Acords del ple municipal del mes de setembre de 2022
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
22 SETEMBRE 2022

El ple municipal ordinari del mes de setembre es va celebrar el dimecres 21 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Modificació pressupostària núm. 28 de suplement de crèdit finançat amb baixes.Aquest expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit finançat amb baixes, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària el cost de l'adquisició d'un punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics.

Aprovada amb els vots a favor del grup municipal de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT, del PSC-UxP-CP i de PECP, i les abstencions del grup municipal de Cs.Modificació pressupostària núm. 29 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals.Aquest expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària el cost de les obres de construcció del nou edifici de l'Escola Mar Nova.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Compte General exercici 2021Els comptes anuals comprenen el Balanç, el Compte de resultat econòmic-patrimonial, l'Estat de liquidació del pressupost i la Memòria. Aquests documents formen una unitat i han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic-patrimonial i de l'execució del Pressupost de l'entitat, de conformitat amb la Pla de comptes. Els comptes s'han de formar per la Intervenció un cop finalitzat l'exercici i està integrat pel de la pròpia entitat, els seus organismes autònoms i les societat mercantils de capital íntegrament propietat de l'entitat local.  Un cop informada per la Comissió Especial de comptes han d'estar exposats al públic per el termini de 15 dies, els interessants podran presentar reclamacions, discrepàncies o observacions que seran examinades per la Comissió Especial de comptes realitzant les comprovacions necessàries. Durant aquest període en el  Compte General de l'exercici 2021 no s'han presentat reclamacions. S'ha de retre a la Sindicatura de comptes un cop aprovat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM i del PSC-UxP-CP, els contraris del grup municipal de CP-AMUNT i 5 les abstencions dels grups municipals de Cs i de PECP.Modificació Pla estratègic de subvencions 2022-2024L'Ajuntament de Premià de Mar va aprovar en data 22 de desembre de 2021 el Pla estratègic de subvencions 2022-2024. Aquest expedient de modificació del Pla estratègic de subvencions és per incorporar una nova línia de subvencions que no estava prevista en el Pla aprovat. La nova línia de subvencions que es vol incorporar, és per subvencionar l'oferta de places per les famílies amb infants nascuts l'any 2022, empadronats a Premià de Mar i que vulguin escolaritzar en llars d'infants privades, autoritzades i reconegudes per la Generalitat de Catalunya.

Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP, Cs i PECP, i les abstencions dels grups municipals d'ERC-JxP-AM i CP-AMUNT.4 Imposicions de sanció per infracció de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animalsEs voten conjuntament.

Aprovades amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, PSC-UxP-CP i Cs, i les abstencions dels grups municipals de CP-AMUNT, PECP.  Inici expedient contractació per a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu i posterior execució de les obres per a la construcció d'un edifici industrialitzat modular per l'Escola Mar NovaIniciació de l'expedient de contractació de contracte mixte, redacció del projecte bàsic, projecte executiu i posterior execució d'obres per la nova construcció de l'edifici industrial modular infantil i primària amb dues fases d'execució de les obres per la construcció de la nova Escola Mar Nova a Premià de Mar.

Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació festes locals any 2023Es porta a aprovació del Ple les dues festes locals per l'any 2023 que, dins el terme municipal de Premià de Mar, tindran caràcter retribuït i no recuperable.

Aprovades amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Pla Local de Salut 2023-2027En data 22 de gener de 2020, el Ple municipal va aprovar la creació d'un Pla Integral de Salut a Premià de Mar que permeti impulsar accions que actuïn sobre els determinants de la salut, amb la finalitat de millorar la salut dels ciutadans, promovent l'estratègia de salut en totes les polítiques . Un cop realitzada la diagnosi per conèixer l'estat de salut del municipi, s'ha elaborat el pla d'acció que és l'aposta estratègica del municipi per donar resposta a les necessitats detectades i oferir un entorn local més respectuós i promotor de la salut.

Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, del PSC-UxP-CP, de Cs i de PECP, i les abstencions dels grups municipals d'ERC-JxP-AM i de CP-AMUNT. Mocions no resolutives Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per  demanar l'aturada imminent del projecte del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per l'estabilització de les platges a ponent del Port de Premià de MarEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • 1. Traslladar de manera urgent al Ministeri de Transició Energètica, que respecti la voluntat de l'Ajuntament de Premià de Mar, de trobar alternatives respecte la gestió de la costa i la regressió de platges, més en línia amb la situació d'emergència climàtica i de mesures toves, i paralitzi durant uns mesos de forma temporal el projecte “Estrategia de Actuación en el Maresme” en la seva fase que d'actuació “Proyecto de actuaciones en el Maresme; Premià de Mar – El Masnou”.
 • 2. Que l'Ajuntament de Premià de Mar porti a terme, de manera urgent, les accions pertinents de caire polític i/o tècnic-jurídic necessàries per fer possible que no s'inicien intervencions en el litoral premianenc en les properes setmanes o tardor.  
 • 3. Que l'Ajuntament de Premià de Mar s'involucri de manera activa en la creació o participació del futur Conservatori del Litoral.  
 • 4. Que l'Ajuntament de Premià de Mar defensi accions de consens polític comarcal i supracomarcal i de promoció de la participació de les entitats conservacionistes i de l'acadèmia, per a orientar i compartir les estratègies relatives a l'adquisició pública de sòl al litoral i la gestió dels seus espais.  
 • 5. Instar als Departaments d'Acció Climàtica i de Territori de la Generalitat de Catalunya a engegar o accelerar iniciatives dirigides a:  
  • a) L'estabilització de sediments i recuperació dels hàbitats litorals (terrestres i marins) del Maresme a partir de la utilització de les anomenades solucions basades en la natura (NBS), i acord al Protocol de Gestió Integrada de les Zones Costaneres del Mediterrani.
  • b) Revisar el pla “Estrategia de Actuación en el Maresme” per avaluar-ne la seva adequació a les estratègies de gestió litoral actuals, així com a la Llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral.
  • c) Protegir els punts més febles de la línia R1 de Rodalies al seu pas per la comarca del Maresme, a partir d'estructures toves, temporals irreversibles, que permetin assegurar la seguretat d'aquesta infraestructura.

