Compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l'Ajuntament 2015
^