Acords del ple municipal del mes de febrer de 2023
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
16 FEBRER 2023

El ple municipal ordinari del mes de febrer es va celebrar el dimecres 15 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació Agenda 2030 Premià de MarL'Agenda 2030 de Premià de Mar és el full de ruta que les Nacions Unides van marcar per a totes les organitzacions i administracions públiques del planeta amb la finalitat que l'acció humana respongui al desenvolupament sostenible. Es tracta d'un pla d'actuacions a curt, mig i llarg termini que contribueixi a una millor qualitat de vida a la Terra tant a nivell ambiental com social, econòmic o de governança. Amb l'aprovació d'aquest document l'Ajuntament de Premià de Mar s'alinearà a favor d'aquesta proposta que des de fa uns anys ja estan executant molts governs del món. D'altra banda, l'Ajuntament també vol aprovar aquesta Agenda 2030 com a pauta de referència i denominador comú per a la redacció dels futurs Plans d'Actuació Municipals i altres plans sectorials que hom proposi.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Adjudicació contracte servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residusS'adjudica el contracte del Servei de Neteja viària, neteja de platges  i recollida de residus a l'empresa ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL amb un percentatge de baixa ofert del 3,04% sobre el pressupost base de licitació.

Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i de Cs, els contraris de CP-AMUNT i les abstencions de PECP.Modificació de l'Ordenança fiscal 2.4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per l'any 2023 i següentsAdaptació dels els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment del meritament d'acord als nous valors inclosos a l'article 71 de la Llei de 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Aprovació Agenda Urbana Local de Premià de Mar Es tracta de l'aprovació de l'Agenda Urbana de Premià de Mar, document de planificació estratègica, amb coherència amb les agendes internacionals i amb el marc estratègic estatal i català, com a eina per a afrontar els reptes de la ciutat amb la finalitat d'establir el full de ruta del desenvolupament sostenible, inclusiu, resilient i innovador de la ciutat en l'horitzó 2030

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Mocions no resolutives Moció presentada pel grup municipal PECP per assolir l'objectiu amiant zero a Premià de MarEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • “Primer.- Demanar suport a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i al govern de l'Estat per poder elaborar un cens d'instal·lacions d'amiant a la ciutat i establir un pla d'acció per retirar l'amiant que pugui restar instal·lat als edificis públics municipals.
 • Segon.- Instar al Consell Municipal de Salut a debatre aquest tema i promoure una campanya informativa a tota la població per estendre el coneixement d'aquesta problemàtica.
 • Tercer.- Instar a l'Ajuntament de Premià de Mar a fer una campanya d'informació i sensibilització sobre els riscos de l'amiant, especialment adreçada a les comunitats i propietats particulars on es detectin instal·lacions que continguin aquest material.
 • Quart.- Crear i fer difusió d'un programa d'ajuts a les comunitats privades i propietaris perquè puguin sufragar part del cost que suposi la retirada de l'amiant i el fibrociment present en algun dels elements de l'edificació.
 • Cinquè.- En relació a la presencia de fibrociment a les canonades d'aigua potable de Premià de Mar:
  • A) Requerir a SOREA que informi als tècnics de l'ajuntament de totes les actuacions en que es manipulen elements de fibrociment, garantint que es duguin a terme amb la certificació dels plans d'actuació puntuals, així com de l'emmagatzematge dels residus.
  • B) Que la retirada de qualsevol estructura de fibrociment es faci en condicions de màxima seguretat i que compleixi el Real Decret 396/2006 i la directiva 2009/148/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball, incloent-hi totes les prescripcions de seguretat i molt especialment l'aspirat i neteja posterior.
  • C) Requerir a SOREA una analítica, realitzada per laboratoris independents, sobre la quantitat de partícules d'AMIANT presents en l'aigua del nostre municipi, així com la seva perillositat per a la salut dels ciutadans.
 • Sisè.- Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria de salut pública i medi ambient de la Generalitat de Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea, a la FMC i l'ACM i a les Associacions de Veïns i Veïnes de Premià de Mar i als membres del Consell Municipal de Salut.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.  Moció presentada pel grup municipal PECP per  millorar les polítiques de seguretat al municipi  El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • 1. “Que es potenciï la seguretat ciutadana en l'àmbit municipal. Reforçant les polítiques de seguretat amb la presencia i reforç de la plantilla d'educadors de carrer i altres agents socials, per tal de poder realitzar intervencions conjuntament amb les patrulles de proximitat.
 • 2. Modificar la composició de la junta local de seguretat per incorporar altres agents de seguretat com som els responsables de serveis socials, educació i els educadors de carrer.
 • 3. Crear un consell de seguretat amb la presencia dels membres de la junta local de seguretat i la participació de representants de tots els partits polítics del consistori, entitats locals i associació de veïns i veïnes.  
 • 4. Que s'incorporin a la Memòria Anual de la Policia Local els indicadors establerts al pla local de seguretat.
 • 5. Que en el marc del Consell de Seguretat es faci el seguiment de les 50 accions concretes que recull el Pla Local de Seguretat.”

Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT, Cs i PECP i els contraris de JXCAT-PDECAT i del PSC-UxP-CP. Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-AM per la creació d'un programa de reinserció laboral per a majors de 45 anysEl grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • “Primer.- Dissenyar i posar en marxa un programa específic per a la reinserció laboral per a majors de 45 anys del nostre municipi.  
 • Segon.- Incloure dins del disseny d'aquest programa accions de formació especifiques per aquest col·lectiu, tant pel que fa a l'adquisició de noves habilitats i coneixements com pel que fa al mateix procés de recerca de feina.  
 • Tercer.- Incloure dins del disseny d'aquest programa un servei d'acompanyament i orientació per a la seva reinserció laboral.  
 • Quart.- Coordinar amb l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) les accions formatives i de reinserció.  
 • Cinquè.- Estudiar la possibilitat d'establir un servei permanent per a la reinserció laboral de persones aturades majors de 45 anys.  
 • Sisè.- Fer difusió suficient perquè totes les persones susceptibles de beneficiar-se d'aquest programa hi puguin accedir.  
 • Setè.- Comunicar aquest acord al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat Catalunya, al Servei d'Ocupació de Catalunya, i al Consell Comarcal del Maresme.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.  Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per impulsar mesures que facin de Premià de Mar una ciutat amiga de la infànciaEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • “1. Que l'equip de govern municipal i la resta de grups que s'adhereixin a aquesta moció treballin per fer una realitat el Pla local d'infància i adolescència de Premià de Mar el més aviat possible.
 • 2. Que l'equip de govern municipal i la resta de grups que s'adhereixin a aquesta moció treballin per impulsar una comissió o taula promotora de Premià de Mar com a Ciutat Amiga de la Infància, que agrupi diferents àmbits associatius relacionats amb la infància i adolescència, a les regidories que es considerin necessàries per tirar endavant aquest projecte i als diferents grups municipals.  
 • 3. Que l'equip de govern municipal i la resta de grups que s'adhereixin a aquesta moció treballin per elaborar un mapa de recursos de joc infantil de Premià de Mar per fer un primer diagnòstic del seu equilibri territorial, de l'estat actual de tots els recursos existents i necessitats de reforma o modificació per fer-los 100% inclusius.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per ampliar el servei d'intervenció socioeducativa (SIS) per a infants i adolescents en situació de riscEl grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:

 • 1. “Implementar la línia 4; dels adolescents/joves entre els 16 i els 18 anys, ja que necessiten la continuïtat per a fer la inserció a nivell acadèmic i/o a nivell laboral.
 • 2. Integrar també en el SIS els nadons que no arriben a l'any, que estiguin en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió per intervenir el més aviat possible. Així com també integrar-los, en funció de la seva especificitat, en la bressol municipal.
 • 3. Ampliar la vinculació a activitats normalitzades com poden ser el camp dels esports, el teatre, la música… per vehicular-se socialment.
 • 4. Millorar la coordinació de les educadores del SIS amb els altres referents educatius del municipi.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

^