Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Provisiˇ definitiva torn lliure 1 plaša TŔcnic/a superior de Comunicaciˇ i TransparŔncia
Resultats finals i proposta de nomenament
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
04 NOVEMBRE 2021
 • Termini de presentació d'instàncies del 12 de novembre a l'1 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)

  Modalitat del procés: Concurs oposició lliure

  Bases:

  Aquest procés es regeix també per les bases generals reguladores dels processos selectius de l'Ajuntament de Premià de Mar que podeu consultar en el següent enllaç: Bases generals reguladores processos selectius Ajuntament Premià de Mar.

  Les bases específiques reguladores d'aquest procés les trobeu publicades a sota d'aquesta publicació. 

  És necessària la lectura de les bases generals i de les específiques del procés per conèixer els requisits de participació i la resta d'informació del procés.

  Procediment presentació d'instàncies:

  Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar tota la documentació pels següents mitjans:

  • Preferentment al registre electrònic de l'Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per qualsevol consulta/ajuda pel tràmit electrònic, contactar amb l'OAC 360º de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, per telèfon 93.595.50.92 o per correu electrònic oac360@premiademar.cat

  Si la sol·licitud de participació es fa per registre electrònic, s'haurà d'accedir a l'enllaç https://www.epremia.net/ovac/catala, entrar a Tràmits i Gestions / Recursos Humans / Sol·licitud participació processos de selecció, i tramitar aquest tipus d'instància, adjuntant la resta de documentació que cal aportar en el procés.

  • De manera presencial, a les oficines de registre de l'Ajuntament: Caldrà demanar dia i hora a través del portal  www.premiademar.cat/citaprevia o al telèfon 93 741 74 00.
  • Si la instància es presenta per correu administratiu o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, caldrà enviar per correu electrònic a pgt-seleccio@premiademar.cat el següent contingut: nom de l'aspirant, DNI, procés de selecció, dia de presentació de la instància, entitat de presentació i núm. de registre, si escau.

  Documentació que cal aportar amb la sol·licitud:

  • Sol·licitud de participació en processos selectius (veure punt anterior sobre com fer aquesta presentació)
  • Annex I - Declaració responsable del compliment dels requisits de participació detallats a les bases específiques degudament omplerta i signada (el model específic el trobeu publicat en aquest anunci).
  • Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana segons el nivell del perfil lingüístic exigit i/o possessió dels coneixements de llengua castellana en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada, o si s'escau, el nivell de llengua castellana exigible quan l'aspirant no tingui la nacionalitat espanyola.
  • Referència explícita i detallada del títol acadèmic fixat a les bases específiques.
  • Curriculum vitae.
  • Justificant acreditatiu d'estar exempt/a del pagament o amb dret de reducció de la taxa per la participació en el procés selectiu, si s'escau.
  • Únicament els/les aspirants amb discapacitat reconeguda que desitgin l'adaptació de les proves, o l'adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar el certificat emès per l'equip de valoració multiprofessional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat.

  Drets d'examen:

  Aquests vindran determinats a les bases específiques corresponents de conformitat amb les Ordenances Fiscals vigents OF 4.1 Taxa per expedició de documents administratius

  En el moment de la presentació de la sol·licitud de participació en el procés (o en el termini de 48 hores si la sol·licitud s'ha fet telemàtica) es notificarà un document de liquidació de la taxa amb el que s'haurà de fer efectiu el pagament de la manera i termini que s'indica en el mateix i caldrà enviar el justificant de pagament a la bústia pgt-selecció@premiademar.cat 

  Les persones exemptes de pagament o amb reducció de la taxa per trobar-se en algun dels supòsits detallats a l'Ordenança Fiscal vigent hauran d'adjuntar amb la seva sol·licitud la còpia del document acreditatiu de la situació declarada que correspongui (acreditació d'estar a l'atur, de família nombrosa o monoparental, etc.). 

  No es procedirà en cap cas a la devolució de la taxa pels supòsits d'exclusió de la convocatòria, els qual siguin imputables a la persona interessada. 

  Anuncis  

  Aprovació Bases i convocatòria Tècnic/a superior de Comunicació i Transparència

  Aprovació Bases i convocatòria Tècnic/a superior de Comunicació i Transparència

  CATCert certifica que en data 04-11-2021 18:54:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 13
  Mida: 336.24 kB

  Anunci DOGC Convocatòria - Termini presentació d'instàncies: del 12/11/2021 al 01/12/2021

  Anunci DOGC Convocatòria - Termini presentació d'instàncies: del 12/11/2021 al 01/12/2021

  CATCert certifica que en data 11-11-2021 08:21:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 674.36 kB

  Modificació Bases Tècnic/a superior de Comunicació i Transparència

  Modificació Bases Tècnic/a superior de Comunicació i Transparència

  CATCert certifica que en data 11-11-2021 08:30:08 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 145.79 kB

  Annex I Declaració responsable del procés selectiu

  Annex I Declaració responsable del procés selectiu

  CATCert certifica que en data 15-11-2021 09:14:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 150.04 kB

  Resolució provisional persones admeses i excloses i termini de presentació d'esmenes fins el 10/01/2022

  Resolució provisional persones admeses i excloses i termini de presentació d'esmenes fins el 10/01/2022

  CATCert certifica que en data 30-12-2021 14:22:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 161.39 kB

  Resolució definitiva persones admeses i excloses - Data proves: 27/04/2022

  Resolució definitiva persones admeses i excloses - Data proves: 27/04/2022

  CATCert certifica que en data 07-02-2022 10:47:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 170.05 kB

  Declaració responsable COVID19 - Portar el dia de les proves

  Declaració responsable COVID19 - Portar el dia de les proves

  CATCert certifica que en data 07-02-2022 10:50:41 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 92.45 kB

  Modificació tribunal qualificador procés selectiu

  Modificació tribunal qualificador procés selectiu

  CATCert certifica que en data 06-04-2022 07:52:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 146.03 kB

  Acta de constitució del tribunal del procés selectiu i acords relatius a les proves del dia 27/04/2022

  Acta de constitució del tribunal del procés selectiu i acords relatius a les proves del dia 27/04/2022

  CATCert certifica que en data 25-04-2022 15:32:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 137.51 kB

  Acta de sessió: resultats prova test i pràctica i convocatòria prova psicotècnica i entrevista 5 de maig

  Acta de sessió: resultats prova test i pràctica i convocatòria prova psicotècnica i entrevista 5 de maig

  CATCert certifica que en data 29-04-2022 08:38:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 569.56 kB

  Acta de sessió: competències avaluables a la prova psicotècnica

  Acta de sessió: competències avaluables a la prova psicotècnica

  CATCert certifica que en data 02-05-2022 16:10:30 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 526.33 kB

  Acta de resultats prova psicotècnica i entrevista. Presentació de mèrits

  Acta de resultats prova psicotècnica i entrevista. Presentació de mèrits

  CATCert certifica que en data 11-05-2022 14:41:20 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 571.77 kB

  Excel Declaració responsable de mèrits
  Acta de sessió: valoració mèrits i proposta de nomenament

  Acta de sessió: valoració mèrits i proposta de nomenament

  CATCert certifica que en data 01-06-2022 15:15:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 543.17 kB

^