Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Caporal Policia Local
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
20 JUNY 2018
 • Presentació d'instància a l'OVAC:

  Per ser admès/a a les proves selectives els/les aspirants han de presentar a l’Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà (OVAC), conjuntament amb la sol·licitud la següent documentació:

  • Arxiu en format PDF. corresponent al certificat acreditatiu del nivell de coneixements de la llengua catalana establert a les bases
  • Arxiu en format PDF. corresponent al títol acadèmic.
  • Arxiu en format PDF. corresponent al currículum vitae de l'aspirant.
  • Declaració jurada relativa als punts b), c) i d) de la base tercera..

  Caldrà satisfer, dins el termini de presentació d'instàncies, els drets d'examen fixats a les ordenances fiscals vigents, que només seran retornats en el supòsit de renúncia a la participació, prèvia a la publicació de la llista d'admesos/es i exclosos/es.

  Les persones participants restaran exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixin actualització. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina documentació es tracta i en quin procediment es va aportar. Únicament hauran d'acreditar la seva condició i altres circumstàncies de les quals l'ajuntament no tingui constància. 

  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president/a de la corporació o l'autoritat delegada dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista d'admesos/es i d'exclosos/es. Aquesta resolució, així com la composició dels membres del tribunal qualificador es publicarà aquí mateix.

  El dia, l'hora i el lloc del començament de les proves es publicaran aquí mateix

  Es concedirà un període de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades

  Un cop publicats els resultats de la fase d'oposició, els/les aspirants que l'hagin superat, hauran de complimentar i presentar telemàticament el formulari que s'habilitarà aqui, amb les seves dades i adjuntar els fitxers amb l'autovaloració de mèrits, que podran descarregar prèviament a la mateixa web, així com els justificants dels mèrits al·legats, que no s'hagin acreditat anteriorment, en format PDF. No s'acceptaran documents que no estiguin en aquest format. 

  Anuncis

  Bases Caporal

  Bases Caporal

  Fitxer: anunci_bases_caporal.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 16
  Mida: 272.9 kB

  Anunci convocatòria Caporal

  Anunci convocatòria Caporal

  CATCert certifica que en data 29-06-2018 09:13:08 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 35.45 kB

  Resolució provisional admesos i exclosos Caporal

  Resolució provisional admesos i exclosos Caporal

  CATCert certifica que en data 03-08-2018 11:20:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 145.84 kB

  Resolució definitiva admesos i exclosos i designació tribunal Caporal

  Resolució definitiva admesos i exclosos i designació tribunal Caporal

  CATCert certifica que en data 04-10-2018 13:32:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 199.17 kB

  Anunci resultats prova coneixements i convocatoria entrevistes_Caporal

  Anunci resultats prova coneixements i convocatoria entrevistes_Caporal

  CATCert certifica que en data 26-10-2018 12:57:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 431.76 kB

  Anunci resultats prova psicotècnica_Caporal

  Anunci resultats prova psicotècnica_Caporal

  CATCert certifica que en data 07-11-2018 13:19:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 402.82 kB

  Anunci convocatòria entrevistes procés Caporal

  Anunci convocatòria entrevistes procés Caporal

  CATCert certifica que en data 28-11-2018 13:55:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 135.11 kB

  Excel Formulari valoració de mèrits


  ANUNCI aplaçament convocatòria entrevistes

  ANUNCI aplaçament convocatòria entrevistes

  CATCert certifica que en data 03-12-2018 10:04:10 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 180.22 kB

  Anunci convocatòria entrevista_Caporal

  Anunci convocatòria entrevista_Caporal

  CATCert certifica que en data 08-01-2019 12:15:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 188.67 kB


  ANUNCI resultat entrevista i resultat final_Caporal

  ANUNCI resultat entrevista i resultat final_Caporal

  CATCert certifica que en data 16-01-2019 10:02:31 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 328.73 kB


^