Acords del ple municipal del mes de novembre de 2022
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
17 NOVEMBRE 2022

El ple municipal ordinari del mes de novembre es va celebrar el dimecres 16 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Modificació pressupostària núm. 35 per crèdit extraordinari finançat amb baixesAquest expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb baixes, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària el 50% del cost de construcció d'un PumpTrack al Port de Premià de Mar, mitjançant un conveni de col·laboració públic-privada.

Aprovada amb els vots a favor del grup municipal de JXCAT-PDECAT, del PSC-UxP-CP i de Cs, els contraris d'ERC-JxP-AM i CP-AMUNT, i les abstencions de PECP. Modificació pressupostària núm. 41 per crèdit extraordinari finançat amb baixesAquest expedient de modificació pressupostària de crèdit extraordinari finançat amb baixes, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària la reforma del mercat municipal.

Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP, de Cs i de PECP, i les abstencions de CP-AMUNT.Aprovació comptes gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, exercici 2021L'Organisme de Gestió Tributària de Barcelona remet els comptes de gestió i recaptació de l'exercici 2021, de l'Ajuntament de Premià de Mar i de Premià Serveis Municipals SL, corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, així com les multes de circulació per sancions imposades per l'Ajuntament de Premià de Mar, informat favorablement.

Aprovats amb els vots favorables de tots els grups municipals.Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres recollides en la relació de bonificacions del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres del mes d'octubre de 2022Es porta a aprovació del Ple la declaració d'especial interès i utilitat municipal, de les obres per les quals s'han demanat les bonificacions del ICIO, presentades per l'ORGT en el mes d'octubre.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Ordenança Fiscal PP-9 Prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipalAprovació inicial de l'Ordenança Fiscal PP-9 prevista conjuntament amb l'aprovació del Reglament del servei de recàrrega de vehicles elèctrics.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació implantació servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics a Premià de Mar que inclou la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del serveiPer Decret d'Alcaldia de data 14 de setembre de 2022 es va aprovar la iniciació dels tràmits necessaris per a l'establiment del servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics, constituint-se la Comissió d'Estudi en data 28 de setembre de 2022 la qual va acordar sotmetre la documentació al tràmit consulta, audiència i informació públiques sense que s'hagi presentat cap suggeriment. La proposta que es presenta per aprovació del ple municipal és l'aprovació de l'expedient d'implantació del servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics a Premià de Mar que inclou la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Mocions no resolutives Moció presentada pel grup municipal PECP a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària per la millora dels nostres CAPsEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • 1. “Destinar el 25% del pressupost sanitari a l'atenció primària, tal com recomana l'OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut.
 • 2. Dotar els centres d'Atenció Primària de Premià de Mar i Premià de Dalt d'especialitats bàsiques com dermatologia, digestiu, oftalmologia, otorinolaringologia o traumatologia, entre altres.
 • 3. Dotar els centres d'Atenció Primària de Premià de Mar i Premià de Dalt de l'equipament necessari per realitzar diagnòstic per la imatge, tant a l’àrea de traumatologia com de ginecologia.
 • 4. Dotar els centres d'Atenció Primària de Premià de Mar i Premià de Dalt del servei d'urgències pediàtriques.
 • 5. Garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de l'atenció primària en els pressupostos anuals.
 • 6. Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l'entitat Amnistia Internacional Catalunya (info@amnistiacatalunya).”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pel grup municipal PECP arran del 25 de novembre, Dia internacional de l'eliminació de la violència contra les donesEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • “PRIMER. Que l'Ajuntament de Premià de Mar amb motiu del dia 25 de novembre, dia contra la violència masclista, doni suport a la Reforma De Llei Del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
 • SEGON. Que l'Ajuntament de Premià de Mar sol·liciti l'ús de la subvenció a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la modernització, ampliació dels dispositius d'atenció, protecció a les víctimes de violència de gènere o de tràfic i creació de centres d'assistència integral 24 hores a víctimes de violència sexual en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • TERCER. L'Ajuntament de Premià de Mar potenciarà dintre del Catàleg de Mesures Urgents del Pla de Millora i Modernització contra la Violència de Gènere el desenvolupament del punt violeta entre el comerç de la localitat.  
 • QUART. Que l'Ajuntament de Premià de Mar s'adhereixi a la xarxa de punts liles. I al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci del Departament d'Interior per tal de poder rebre formació i recursos de la Generalitat de Catalunya.
 • CINQUÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar avaluarà la situació de les dones en contextos de violència de gènere en el municipi i reforçarà les actuacions per a la seva protecció amb la posada en marxa de polítiques com plans de formació i sensibilització contra les violències masclistes d'obligat compliment pels treballadors municipals i la policia municipal.
 • SISÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar avaluarà la situació dels menors en contextos de violència de gènere en el municipi i reforçarà les actuacions enfront de la violència vicària i per a la protecció de nens i nenes com a víctimes directes d'aquesta violència.
 • SETÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar donarà suport a l'obligatorietat de l'educació sexual i sol·licitarà al Govern de la Generalitat l'impuls de la formació del professorat en la matèria i l'elaboració d'un currículum educatiu específic amb perspectiva de gènere i basat en el respecte a la diversitat per a canviar la cultura de la violació per la del consentiment i frenar el creixent negacionisme de la violència de gènere entre la joventut.
 • VUITÈ. L'Ajuntament de Premià de Mar instarà el Govern d'Espanya que s'aprovi la Llei Integral per a lluitar contra el tràfic d'éssers humans; l'anomenat Pla Camí, primera política pública estatal dirigida a millorar les vides d'aquestes dones, i que es reforcin les seves mesures, com ara els plans d'inserció laboral.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per desenvolupar un projecte comunitari d'atenció a les persones que es troben en un procés de malaltia avançada, malaltia crònica, empobriment, soledat i final de vidaEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • 1. “El compromís de generar des de la taula d'Atenció a les persones (Serveis Socials) una primera trobada, conjuntament amb els partits polítics per marcar unes línies de treball, consensuades entre tots.
 • 2. Veure la necessitat de generar un grup impulsor per estendre el projecte a la comunitat, on les entitats i el voluntariat es converteixin en l'autèntica essència d'aquesta iniciativa.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per potenciar l'ús i la dinamització dels patis oberts i reforçar-ne la difusióEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • 1. “Continuar amb l'oferta d'entre 2 i 3 patis oberts tots els caps de setmana i períodes de vacances escolars de l'any.
 • 2. Editar un programa anual d'activitats de caire cultural, educatives i/o de conscienciació social (circ, teatre, jocs tradicions, activitats de conscienciació ambiental, activitats artístiques, etc.) a realitzar de manera alternada en els diferents patis oberts i mesos de l'any amb l'objectiu de difondre l’ús dels patis a les famílies, com un espai propi d’ús per a fer trobades, celebracions d'aniversari, organitzar jornades (si cal prèvia reserva) i fer-ne difusió entre les famílies amb fills entre els 0 i els 16 anys.
 • 3. Procurar el finançament necessari per, de manera progressiva, fer realitat aquest model de patis oberts amb propostes de dinamització i de foment dels espais, el més aviat possible.
 • 4. Procurar garantir que cada pati obert, independentment de l'oferta lúdica que pugui impulsar l'ajuntament, disposi d'una mínima capacitat dinamitzadora proactiva, intentant fugir del model de vigilant de pati i dotant-los d'un mínim material lúdic de lliure ús.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-AM per a l'ampliació i reposició de papereres per tot Premià de MarEl grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • 1. “Fer una valoració de les necessitats reals de papereres a la població de Premià de Mar i la distribució per tot el municipi.
 • 2. Instal·lar les papereres, que segons la valoració siguin necessàries i no siguin a l'espai públic, substituir les papereres que es trobin en mal estat i les que no hagin estat reposades després d'una incidència i que aquestes siguin de materials reciclats.
 • 3. Implantar papereres als llocs on en determini el dèficit i la deficiència manifesta de les mateixes, però en especial incidència en els Parcs Públics Municipals i les principals artèries de Premià Mar i llocs de molta concurrència com el Passeig Marítim.
 • 4. Buscar un model de paperera que pugui ser més adequat per a les necessitats de la ciutat i que pugui tenir una vida útil més llarga.
 • 5. Comunicar aquests acords a totes les associacions de veïns de Premià de Mar, així com a la coordinadora veïnal.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pel grup  municipal ERC-JxP-AM en reconeixement i desgreuge de les víctimes del franquismeEl grup  municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

