Acords del ple municipal del mes d'abril de 2023
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
27 ABRIL 2023

El ple municipal ordinari del mes d'abril es va celebrar el dimecres 26 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Reglament de control intern de l'Ajuntament de Premià de MarL'Ajuntament de Premià de Mar va aprovar un reglament de control intern a l'exercici 2019. Aquest reglament regula la funció interventora i la funció de control financer. Després de 3 anys de la seva implantació s'han detectat mancances i millores que es volen introduir en aquest nou Reglament de Control Intern per l'Ajuntament de Premià de Mar. Atès el volum i les característiques dels expedients a fiscalitzar, és necessari implantar un procediment de fiscalització limitada prèvia de tota despesa i ingrés obtingut per aquesta Corporació, així com la regulació de la fiscalització plena posterior, per tal de millorar l'eficàcia de la gestió dels mateixos i facilitar als Òrgans de Govern Municipals una informació precisa per garantir que els acords s'adopten de conformitat amb la normativa legal.

Aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.Modificació pressupostària núm. 7 de suplement de crèdit finançat amb baixesAquest expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit finançat amb baixes, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària al cost pel projecte del centre d'empreses i pels jocs infantils de la Plaça Can Boter.  

Aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de JxCAT-PDeCAT, del PSC-UxP-CP i de Cs, i les abstencions d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT i de PECP.Modificació pressupostària núm. 8 per crèdit extraordinari finançat amb baixesAquest expedient de modificació pressupostària de suplement de crèdit finançat amb baixes, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària al cost per l'adequació de l'edifici del carrer Miquel Moragas, 12 (antic arxiu).

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Modificació pressupostària núm. 9 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generalsAquest expedient de modificació pressupostària per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, es porta a aprovació per dotar de consignació pressupostària l'expropiació de Can Sanpere.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació comptes gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona exercici 2022Es proposa al Ple Municipal, l'aprovació de comptes de gestió recaptatòria de l'ORGT per a l’ exercici  2022.  L'Organisme de Gestió Tributària de Barcelona remet els comptes de gestió i recaptació de l'exercici 2022, de l'Ajuntament de Premià de Mar i de Premià Serveis Municipals SL, corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats, així com les multes de circulació per sancions imposades per l'Ajuntament de Premià de Mar, informat favorablement.

Aprovades amb els vots favorables de tots els grups municipals.Imposició sanció per infracció de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals(Se'n presenten dues que obtenen la mateixa votació)

L'article 65.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals atribueix al Ple municipal la competència per resoldre procediments sancionadors quan es tracta d'infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.  

Aprovades amb els vots favorables dels grups municipals de JxCAT-PDeCAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i de Cs, i les abstencions de CP-AMUNT i de PECP.  Autorització compatibilitat funcionària de carreraAutoritzar a empleada d'aquesta corporació la compatibilitat per l'activitat professional.

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l'any 2023Prestar el servei “Punt d'Acollida”, que facilita informació, orientació i assessorament a la població, derivacions a serveis i recursos i implementa els mòduls formatius definits al reglament d'acollida.  

Aprovat amb els vots a favor dels grup municipal de JXCAT-PDECAT, d'ERC-JxP-AM, del PSC-UxP-CP i de Cs i les abstencions de CP-AMUNT i de PECP.

MOCIONS NO RESOLUTIVES   Moció presentada pel grup municipal ERC-JxP-AM de suport a la renda bàsica universal al pla pilot de la renda bàsicaEl grup municipal ERC-JxP-AM proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:  

 • “PRIMER.- Manifestar el suport públic a la renda bàsica universal, reconeixent-la com a mesura adequada per promoure la igualtat efectiva i la llibertat real de les persones.
 • SEGON.- Donar suport públic al Pla pilot de la renda bàsica universal impulsat per la Generalitat de Catalunya.  
 • TERCER.- Promoure el coneixement de la renda bàsica universal entre la població del municipi, de forma coordinada amb la Generalitat de Catalunya i les entitats socials.  
 • QUART.- Expressar la voluntat de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en la implementació del Pla pilot de la renda bàsica universal, prenent en consideració que no és possible sol·licitar proactivament la participació en el Pla pilot.  
 • CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”

No aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'ERC-JxP-AM, CP-AMUNT i PECP i els contraris de JxCAT-PDeCAT, PSC-UxP-CP i Cs.Moció presentada pel grup municipal PECP per un municipi lliure de tràfic de dones, nenes i nens destinats a l'explotació sexual  El grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:  

 • “1. Que l'Ajuntament de Premià De Mar s'adhereixi a la a la Xarxa De Municipis Lliures de Tràfic i Prostitució. RedLibreTrata: https://redlibretrata.wordpress.com/  
 • 2. Instar que s'apliquin ordenances que prohibeixin l'explotació sexual i la mercantilització d'éssers humans, penalitzant solament la demanda, atenent i protegint les dones que sofreixen aquesta situació.  
 • 3. Actualitzar l'ordenança de lluita contra la violència de gènere, incloent-hi les víctimes d'explotació sexual, perquè optin amb accés ràpid a les ajudes econòmiques i residencials, ajudant-les a començar de zero, oferint atenció psicològica, orientació laboral i formativa.  
 • 4. Instar que es dissenyi una campanya periòdica de sensibilització dirigida a la ciutadania per a lluitar contra el tràfic i l'explotació sexual a través de la deslegitimació social i pública dels prostíbuls, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.  
 • 5. Garantir que l'Ajuntament de Premià de Mar no dirigirà mai i en cap cas la seva acció contra les dones prostituïdes ni víctimes de tràfic, sinó que, en col·laboració amb les diferents administracions (Central i Autonòmica), els serà suport i proveirà de fons per a serveis socials integrals amb el propòsit de dirigir-los a qualsevol víctima de tràfic o explotació sexual independentment de la seva situació administrativa.
 • 6. Procurar formació específica per a les professionals de l'àrea d'Igualtat, Serveis Socials i Serveis policials amb la finalitat de poder donar una atenció coordinada i integral. Potenciar l'anomenada Atenció Itinerant, amb l'objectiu d'arribar a les dones que d'una altra manera no puguin accedir als recursos.  
 • 7. Traslladar aquests acords a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic, a les diferents associacions feministes de Premià de Mar, a la Conselleria d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.”

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Moció presentada pel grup municipal PECP en commemoració del 92è aniversari de la Segona RepúblicaEl grup municipal PECP proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:  

 • “PRIMER. Reivindicar la vigència dels valors republicans com la llibertat, la igualtat, la fraternitat, la pau, la sobirania popular, la justícia social, el laïcisme, o la plurinacionalitat de l'Estat, i reafirmar el compromís del mon local en la seva defensa, així com en el desenvolupament de nous drets, com la protecció de la natura i el clima.  
 • SEGON. Donar suport als possibles actes ciutadans o institucionals que s'organitzin al nostre municipi en motiu d'aquest esdeveniment. En particular, donar rebuda a la “Marxa 0 de la retirada 2022, que passarà pel nostre poble el divendres 28 d'abril.
 • TERCER. Instar al govern municipal a que, per commemorar el fet històric de la proclamació de la Segona República el 14 d'abril de cada any, es faci exposició pública de l'ensenya republicana a la plaça de la Vila.  
 • QUART. Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d'Estat i en conseqüència el dret a escollir-ne el cap d'Estat.  
 • CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i Diputades, al Senat, al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, a l'Associació d'Ex-presos Polítics del Franquisme i principals entitats memorialistes de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya FMC i ACM.”

Aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de JxCAT-PDeCAT, d'ERC-JxP-AM, de CP-AMUNT, del PSC-UxP-CP i de PECP i els contraris de Cs. Moció presentada pel grup municipal CP-AMUNT per l'ampliació i/o creació d'un centre de dia com a servei d'acolliment diürn per a persones grans que ho necessitin  El grup municipal CP-AMUNT proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:  

 • “Primer: Estudiar la ubicació de nous espais, seguint el model Respir per a l'atenció de persones grans que demanen aquest servei.  
 • Segon: Estudiar la possibilitat de crear un Centre de Dia públic en el nostre municipi per desenvolupar un programa de prevenció, promoció de l'autonomia i atenció a la dependència per millorar la qualitat de vida de les persones grans
 • Tercer: Prioritzar la màxima implicació de Benestar Social i Salut dins el Centre de Dia.  
 • Quart: Millorar els equips pluridisciplinars en la intervenció del Centre de Dia amb les figures de: atenció geriàtrica, higienicosanitari, animació sociocultural, terapia ocupacional, fisioterapia…”  

Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

^