Proposta Civisme i Bon Veïnatge 4
34. Educació, civisme i espai públic: Estudiar i realitzar l'avantprojecte per implantar un sistema de gestió municipal de tinença d'animals de companyia (especialment gossos)
Imprimir
Propostes pressupost participatiu 2018
 
 • Per protegir i agrair aquells propietaris que es comporten responsablement, i també denunciar i donar visibilitat als que no ho fan.


  La formació contínua i durant tota la vida en valors, impartida en tots els àmbits (escolar, familiar, institucional, etc.) és el principal element de cohesió entre les persones, fins i tot més que la capacitat d'adquirir competències i habilitats, que en el seu conjunt, és la millor manera coneguda de garantir de forma cohesionada la formació de persones lliures, crítiques, solidàries, capaces i cíviques.

  Per això l'educació hauria de ser un servei de responsabilitat exclusivament pública de gestió professional consensuada, on col·laborin o s'impliquin contínuament els millors i més contrastats currículums tècnics, però amb el tamís del compromís social que requereix tot el que és públic, ja que per sobre de cap altre servei bàsic, és a les seves mans l'èxit futur d'una societat civil avançada.

  Com a part de l'exposat i en concret, Què puc demanar a aquest Ajuntament per a aquest proper pressupost participatiu? Per aquest 2018, em referiré a l'educació en l'àrea de civisme, a l'espai públic de Premià de Mar. En concret a petits conflictes que generen malestar ciutadà relacionats amb la tinença d'animals de companyia.

  Els que aparentment més soroll generen són els gossos, potser perquè són els més visibles (desconec si existeix algun cens municipal fiable), i com és el cas em referiré al respecte i l'educació cívica que crec només implica a una petita minoria dels propietaris, que no contemplen adequadament les bones pràctiques en la cura d'aquests éssers vius.

  Els abandonaments, els maltractaments, la lleugeresa amb què es prenen decisions tan importants, i també l'incivisme que alguns propietaris es veuen obligats a practicar per no assumir certes incomoditats (per exemple la neteja de les deposicions fetes en llocs no adequats). Alguns d'aquests fets són els que m'agradaria posar en la taula de propostes, per protegir i agrair a aquells que es comporten responsablement, i també denunciar i donar visibilitat als que no ho fan.

  Entenc que les mascotes, aporten molt al benestar fins i tot a l'equilibri de moltes famílies, com en molts casos també a persones soles, per això penso que es podria millorar, donant al tractament del tema, un altre enfocament més educatiu i de compromís.

  Crec que existeixen experiències en alguna altra població, en la qual mitjançant un registre d'ADN i un xip segur i més fàcilment detectable que l'habitual que s'implanten als animals, és possible identificar moltes situacions com les descrites, però en el nostre cas, perquè entrin en el camí de solució, manquen recursos (humans, materials, econòmics i sobretot normatius).

  De totes maneres, es podria contactar amb aquestes poblacions per conèixer les seves experiències, perquè permeti identificar millores per a un nou desenvolupament normatiu, per descomptat consensuat entre les parts implicades.

  Entenc que els recursos tècnics i materials necessaris s'haurien de cobrir telemàticament, per exemple els de registre, filiació mitjançant xip, lectura i seguiment sanitari, control fiscal, gestió d'incidències i sancions, reeducació i inserció (propietaris i animals), segur que n'hi ha molts més (lògicament no sóc expert).

  El sistema podria ser cofinançat, per exemple, mitjançant l'establiment d'una taxa de pagament trimestral, que cobrís la part més important del cost del sistema, aquesta part seria a satisfer pels propietaris dels animals, i una altra part més reduïda, amb càrrec als futurs pressupostos participatius de tots els ciutadans del municipi.

  Després en funció del progrés i del perfeccionament del sistema, el pressupost es podria adaptar o reduir any a any, tenint en compte també les situacions de protecció especial (exemple persones majors o amb minusvalideses amb animals de companyia i en situació precària).

  Per tot això proposo que amb càrrec al pressupost participatiu 2018, es realitzi l'estudi i l'avantprojecte d'implantació d'un possible sistema (a batejar), elaborat per experts en la matèria, jo no tinc ni idea de l'ordre de magnitud del seu cost, però per a aquest tipus d'estudis d'avaluació en altres matèries diferents, se solen licitar amb un pressupost d'uns 12.000 €. (equivalent a 3 mesos de treball de 2 experts).

  Proposta per al pressupost participatiu 2018 (Àrea civisme i espai públic).

  .

 • ►20.000€

 • .

  Comentari tècnic:

  Elaboració d'un estudi i projecte en relació a la situació actual de les problemàtiques que comporta la tinença d'animals domèstics a la convivència a  Premià de Mar. Identificació de problemàtiques i solucions sostenibles , d'acord a experiències amb èxit d'altres indrets.

  .

^