Compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l'Ajuntament 2019
^