Urbanisme i espai públic
Portada Urbanisme, Espai Públic i Habitatge Habitatge Borsa de mediació al lloguer social
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Borsa de mediació al lloguer social
Què és?

És un servei totalment gratuït, tant per als llogaters com per als propietaris. Facilita el contacte entre oferents i demandants d'habitatge, i no finalitza quan es signa el contracte, sinó que també es fa un seguiment i es solucionen possibles incidències entre propietaris i llogaters fins que es fa la resolució del contracte.
La borsa actua com a mediadora entre propietaris de habitatges i llogaters; els dona confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges, negocia les rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l'habitatge més adequat per a cada unitat de convivència. També ofereix orientació en els diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de llogar un habitatge.

Avantatges pel llogater:

No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena. Tindreu una assegurança multirisc gratuïta. Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes. La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges.

Qui pot demanar:

Per optar als pisos disponibles és necessari tenir més de 18 anys, disposar d'ingressos estables demostrables, no tenir cap habitatge en propietat, acceptar les condicions de seguiment, no constar inscrit a cap fitxer de morositat. (ASNEF) i estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot fer:

Durant tot l'any.

Com es pot tramitar:
 • Presencialment: Aportant la documentació necessària a la nostra oficina.
  Documentació necessària:
  • DNI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
  • Contracte de treball (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
  • 3 últimes nòmines (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
Avantatges per al propietari:
 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Durant els anys de contracte, tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
 • Durant els anys de lloguer tindreu una assegurança gratuïta de defensa jurídica, en cas d'impagament.
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges. Cobertura de 6 mensualitats de rendes impagades, en cas de desnonament per impagament de rendes.
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.
Si voleu adscriure el vostre pis al Programa de Mediació d'Habitatge:
 • Concertar entrevista al servei d'habitatge.
 • Documentació que cal:
  • DNI, NIE o passaport dels propietaris.
  • Escriptura de l'habitatge.
  • Cèdula d'habitabilitat.
  • Últim rebut de l'IBI.
  • Últim rebut de la comunitat de propietaris.
  • Últimes factures dels subministres ( electricitat, aigua i gas )
  • Certificat de la Instal·lació elèctrica ( butlletí “blau”)
  • Últim rebut del servei de manteniment de la caldera o escalfador.
  • Certificat d'eficiència energètica.
 • S'haurà de programar també una visita al pis.
 • Un cop s'hagi pactat la renda de lloguer, el propietari signarà el corresponent contracte
 • Més informació: Agencia d'Habitatge de la Generalitat

.

^