Portada Regidors Regidors Mandat 2015-2019 Antoni Subirà Comas
(PDeCAT) 2015-2019
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Antoni Subirà Comas
(PDeCAT) 2015-2019

Antoni Subirà i Comas

2n tinent d'alcalde. Àrea de Territori i Sostenibilitat Regidor DELEGAT dUrbanisme, Llicències, Cementiri, Medi Ambient, Mobilitat i Policia, COORDINADOR de les delegacions específiques de Via Pública, Parcs i Jardins i Litoral i platges, amb les següents facultats de gestió:

Estudi, proposta, organització, i execució de les matèries següents:

 • Planejament urbanístic: supramunicipal, municipal i derivat
 • Infraestructures generals del territori: Port, Carretera N-II, Estació, nova estació, etc.
 • Gestió urbanística
 • Guals i reserva d'aparcaments
 • Llicències urbanístiques: obres majors, obres menors, primera ocupació, serveis, etc.
 • Relacions amb les empreses de subministraments elèctric, telefonia, gas, aigua, etc.
 • Projectes d'obres municipals
 • Activitats ambientals, recreatives, comercials i qualsevol altre sectorial vinculada
 • Transports
 • Promoció i gestió d'aparcaments municipals
 • Relacions amb el Parc de Bombers i amb la Creu Roja
 • Serveis plens de neteja. Neteja viària i d'edificis municipals i recollida d'escombraries i de residus industrials
 • Energies alternatives
 • Campanyes ciutadanes d'educació i sensibilització mediambiental
 • Sanitat ambiental
 • Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
 • Inspeccions sanitàries de solars
 • Seguretat ciutadana
 • Proposar la iniciació i l'aprovació dels expedients de contractació que s'impulsin des de la seva regidoria
 • Gestió de les sol·licituds i obtenció de totes les subvencions d'entitatspúbliques o privades relacionades amb les mateixes delegacions

Delegat de forma específica l'exercici de les següents atribucions:

 1. Dictar ordres d'execució per fer complir el deure legal de conservació i rehabilitació del sòl i les obres, i per enderrocar o reparar els immobles que estiguin en estat ruïnós i les que derivin de qualsevol altra de les matèries delegades.
 2. Imposar multes coercitives i mesures cautelars en l´àmbit de les matèries delegades.
 3. Conèixer i resoldre els expedients en matèria d'intervenció per restablir la legalitat urbanística vulnerada.
 4. Atorgar llicències urbanístiques d'obres menors, de serveis i d'altres elements visibles des de la via pública, quan aquesta competència no estigui atribuïda a la Junta de Govern Local en resoldre's conjuntament amb d'altres llicències.
 5. Requerir el compliment de les prescripcions o condicions de les llicències urbanístiques, d'activitats i d'espectacles públics i activitats recreatives.
 6. Resoldre sobre la validesa i eficàcia de les comunicacions prèvies d'obres, primera ocupació, prevenció i control ambiental de les  activitats, espectacles públics i activitats recreatives.
 7. Atorgar llicències de guals i reserva d'aparcament.
 8. Aprovar la devolució de les fiances dipositades, quan hagi estat l´òrgan que va determinar el seu dipòsit.
 9. Incoar i resoldre els expedients sancionadors en matèria d'urbanisme, prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles públics i activitats recreatives, ocupació de la via pública, guals i reserves d'aparcament, neteja i gestió de residus, medi ambient i salut pública.
 10. Incoar i resoldre els expedients sancionadors per infraccions als preceptes de la Llei de Seguretat Viaria i Reglament de desplegament i per infracció dels Reglaments i/o Ordenances municipals respecte als que l'alcalde tingui la competència.

+ INFORMACIÓ

Professió:

Arquitecte autònom

Biografia

Antoni Subirà Comas. Neix a Premia de Mar el 7 desembre del 1965. Arquitecte Tècnic i postgrau Enginyer de l'edificació.

Va treballar en empreses de serveis i construcció i actualment és autònom.

Es regidor per CiU (CDC) des de 2011.

Declaracions: 

Retribució:

26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)
 
 
 
 
^