Resum del Ple 2014
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Resum del Ple ordinari del 16 d'abril de 2014
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
29 ABRIL 2014
 • SERVEIS ECONÒMICS

  TRESORERIA
  Donar compte al Ple de l'informe de la tresorera municipal sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions del primer trimestre 2014:
  Es dóna compte de l'informe emès per la tresorera municipal sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions del primer trimestre de l'any 2014 que conclou que el període mig de pagament de les obligacions és de 19,41 dies i el període mig del pendent de pagament és de 8,96 dies. Es tracta d'un informe legal preceptiu que, després de donar compte al Ple, s'ha de trametre al Ministeri d'Economia i Hisenda i al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

  Intervé el tinent d'alcalde i regidor delegat de Serveis Econòmics de l'Ajuntament per explicar el contingut de l'informe i el sr. alcalde per felicitar la tasca dels responsables de l’àrea econòmica de l'ajuntament atès que s'ha reduït el termini de pagament de 141 dies (quart trimestre de 2011) als 19,41 dies actuals.

  Compte de gestió recaptatòria de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) del 2013:
  S'aprova el compte de recaptació corresponent a l'exercici 2013, formulat per l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, que efectua, per conveni amb l'Ajuntament, la recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament, amb el resultat corresponent a l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

  .

  RECURSOS HUMANS

  Donar compte del decret Alcaldia de data 21.03.14: Cessament de la directora del Museu de l'Estampació de Premià de Mar:
  Es dóna compte del decret d'alcaldia, de data 21.03.2014, de cessament, a petició pròpia, de la directora del Museu de l'Estampació de Premià de Mar que era personal eventual de l'Ajuntament.

  Donar compte de l'informe de Recursos Humans sobre el compliment del número de personal eventual segons la Llei 27/2013
  Es dóna compte de l'informe del departament de Recursos Humans de l'Ajuntament que acredita que es compleix amb el nombre màxim de llocs de treball ocupats per personal eventual fixat en la Llei 27/2013, atès que el número màxim que li correspon a l'Ajuntament de Premià de Mar, per tram de població, seria de 7 i actualment l'Ajuntament té 4 llocs de treball ocupats per personal eventual.

  Reconeixement de triennis del cap de Gabinet d'Alcaldia:
  Es reconeixen els triennis consolidats pel cap de Gabinet de l'alcaldia, personal eventual de l'Ajuntament. Aquest reconeixement és preceptiu d'acord amb la legislació aplicable.

  .

  SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

  CULTURA
  Conveni de cessió de les sales de l'Espai l'Amistat de l'Associació Cultural Centre l'Amistat:

  S'aprova el conveni amb l'Associació Cultural Centre l'Amistat que regula la cessió de la sala-teatre de l'espai l'Amistat. Aquesta cessió ja estava fixada en l'escriptura de permuta subscrita amb l'Associació però en el conveni s'incrementen els dies de cessió passant de 8 fixats en l'escriptura de permuta a 10 anuals. També es regulen diverses obligacions a complir per l'Associació durant la utilització de la sala.

  .

  SERVEIS TERRITORIALS

  Donar compte de l'acord  de la Junta de Govern Local de data 26.03.14: Aprovació inicial del projecte de supressió de barreres arquitectòniques del sector sud de Can Farrerons (Gran Via de Lluís Companys, tram ctra. Vilassar de Dalt/pl. Dr. Ferran):
  Es dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, d'aprovació de la documentació tècnica perceptiva per a l'execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques del sector sud de Can Farrerons (Gran Via de Lluís Companys, tram carretera de Vilassar de Dalt- plaça Doctor Ferran). El pressupost de les obres, IVA inclòs, és de 326.925,13€.

  .

