Compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l'Ajuntament 2013
^