Portada Regidors Regidors Mandat 2019-2023 Antoni Subirà Comas
(JxCAT-PDeCAT) 2019-2023
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Antoni Subirà Comas
(JxCAT-PDeCAT) 2019-2023

ANTONI SUBIRÀ COMAS

1r tinent d´alcalde, PRESIDENT de l´Àrea de Territori, DELEGAT d´Urbanisme, Via publica, Llicències, BrigadaMunicipal, Cementiri, Medi Ambient, Mobilitat i Policia les següents facultats de gestió: 
Estudi, proposta, organització, i execució de les matèries següents:
 • Planejament urbanístic: supramunicipal, municipal i derivat
 • Infraestructures generals del territori: Port, Carretera N-II, Estació, nova estació, etc.
 • Gestió urbanística
 • Guals i reserva d´aparcaments
 • Ocupació de la via pública
 • Llicències urbanístiques: obres majors, obres menors, primera ocupació, serveis, etc.
 • Relacions amb les empreses de subministraments elèctric, telefonia, gas, aigua, etc.
 • Brigada municipal d'obres
 • Projectes d'obres municipals
 • Activitats ambientals, recreatives, comercials i qualsevol altre sectorial vinculada
 • Transports
 • Promoció i gestió d´aparcaments municipals
 • Relacions amb el parc de bombers i amb la Creu Roja
 • Serveis plens de neteja. Neteja viària i d´edificis municipals i recollida d´escombraries i de residus industrials
 • Vigilància de l´evacuació i tractament d´aigües residuals i el sanejament i l´adequació de les platges i aigües litorals
 • Relació amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, Agència de Residus de Catalunya....
 • Energies alternatives
 • Pla d´usos de serveis de temporada a les platges
 • Brigada de jardineria
 • Conservació i vigilància de parcs i jardins. Reg de la via pública. Tractaments fitosanitaris
 • Campanyes ciutadanes d´educació i sensibilització mediambiental
 • Sanitat ambiental
 • Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
 • Animals domèstics (cens, denúncies, llicències, recollida...)
 • Inspeccions sanitàries de solars
 • Seguretat ciutadana
 • Proposar la iniciació i l´aprovació dels expedients de contractació que s´impulsin des de la seva regidoria
 • Gestió de les sol·licituds i obtenció de totes les subvencions d'entitats públiques o privades relacionades amb les mateixes delegacions
I delegar-li de forma específica l´exercici de les següents atribucions:
 1. Dictar ordres d´execució per fer complir el deure legal de conservació i rehabilitació del sòl i les obres, i per enderrocar o reparar els immobles que estiguin en estat ruïnós i les que derivin de qualsevol altra de les matèries delegades.
 2. Imposar multes coercitives i mesures cautelars en l´àmbit de les matèries delegades.
 3. Conèixer i resoldre els expedients en matèria d´intervenció per restablir la legalitat urbanística vulnerada.
 4. Atorgar llicències urbanístiques d´obres menors, de serveis i d´altres elements visibles des de la via pública, quan aquesta competència no estigui atribuïda a la Junta de Govern Local en resoldre´s conjuntament amb d´altres llicències.
 5. Requerir el compliment de les prescripcions o condicions de les llicències urbanístiques, d´activitats i d´espectacles públics i activitats recreatives.
 6. Resoldre sobre la validesa i eficàcia de les comunicacions prèvies d´obres, primera ocupació, prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles públics i activitats recreatives.
 7. Atorgar llicències d´ocupació de la via pública.
 8. Atorgar llicències de guals i reserva d´aparcament.
 9. Aprovar la devolució de les fiances dipositades, quan hagi estat l´òrgan que va determinar el seu dipòsit.
 10. Incoar i resoldre els expedients sancionadors en matèria d´urbanisme, prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles públics i activitats recreatives, ocupació de la via pública, guals i reserves d´aparcament, neteja i gestió de residus, medi ambient i salut pública.
 11. Atorgar llicències de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
 12. Incoar i resoldre els expedients sancionadors per infraccions als preceptes de la Llei de Seguretat Viaria i Reglament de desplegament i per infracció dels Reglaments i/o Ordenances municipals respecte als que l´alcalde tingui la competència.

+ INFORMACIÓ

Professió:

Arquitecte autònom

Correu-e:

subiraca@premiademar.cat

Biografia

Va néixer a Premià de Mar el 7 desembre del 1965. Arquitecte Tècnic i postgrau en Enginyer de l'edificació.

Ha treballat en empreses de serveis i construcció i actualment és autònom.

Es regidor (JxCAT-PDeCAT) des de 2011.

Declaracions: 
Retribució:
27.880€ bruts/anuals (dedicació parcial: 68%)
Destaquem:
 
 
 
Agenda
DIMECRES
29
GENER
13:00 h
(*fins al 2-9-2020)
Agenda
DIMECRES
29
GENER
17:00 h
(*fins al 15-7-2020)
Agenda
DIMECRES
29
GENER
18:00 h
(*fins al 15-7-2020)
Servei de Promoció Econòmica
DIMECRES
19
FEBRER
18:30 h
(*fins al 16-9-2020)
^