  MOCIONS

  Moció presentada per tots els grups municipals per al reforç informatiu de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Premià de Mar

  La moció conjunta de tots els grups municipals mitjançant la qual s'activaran un seguit de mesures encaminades a facilitar que els ciutadans tinguin un millor coneixement dels punts, mocions i preguntes que es tracten als plens municipals. L'acord implica que des de la Secretaria de l'Ajuntament es farà i publicarà un resum previ dels punts de l'ordre del dia, de les propostes d'acord de les mocions i el text íntegre de les preguntes. De la mateixa manera, la Secretaria publicarà en el termini màxim d'una setmana un resum de la sessió amb les resolucions aprovades i els posicionaments dels partits en cada punt. Finalment, el públic trobarà l'ordre del dia del Ple a la sala de sessions. Tot i que la moció, presentada inicialment per Crida Premianenca en el ple de març, arribava de la mà de tots els grups, en la seva discussió es van evidenciar diferències i es van manifestar crítiques sobre la seva gestió prèvia.

  ICV-EUiA- E: Va considerar que la moció beneficiarà el nivell d'informació dels veïns sobre els temes que es tracten en les sessions plenàries, ja que es donarà informació resumida però clara.

  CP-PA: Van recordar  el que, segons el seu parer, va succeir en el Ple anterior quan es va tractar una moció de contingut similar, en aquest sentit van criticar que la proposta es va rebutjar quan l'equip de govern va argumentar que una decisió com aquesta havia de comptar amb l'opinió del Grup Motor que fa aportacions al Reglament de govern obert, tot i que CiU havia aportat una sèrie d'esmenes que van ser acceptades per CP-PA.
  Segons CP-PA s'havia demostrat que no calia el vistiplau dels membres del Grup Motor per aprovar el contingut de la moció. Votaran a favor de la moció però que la situació donada en el Ple anterior no els va resultar gens còmoda.

  PP: Per la seva part, el portaveu del PP, va criticar la intervenció de Crida Premianenca recordant-los que el més important era que s'havia arribat a un acord que es presentava difícil.

  PSC-PM: Va lamentar el sentit de la intervenció de Crida Premianenca, perquè la seva voluntat era consensuar i arribar a acords. També van recordar que, segons el seu parer, no es tractava que el Grup Motor aprovés o donés el vistiplau sobre el contingut de la moció, sinó que  valorés o opinés sobre aquesta.

  CiU: Finalment, l'alcalde va explicar que, de fet, el Grup Motor havia desestimat aportacions que havia fet CiU al text inicial, amb la qual cosa, el punt de vista de CiU sobre el contingut d'aquesta moció ha decaigut del text, fet que va situar en la nova normalitat que implica el nou Reglament de govern obert i participació ciutadana.  A més creu que disposar d'un òrgan extern i independent perquè doni la seva opinió, que no la seva aprovació, no és pas dolent.

  Finalment, la moció es va aprovar per assentiment.

  Moció presentada pel grup municipal CP-PA per regular l'operació de regeneració de les platges de Premià de Mar

  La regeneració de la sorra de la platja també va aparèixer en el Ple des d'una de les mocions que presentava Crida Premianenca. Crida demanava que les aportacions de sorra des de la platja de Llevant a les platges centrals de la ciutat acabessin abans del 31 de maig per evitar molèsties als banyistes que aquelles dates ja fan ús de les platges, i per reclamar a les administracions solucions definitives a la pèrdua de la sorra. Tots els grups es van mostrar d'acord amb l'esperit de la moció, però no en fixar la data del 31 de maig com a límit per fer aquests treballs. En aquest sentit:

  ICV-EUiA –E: Coincideixen amb Crida Premianenca i manifesten que sempre han defensat que s'ha de donar una solució definitiva a l'estat de les platges. No poden acceptar que comencin les tasques de traspàs de sorra quan ja ha començat la temporada de bany, amb gent a les platges, i que aquest traspàs s'ha d'efectuar amb anterioritat.

  CP-PA: Expressen que l'Ajuntament no  disposa d'una solució definitiva per a la regeneració natural de les nostres platges, i aquest problema deriva del port esportiu que està mal dissenyat. Demanem que les administracions competents busquin una solució definitiva a aquesta anomalia. Recorden també, que ja han manifestat en diverses ocasions que el seu grup municipal és contrari a la regeneració artificial de les platges. Pel que fa a imposar una data límit es basen en les molèsties ocasionades als banyistes a la interpretació que fan de  l'informe sol•licitat al Consell Comarcal del Maresme.

