futures generacions Els grups municipals CP-AMUNT, ERC-JxP-AM i PECP proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Que el govern de l'Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a engegar un procés d'anàlisis tècnic i de debat públic sobre el creixement urbanístic del municipi, la densitat demogràfica i la situació dels servei públics.
 2. Que el govern de l'Ajuntament de Premià de Mar paralitzi la requalificació de les parcel·les de Metalogènia i Transmesa fins a finalitzar l'estudi proposat per tal de tenir en compte les conclusions del mateix.


No aprovada amb els vots favorables dels grups municipals d’ ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP i els contraris de JXCAT-PDeCAT, PSC-UxP-CP i Cs.
Moció entrada pels grups municipals de PECP, ERC-JxP-AM i CP-AMUNT de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans

 1. Condemnar la pèrdua de vides humanes a la frontera d'Espanya amb el Marroc i l'actuació de les forces de seguretat marroquines que van conduir a aquest tràgic desenllaç.
 2. Condemnar els silencis còmplices, la passivitat i la corresponsabilitat dels governants espanyols així com les declaracions de Pedro Sánchez elogiant la violenta resposta de les autoritats marroquines.
 3. Instar a garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les persones que han aconseguit arribar a Melilla i de les més de mil persones que s'han quedat al territori marroquí.
 4. Instar el Govern de l'Estat a garantir una atenció sanitària adequada i de qualitat a totes les persones hospitalitzades arran d'aquesta tragèdia que es trobin en sòl espanyol.
 5. Instar al Govern de l'Estat a investigar aquests fets per tal d'assegurar que existeix veritat, reparació i justícia.
 6. Instar al Govern de l'Estat a derogar la Llei d'Estrangeria.
 7. Instar a les institucions europees i al Govern de l'Estat, en particular, a garantir el dret a migrar amb total respecte als drets humans, socials, civils i polítics, per a totes les persones.
 8. Comunicar els presents acords a la Presidència del Govern de l'Estat, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.


Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDeCAT , ERC-JxP-AM i CP-AMUNT i PECP, i les abstencions de PSC-UxP-CP i i Cs.
 Moció presentada pel grup municipal PECP sobre mesures per afrontar altes temperatures El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Que es posin en funcionament de manera urgent totes les fonts públiques de Premià de Mar que actualment no abasteixen d'aigua. Especialment, les fonts a espais més concorreguts com la de la plaça de l'Ajuntament i que aquestes fonts estiguin dotades d'un abeurador perquè ocells i altres animals del nostre municipi puguin beure i refrescar-se en plena onada de calor.
 2. Fer efectiu el més ràpid possible els projectes votats per la ciutadania en els pressupostos participatius 2022-2023, especialment els dos següents:

  Projecte “Tots a la fresca - Espais d'ombra per a petits i grans.”, valorat en 60.000,00 € que va rebre 128 vots.

  Projecte “Font d'aigua potable a la plaça del Dr. Ferran.”, valorat en 5.000€ que va rebre 144 vots.
 3. Reforçar la neteja i el manteniment dels parcs infantils amb ombra natural durant els mesos de més calor.
 4. Crear el major nombre d'espais amb ombra artificial a la ciutat, donant prioritat als espais més concorreguts com parcs infantils i espais amb bancs públics. Sense oblidar-nos, de les zones d'esbarjo dels gossos, és necessari en aquests espais reforçar l'ombra a l'estiu, reforçar la neteja diària i bevedors adaptats.
 5. Dotar dels serveis pertinents i adequats a la zona triada com a Platja canina com ara dutxes adaptades per a gossos i persones, papereres per al dipòsit d'escombraries i accessos delimitats, de cara a oferir un bon servei i mantenir la higiene d'aquesta zona.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.
 Moció presentada pels grups municipals JxCAT-PDeCAT i PSE-UxP-CP contra l'ocupació il·legal d'habitatges als municipis de Catalunya Els grups municipals JxCAT-PDeCAT i PSE-UxP-CP proposen al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 1. Requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors a cedir als ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits dels quals disposen, que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos, a comptar des del requeriment de l'administració, per poder fer front a les necessitats de veïns i veïnes que es troben en situació de vulnerabilitat en l’àmbit d'habitatge i exclusió econòmica-social.
 2. Demanar a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, on s'integra la Secretaria General d'Habitatge i Inclusió Social, que es doti anualment als Ajuntaments de recursos econòmics suficients per poder incrementar els ajuts a les persones vulnerables i, especialment, poder ampliar decididament el seu Parc d'Habitatge Social, mitjançant el foment i a gestió d'habitatges socials sorgits de noves promocions, així com l'adquisició, reforma o rehabilitació d'habitatges existents per cobrir les necessitats d'aquelles persones que es trobin en situació d'exclusió residencial.
 3. Instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que iniciïn una reforma urgent de la normativa processal per tal de garantir i donar cobertura a l'actuació policial per a les desocupacions d'aquells ocupats il·legalment, en el moment en què es tingui coneixement i constància de la comissió d'aquests delictes.
 4. Demanar al Consell del Poder Judicial que creï jutjats especials per als delictes d'ocupació a les demarcacions on s'acumulen més casos i creació de la figura del Fiscal especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o del de delictes econòmics atès les vinculacions delinqüencials, amb els grups criminals, la tracta, el blanqueig, etc.).
 5. Que el Departament d'Interior de la Generalitat, juntament amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat, elaborin amb urgència un Pla Especial de Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que trafiquen amb persones i amb les usurpacions d'immobles, etc
 6. Instar al Govern d'Espanya i als grups parlamentaris que iniciïn una reforma urgent de la normativa penal per tal de clarificar la tipificació dels delictes de violació de domicili i d'usurpació de la propietat, pel que fa als actes emprats per a l'assoliment de la majoria de les ocupacions (força i danys a portes i panys, trencament de finestres, accés per balcons, teulades o finestres; butrons, etc.) incrementant la penalitat actual d'aquests delictes en els seus tipus bàsics i, en especial, introduint un agreujant en cas que la finalitat del delicte sigui el lucre en la cessió de l’ús d'immobles sense títol habilitant i es faci en perjudici de famílies en situació de vulnerabilitat, fent responsables als autors d'indemnitzar el dany i perjudici causat a la propietat i als ocupants en qualsevol cas.
 7. Donar trasllat dels presents acords per al seu coneixement i amb el màxim de respecte a les institucions implicades, als grups polítics del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, als Departament d'Interior, Habitatge i millora urbana i Departament de Justícia de la Generalitat, a la Fiscalia General de l'Estat, al Consell General del Poder Judicial, al Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDeCAT , PSC-UxP-CP i Cs. ERC-JxP-AM va votar a favor els punts 1, 2 i 7, en contra els 3 i 6 i es va abstenir als 4 i 5. CP-AMUNT va votar a favor els punts 1 i 2, en contra els 3, 4 i 6 i es va abstenir als 5 i 7. PECP va votar a favor els punts 1, 2 i 5, en contra el 3 i es va abstenir als 4, 6 i 7.

^