Serveis, ajuts i tràmits
Població en general

AjudsAjuts econòmics a famílies en risc d'exclusió

Renda mínima d'inserció (PIRMI): La renda mínima d'inserció és una prestació econòmica assistencial de caràcter diferencial o complementari de tracte periòdic. Té com a finalitat ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida quotidiana, i està subjecte a la seva inserció o reinserció social i laboral..

Dependència

Programa d'Atenció a la Dependència: Regular les condicions bàsiques per promocionar l'autonomia personal i la protecció de les persones en situació de dependència, d'acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

.

Infància i joventut

InfanciaPrograma d'Infància en Risc: Programa d'atenció i seguiment d'infants en risc social està adreçat a la població entre els 0 i 18 anys.

Ajuts menjador escolar Consell Comarcal del Maresme

Pla Local d'Absentisme: Garantir l'exercici del dret a l'educació i vetllar per l'aplicació de l'escolarització obligatòria

Entorn Jove - Centre Obert: Servei preventiu de presentació bàsica garantida, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i d'esbarjo i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

.

Nouvinguts

NouvingutsPla de Recepció i Acollida Municipal
Dóna atenció als nous ciutadans de Premià de Mar que necessiten informació, orientació i assessorament per moure's amb plena autonomia.

Punt d'Acollida

  • Tramitació dels informes d'habitatge previs per obtenir el permís de residència
  • Tramitació dels informes d'habitatge previs per obtenir el permís de reagrupament familiar.
  • Assessorament Jurídic d'estrangeria.

Servei de mediació intercultural (adreçat a persones nouvingudes)

Servei d'Habitatge

 
 
 
 
^