  PP: El Partit Popular ja portava en el seu programa electoral la regeneració de les platges. Estan d'acord amb tot el text de la moció excepte a limitar la data de traspassament de sorres abans del 31 de maig. I aposten per un espigó subterrani ecològic com s'ha fet en altres municipis com Barcelona, Marbella , Cadis o Roquetas de Mar.

  PSC- PM: Són de l'opinió que s'ha de buscar una solució definitiva a la regeneració de les platges, i en aquest sentit estan d'acord amb la moció. No estan d'acord a limitar el traspassament de sorres abans del 31 de maig, perquè fins al mes de juny es poden produir temporals de llevant i de garbí que descalcin de nou les platges, amb la qual cosa es molestaria doblement els veïns.

  CiU: Manifesten que tots els grups municipals coincideixen en una cosa, en què la solució de traspassament de sorres no és la situació idònia.  Si es parla amb els pescadors del poble, aquests recorden que hi ha llevantades a finals del mes de maig que es mengen les sorres de la platja. Amb la qual cosa les aportacions de sorra que es puguin fer amb anterioritat poden perdre el seu sentit. Per això fins a principis del mes de juny no es pot fer el traspassament de sorres. Interpreten que l'informe del Consell Comarcal del Maresme no és taxatiu sobre les dates més adients per a realitzar el traspassament de sorres.

  L'alcalde va anunciar que s'estava en el bon camí perquè l'Estat, mitjançant la Direcció General de Fons Comunitaris, estava disposat a assumir solucions definitives o semidefinitives, dins de les mesures d'adaptació al canvi climàtic, que podrien, fins i tot, ser pagades amb diners europeus.

  La moció es va desestimar amb els vots contraris dels grups de l'equip de govern, pel fet de posar una data límit al traspassament de sorres.

  .

  PRECS I PREGUNTES

  Pregunta presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E: Renúncia coordinador de la ràdio:
  Respon la pregunta la regidora delegada de comunicació Sra. Safont qui explica que els motius de renúncia de la persona que desenvolupava les tasques de coordinador de Ràdio Premià qui va cessar voluntàriament i per motius personals, afegint que en cap cas va haver ocultació al Ple atès que quan es va presentar la pregunta per part del grup municipal CP-PA (ple del mes de març) el coordinador encara estava col·laborant amb Primília Serveis, empresa municipal a qui s'encarregà la gestió de la Ràdio municipal.

  El portaveu del grup municipal ICV-EUIA-E, que havia formulat la pregunta, dubte de la transparència en les afirmacions de la sra. Regidora atès que constata que quan es va presentar la pregunta per part de CP-PA la sra. Regidora ja coneixia la voluntat de cessament del coordinador i no la va explicar en la seva resposta al plenari municipal.

  La sra. Regidora replicà indicant que la pregunta del grup municipal CP-PA feia referència a la valoració de les tasques fetes pel coordinador de Ràdio Premià durant els darrers sis mesos en cap cas es feia referència a altres aspectes de la seva relació professional. Insisteix en què, malgrat que el Ple municipal es va celebrar el dia 19.03.2014 i el coordinador el dia 17.03.2014 no hi era, oficialment el cessament del coordinador de Ràdio Premià es va produir el dia 31.03.2014.

  El sr. alcalde conclou indicant que entén que s'ha tractat d'una mala interpretació e la situació sense que existeixi voluntat d'ocultar o d'amagar res.

  Pregunta i prec presentats pel grup municipal CP-PA: Referent al Grup Motor:
  Respon la pregunta el sr. alcalde qui indica que no s'ha pogut finalitzar l'informe que dona resposta al contingut de la pregunta i el prec atès que el Ple municipal se celebra en una setmana en la qual molts funcionaris estan fent vacances per la qual cosa es compromet a finalitzar l'informe i fer-ho arribar als grups municipals després de Sant Jordi.

  El portaveu del grup municipal CP-PA que ha formulat la pregunta i el prec, es mostra sorprès que no es pugui respondre oralment a les preguntes sobre el funcionament del “Grup Motor” sobretot tenint en compte que ja fa temps que existeix i es reuneix responent el sr. alcalde que ell no assisteix a les reunions del “Grup Motor” per la qual cosa ha sol·licitat informe que, insisteix, farà arribar als grups municipals.

^