Denegada amb els vots a favor dels grups municipals d'ERC-JxP-AM i CP-AMUNT, els contraris de JXCAT-PDECAT, PSC-UxP-CP i Cs i les abstencions de PECP.Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT de suport al foment de l'esport o la pràctica fisicoesportiva i de millora de les instal·lacions esportives municipals de Premià de Mar El grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • 1. Convocar el Consell Municipal d'Esports abans de finalitzar l'any en curs, incloent, en el seu ordre del dia, punts que recullin els continguts principals d'aquesta moció.
 • 2. Convocar abans de finalitzar l'any en curs un espai d'intercanvi d'impressions al voltant de l'activitat física organitzada i l'activitat fisicoesportiva espontània al municipi per analitzar la seva situació. Caldria convidar-hi diferents actors representatius de l'esport associatiu i l'espontani o no organitzat.
 • 3. Convocar el més aviat possible una trobada amb tots els clubs esportius que utilitzen de manera regular els dos pavellons municipals d'esports, els grups municipals, els tècnics municipals que es considerin i la regidoria d'esports per analitzar l'actual situació de saturació dels espais i pistes d'ambdós pavellons i consensuar com millorar la seva gestió.
 • 4. Engegar una estudi de necessitat i viabilitat econòmica de construcció d'un tercer pavelló d'esports a mig i/o llarg termini, possibles ubicacions i instal·lacions que hauria d'acollir i vies de finançament.
 • 5. Fer un anàlisis de demanda o necessitats i distribució per barris de nous espais esportius a l'aire lliure d'accés lliure i gratuït.
 • 6. Fer un anàlisis de necessitats de millores infraestructurals en ambdós pavellons esportius com la ventilació i/o climatització, millora d'accessos, millora de vestidors, instal·lació de punts d'aigua potable, i tot allò que es consideri oportú.
 • 7. Estudiar la manera de fer possible l'obertura en diumenges del pavelló principal d'esports per poder-hi realitzar competicions.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, Cs i PECP i els contraris de JXCAT-PDECAT i PSC-UxP-CP.Moció presentada pel grup municipal PECP reclamant una oferta formativa pública digna, de qualitat i adequada de formació professionalEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • PRIMER.- Instar el Departament d'Educació a augmentar les places públiques de FP, tant de Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) com els Programes de Formació i Inserció (PFI) per garantir l'accés a tot l'alumnat.
 • SEGON.- Instar al Departament d'Educació a reforçar els sistemes d'orientació i acompanyament a l'escolaritat de l'alumnat matriculat als ensenyaments secundaris postobligatoris, especialment de l'alumnat que s'ha preinscrit a determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l'oferta que més s'ajusta als seus interessos i expectatives.
 • TERCER.- Instar el Departament d'Educació a combatre les desigualtats territorials existents en la provisió de l'oferta de formació professional i prioritzar la creació de places a les comarques amb més dèficit de provisió.
 • QUART.- Reclamar al Departament d'Educació l'actualització del projecte de rehabilitació de l'Institut Premià i la seva execució, per tal de permetent el curs 24-25 ampliar l'oferta de Formació Professional del centre.
 • CINQUÈ.- Instar el Departament d'Educació a planificar, conjuntament amb la comunitat educativa i amb els ens locals, la creació de nova oferta de Formació Professional de cara al proper procés d'admissió per al curs 2023-24, sense oblidar cap de les 3 branques que formen la Formació Professional: Els Itineraris formatius específics, uns ensenyaments professionals adreçats a alumnes d'entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials. Els Programes de formació i inserció (PFI), per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria. I els Cicles formatius, de grau bàsic, mitjà i superior.
 • SISÈ.- Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a CCOO, a UGT, a USTEC, a AFFAC i a PIMEC.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-AM per al seguiment i control del servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residus sòlids urbansEl grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • 1. Encarregar a la taula de sostenibilitat l'estudi i seguiment del nou contracte de neteja.
 • 2. Incloure la revisió periòdica dels indicadors de millora continuada i seguiment del servei dins de la mateixa taula de sostenibilitat.
 • 3. Que la taula es convoqui com a mínim un cop al mes, i que aquesta revisió d'indicadors s'inclogui en l'ordre del dia.
 • 4. Que es facin públics aquests indicadors mitjançant el web municipal.
 • 5. Aprofitar aquest seguiment per part de la taula de sostenibilitat durant el període del nou contracte per coordinar l'estudi de viabilitat pel que fa a la possible municipalització de serveis.

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, PSC-UxP-CP i PECP i les abstencions de Cs.

^