 • “PRIMER.- Publicar, de manera accessible per a tota la ciutadania i en el termini més breu possible, els noms de les víctimes sentenciades per tribunals franquistes, fent especial incidència al veïns i veïnes de Premià de Mar.
 • SEGON.- Instar, d'ofici i de manera immediata, a l'expedició de certificats de nul·litat de les sentències promulgades pel Tribunal Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, el Tribunal d'Ordre Públic, així com els Tribunals de Responsabilitats Polítiques i Consells de Guerra constituïts per motius polítics, ideològics, de consciència o creença religiosa. Així mateix, es faci constar en els expedients judicials corresponents la nul·litat de la sentència.
 • TERCER.- Instar, d'ofici i de manera immediata, el Ministeri de Justícia a l'expedició de les declaracions de reconeixement i reparació personal previstes a l'article 5.4 de la Llei de Memòria.
 • QUART.- Instar, d'ofici i en paral·lel al que indica el punt anterior, i també en compliment de l'article 5.4 de la Llei de Memòria Democràtica, el Ministeri de Justícia a la publicació de la nul·litat de la sentència a l'expedient judicial corresponent.
 • CINQUÈ.- Demanar al Govern espanyol que, en virtut de la nova legislació, la declaració d'il·legalitat i il·legitimitat del règim i la consegüent nul·litat de les sentència, realitzi un acte formal de desgreuge envers el Molt Honorable President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, sentenciat a mort per judici sumaríssim i assassinat pel feixisme el 15 d'octubre de 1940. Que aquest reconeixement i desgreuge es faci extensiu envers el poble de Catalunya tenint en compte que Lluís Companys n'era el president elegit democràticament.
 • SISÈ.- Construir, en el menor termini de temps possible i d'acord amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica un grup de treball que acordi els termes en què es durà a terme l'acte solemne.
 • SETÈ.- Promoure des de l'Ajuntament de Premià de Mar tot un seguit d'actes i xerrades per tal de donar a conèixer la Memòria Històrica de Premià de Mar, donat que va ser seu important de fets de l’època i conèixer persones i històries molt rellevants de l’època.
 • VUITÈ.- Traslladar els següents acords al Govern espanyol, al Departament de Justícia i als grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés dels Diputats, així com l'Associació Cultural Hèlios Gómez, a l'Associació per la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

^