Plecs de clÓusules administratives generals i meses permanents
^