Mobilitat

És un dels pilars essencials de la gestió urbana, encarregat de planificar, regular i millorar el moviment de persones i vehicles dins la ciutat. La seva missió principal és assegurar un sistema de transport eficient, segur i sostenible, adaptat a les necessitats de tots els ciutadans.

 Objectius principals de la Mobilitat

  • Promoció del transport sostenible: Fomentar l'ús del transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu, reduint la dependència del vehicle privat. Aquest objectiu busca disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica, contribuint així a un entorn més saludable.
  • Seguretat viària: Implementar mesures per millorar la seguretat de tots els usuaris de la via, des de conductors fins a vianants i ciclistes. Això inclou el disseny de vies segures, la instal·lació de senyalització adequada i la promoció d'una conducció responsable.
  • Gestió del trànsit: Optimitzar el flux de vehicles a través de la ciutat per minimitzar els embussos i millorar la fluïdesa del trànsit. Aquesta gestió inclou el control dels semàfors, la planificació de rutes alternatives i l'ús de tecnologies intel·ligents de trànsit.
  • Accessibilitat universal: Assegurar que totes les infraestructures de transport siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, incloent rampes, ascensors i vehicles adaptats. L'objectiu és garantir que tothom pugui desplaçar-se amb facilitat i seguretat.
  • Planificació urbana: Integrar les necessitats de mobilitat en el disseny urbanístic de la ciutat, creant espais que facilitin el moviment eficient de persones i mercaderies. Això implica la col·laboració amb altres departaments municipals i amb la ciutadania.

 Serveis destacats de Mobilitat

  • Transport públic: Gestió i optimització dels serveis d'autobusos, trens, tramvies i metro, assegurant una cobertura adequada i una freqüència òptima.
  • Infraestructures per a bicicletes: Creació i manteniment de carrils bici segurs i ben connectats, així com la instal·lació d'aparcaments per a bicicletes.
  • Zones de vianants: Ampliació i millora de les zones destinades exclusivament als vianants, fomentant un entorn urbà més agradable i segur per caminar.
  • Aparcaments: Gestió de les zones d'estacionament, incloent la creació de pàrquings dissuasius i l'optimització de les zones d'aparcament regulat.
  • Programes educatius: Campanyes de sensibilització i educació viària dirigides a escolars i ciutadania en general per promoure hàbits de mobilitat segurs i sostenibles.


La Mobilitat és un aspecte fonamental per al desenvolupament sostenible i la qualitat de vida urbana. Una bona gestió de la mobilitat contribueix a una ciutat més eficient, segura i respectuosa amb el medi ambient, afavorint el benestar de tots els seus habitants.

Destaquem:
 
 
Imatge del Dia Sense Cotxes de 2022
La carretera Nacional II s'obrirà a la ciutadania diumenge vinent, 17 de setembre, i quedarà lliure de vehicles des de les 9 i fins a les 15 h, i des de Montgat fins a Vilassar de Mar.Més informació...
 
^